Икономически школи


Категория на документа: Икономика


Кейнс не спира до тук, а обвързва теорията за мултипликатора с теорията за акселератора.

Акселераторът изразява зависимостта между растежа на националния доход и растежа на инвестициите. Числовият коефициент на акселератора показва колко пъти ще нараснат чистите инвестиции в резултат на изменението на националния доход. Ако националният доход нарасне, то нарастват и инвестициите. ∆I=A*∆Y => A(числов коефициент на акселератора)=∆I/∆Y

Еволюция на кейнсианството. Неокейнсианство. Ляво кейнсианство.

През 50-те години на ХХв. икономическият модел на Кейнс се доразвива и обогатява в теорията на неокейнсианците.

Основни характеристики а неокейнсианството:

Отричане на неокласическата школа.

Възраждане на класическата политическа икономия.

Преоценка на теорията на Кейнс.

Въвеждане в икономическия анализ на соц-икономическите институции.

Опит за прилагане на някои теоретични заслуги на Маркс.

Неокейнсианците критикуват модела на Кейнсианците за неговата статичност. Статичният анализ предполага равенство между спестяванията и инвестициите за определен период от време и тези два термина обозначават частта от националния доход, използван за натрупване. Като се премине към динамичен анализ, спестяванията и инвестициите вече не са равни. Спестяването е онази част от националния доход, която днес не е изразходвана и е предназначена за капиталовложения, а инвестициите, онази част от неизразходвания национален доход, спрямо която ще бъде предявено предварително търсене утре. Различията между тях се характеризират с изменение на стоковите запаси чрез степента на непълно натоварване на пазарните мощности, чрез изменение на заетостта и чрез динамиката на растежа.

Превишаването на спестяванията над инвестициите води до повишаване на запасите, недостатъчно натоварване на производствените мощности, безработица => намаляване на производството. Превишаване на инвестициите над спестяванията води до прекомерен растеж. На тази основа са построени голяма част от неокейнсианските модели: на Р. Хадор, на Домар и др. всичките притежават две страни: спестявания и инвестиции.

Посткейнсианство: В резултат на продължаващата еволюция в диференциацията на Кейнсианското направление през 50-те/60-те години се задълбочава критиката към ортодоксалното Кейнсианство от страна на т.нар. посткейнсианци - автори свързани с Лейбъристката партия - английските икономисти Джон Робинсън, Калдор и др. Тяхната критика е главно насочена към недооценяването на паричната политика, опростяване на икономическия процес, абстрахиране от разпределението и др. Посткейнсианците доказват, че темповете на растеж на производството зависят от разпределението на националния доход, величината на дохода и неговия прираст - от спестяванията, а общата величина на спестяванията се образува като сума от спестяванията от работната заплата и от печалбата. Тъй като склонността към спестяване у получателят на работна заплата и у получателя на печалба е различен, то измененията в разпределението ще влияят върху общата сума на спестяванията => разпределението на националния доход ще влияе върху неговия прираст.

Върху този анализ съсредоточават анализите си представителите на т. нар. лявокейнсианство, което се формира в рамките на Кеймбриджката школа в следвоенния период. Негов представител е Дж. Робинсън.

В лявокейнсианският вариант на теорията за растежа Дж. Робинсън добавя моментите на разпределение и съществуването на монополите в общата концепция за растежа. Тя е един от авторите на понятието "олигополи" - когато няколко монопола се конкурират помежду си. Според нея факторът нарушаващ условията на равновесие е растежа на господството на монополите и нарастването на неравновесието в разпределението на доходите. Дж. Робинсън разработва тази теория за несъвършена конкуренция като идеален вариант в книгата си "Икономическата теория на несъвършената конкуренция", защото при съвършената конкуренция няма възможност да се осигури нормална печалба.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически школи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.