Икономическият растеж зависи от нововъведенията


Категория на документа: Икономика
РАЗРАБОТКА ПО МИКРОИКОНОМИКА

ТЕМА

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ЗАВИСИ ОТ НОВОВЪВЕДЕНИЯТА

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. УВОД .............................................................................1

2. ИЗЛОЖЕНИЕ..................................................................3

3. ИЗВОДИ..........................................................................1

4. ЛИТЕРАТУРА...................................................................1

УВОД

Икономическият растеж е важаен за развитието на всяка една държава. На практика той осигурява доверието в развиващата се страна, което води след себе си нови инвсетиции, разшираване на пазарите, разкриване на нови работни места, повишаване на доходите и жизнения стандарт сред населението.

В зората на 21 век сме свидетели как една добре ръководена Икономика може да изведе държави от третия свят на челни места по Брутен Вътрешен Продукт (БВП) и да доведе до растеж в пъти по- голям от този на развитите страни.

Имаме примери като Южна Корея, Сингапур, Дубай, които в началото и средата на 60-те години на миналия век са с нисък стандарт на живот, а в днешни дни един сингапурец получава по-висок годишен доход от този на един американец. Това ги превръща в проспериращи нации.

Един от ключовете за напредъка на такива нации са иновации и нововъведения, с които растежът на икономиката върви ръка за ръка. Именно нововъведенията позволяват на бизнеса да оптимизира и улеснява производството на продукция, като намалява себестойността и я прави конкурентна в глобален мащаб.

Тук се поражада въпросът дали по-бързото и лесно усвояване и обработване на ресурси и суровини няма да предизвика свръхконсумация, която да доведе до бързото им изчерпване? Това би предизвикало криза и екологични катастрофи. Важни въпроси, които също търпят своето развитие редом с нововъведенията улесняващи производителите. Фактите сочат, че Икономическият растеж дава възможност не само за по-добър стандарт, но и стимулира социалният прогрес и развитието на личността; повишава образователното равнище и позволява да се заделят повече ресурси и средства за решаване на екологичните проблеми. Развиването на добра социална политика, редом с икономическата, дава възможност инвестициите за иновациии и нововъведения да бъдат контролирани от хора морално ангажирани към бъдещето на планетата ни. Ето защо такъв тип нововъведения набират все по-голяма популярност и страни отчитащи висок икономически растеж вследствие на прилагането им бързо биват последвани от по-салбо развиващите се икономики.

С развиването на благоприятна бизнес среда, добре развиващите се икономики стават желана дестинация за инвеститори търсещи пазари ориентирани към иновациите; пазари, които създават и предлагат по-добри и по-устойчиви продукти, използвайки по-малко ресурси. Така променят световната търговия в положителен аспект повече от всякога.

В последните години все повече страни, включили се в световниния бизнес отваряйки вратите си за чуждестранни инвестиции, отчитат повишаване на жизнения си стандарт именно защото внедряват в индустриите си иновативни технологии и с по-бързи темпове успяват да достигнат останалите развити страни.

ИЗЛОЖЕНИЕ:

Ако трябва да бъдем по-катгорични в положителната си оценка към иновациите, можем да разгледаме реални примери като Сингапур, който изключително активно прилага иновативни технологии в отраслите си.

Сингапур е първата държава в света, която прилага иновационна технология с употребата на биоинженерни методи за стабилизирането на речните корита. Хидравличното моделиране позволява речните корита да бъдат подсилени само там, където е необходимо, което намалява строителните разходи. Създаването на различни модели на теченията прави "новата" река екологично издръжлива. Биоразнообразието в парка се е увеличава с 30% . Икономическата ефективност, простите технологични решения и обществените ползи правят от този проект добър пилотен пример за устойчив воден инженеринг. Тази иновационна разработка би могла да бъде реализирана и в много други държави сблъскващи се с ускорените климатични дисбаланси, които променят картата на света ежедневно.

С актив от 10 млрд. долара ExxonMobil създава в Сингапур Химически завод - първият в региона, който разработва иновативна технология за призводство на полиетиленов материал широко приложим в производството и преноса на стоки. Компанията, създала революционната пластмаса, я пуска на пазара презентирайки я като по-силна, по-тънка, по-лека от обикновените опаковъчни материали и като обещава да намали значително транспортното тегло, спестявайки енергия и намалявайки разходите по веригата на доставка.

Иновациите например, използвани за производството на тежкотоварни чанти позволили да се намали дебелината на чантата с до 50% като същевремено се усили тяхната здравина и се улесни вторичната им обработка след това.

През 2006 стартира проект за милиони долари - създадени от човешка ръка гигантски дървета, използващи слънчева енергия. Изкуствената, механична гора се състои от 18 супердървета. За да произведат електричество, 11 от тях са снабдени със системи от слънчеви фотоклетки, които превръщат слънчевата светлина в енергия. Проектът е част от модернистичен иновационен план, който създава нов градски център в района на залива. Организаторите на проекта се надяват, че Градините до залива ще се превърнат в екотуристическа дестинация.

През 2010 г. Компанията "Trina Solar" подписва споразумение със Solar Energy Research Institute на Сингапур и разработват високоефективни соларни клетки, използвайки монокристални пластинки. Trina създава своя регионален център в Сингапур за разработване на нови соларни технологии и приложения. С бъдещото търсене на чиста енергия се очаква "Trina Solar" да бъде лидер на азиатските пазари, като гарантира, че компанията остава една крачка пред конкурентите.

На (фиг.2) може да се проследи икономическия растеж точно през периода 2009-2010г., когато се отчита изкючителен ръст на икономиката и рязко излизане от рецесията на световната финансова криза.

Тези и много други примери за инвестиции направени в следствие на икономическата политика на страната, подкрепят тезата, че нововъведенията и новаторството в мисленето и управлението като цяло могат да доведат до Икономически растеж в почти неизмерими размери във всеки отрасъл.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическият растеж зависи от нововъведенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.