Икономически закони на стопанството


Категория на документа: Икономика


 Шуменски университет
"Епископ Константин Преславски"

Педагогически факултет

Реферат

Икономически закони

основа на управлението на стопанските вразки в социално-културни дейности

Спец.Социални дейности Проверил:
Изготвил: Десислава доц. д-р С.Вацов

Захариева
Фак.№ 1340100019

Първите икономически закони са били формолирани от Аристотел. Колкото повече се
развивало обществото се е развила и икономиката като наука и обратното развитието на икономиката е имала силно влияние варху обществото. Икономиката е съвкупността от
всички области, институции и социални дейности сварзани със задоволяването на потре-
бностите на обществото.
Разглеждаики стукторното развитие на икономическите закони можем да наблегнем на две основни групи: за механизма на функционирането на законите и за неговото място в
процесите на управление на социално-културните дейности.

Самия механизма на функциониране на икономическите закони можем да наблегнем, варху субективното и обективното изучаване на икономическите закони на неговата
структора и функците.

В същото време ще разберем при обективния характер на икономическите закони какво е
съотношенито между тях и ползите за обществото, какво е преминаването на обективния фактор към субективния и обратното.

Вразката обективно- субективно има определящ и първичен характер,а обратната вразка
решаващ и вторичен характер. Първата вразка изразява подчиненоста на обективното и субективното. Показвасе реалната картина на обективно съществуващите вразки в стопанството, следователно тя е необходима. Изследването на тази вразка звиси от раз-
витито на обществените науки от развитието на човека в икономическото движение.По този начин се осъществява субективизиранет на обективното.

Обратната вразка показва силното въздествие на субективните фактори върху иконо-
мическото развитие. В този случай вазможности на субективните фактори да съобра-
зяват своята дейност с цялосното изискване на икономическите закони. Тя е носителя на
осъществяване на индивидуалните фактори да вземат предвид своята дейност с цялосното изискване на икономическите закони. Обективизиране на субективното съдаржа социалните технологии, които обществото ползва , за да суобрази деиността си
с конкретна необходимост: социални експерименти, подходи, принципи ,форми на оргаи-
зация и др.Действията на всички тези субективни фактори са целесаобразни,съобразни но не и произволни. Обективната необходимост се определя от конкретните условия на производствения организам, от условията на неговите закони.

Следоватeлно субективното и обективното осъществяват икономическата необходимост,
те съществуват неразделно. Едната е подчинена на условието, а другата следва резултата.
Индивидуалноста на човешките дейности е специфична форма на проявлени на обектив-
ната необходимост, която е неината същност.

Практиката показва, че между елементите на механизма и действието на механизма на икономическите закони съществува разлика. Елементите на механизма се изграждат от
потребностите, интересите на целесъобразно на деиноста на обществото.То описва
Възпроизводството на икономическото движение. Самите елементи се появяват в реалната практика чрез платежоспособното търсене ,присвояванe на предлагането.В границите на
на този механизам, законите се вижда точно неговите изисквания,функция и указания на икономическата организация,които се водят по правилата на целесъобразната деиност на обществото и неговите учасници.
Самите подребности изразяват жизненоспособните органи за съществуването на даден индивид ,общност или социална група.Икономичеките потребности са начлната и крайнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически закони на стопанството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.