Икономически школи


Категория на документа: Икономика


Основни положения във възгледите на Пети:

Теоретически възглед за стойността - цената на стоките: тяхната размяна се регулира от сравнителното им количество труд, изразходвано при производството им. Съществуват два вида цена: естествена и политическа - естествената цена е вътрешната основа на политическата цена, тя е свързана с труда.

Стойността се определя от труда и стойността на стоката е в права зависимост с производителността на труда. Така Пети полага началото на трудовата теория за стойността. За Пети непосредствен източник на стойност е само трудът и се разходва за добив на злато и сребро. Той стига до извода, че "стойността е средното дневно препитание на възрастен човек, а не неговия дневен труд".

Възглед за работната заплата - в основата на сделката между предприемача и работника лежи трудът. Според Пети величината на работната заплата се регулира от стойността на минималните средства за съществуване на работника. Фактори, които определят работната заплата:

1. плодородието на почвата;

2. климатичните условия.

Работната заплата се влияе не само от естествените фактори, но и от фактори,които са свързани с обществения прогрес.

Рента - стойността на земеделската продукция след приспадане на разхода за семена и работна заплата

Цена на земята и процент - земята е особена стока, не е продукт на труда. Стойността на земята трябва да се сведе до "сума от годишни ренти" - Цена = (Р/1%)*100

Възгледа за парите - няма цялостен анализ, но има редица ценни положения. Парите са стока, чиято стойност се определя от количеството труд; те служат за покупко-продажба и изразяват стойността на обикновените стоки:

1. арбитър за стойността на стоките;

2. мярка за стойност;

3. парите трябва да са "равни".

Класическа школа във Франция.

Класическата школа във Франция се появява на по-късен етап. Въпреки развитието на промишлеността, Франция остава предимно аграрна страна при изключително закостенял феодален режим. Именно това е причината във Франция икономическата школа да тръгне от селското стопанство и по-точно от земеделието. Основател на физиократическата школа е Франсоа Кене. Физиократите пренасят икономическия анализ в сферата на производството (а не на търговията), земеделието.

Франсоа Кене е придворен лекар на Луи ХV. Методологическото основание на своите възгледи, физиократите изваждат от метода на естествените науки. Важна част от тяхната теория е концепцията за "естествения ред", която е основана на идеята, че както в природата, така и в обществото, в неговата икономическа дейност, всичко се подчинява на определени, веднъж за винаги зададени закони. Под естествен закон се разбира такова протичане на процесите, което е най-изгодно за човешкия род.

Според Кене търговията е размяна на еквиваленти и не поражда богатство (извършването на размяна нищо не поражда).

Физиократите защитават необходимостта от частна собственост, обосновка за личната свобода и естествения буржоазен ред. Другата важна част от учението на физиократите е свързана с идеята за чистия продукт. Според Кене чистият продукт представлява разликата между съвкупния обществен продукт и издръжките по неговото производство, той се създава само в земеделието.

От тази концепция се изхожда и за идеята за производителния и безплодния труд. Критерий за производителния труд е чистият продукт, т.е. производителен е само земеделският труд. Кене дели обществото на три класи:
1. производителна (феремри)
2. класа на собствениците (земевладелци)
3. безплодна (промишлена)

Учение на капитала.

Кене обозначава понятието капитал с израза- аванси. Действителни аванси са тези, които се влагат в земеделието.

Кене пръв извежда разграничението между отделните части на капитал, според характера на техния оборот. Една част от капитала той определя като "първоначални аванси" - това са разходи за земеделието, инвентар, а другата като -"ежегодни аванси", които са разходи за семена, за основни селскостопански работи, за издръжка на работниците и други.

"Икономическа таблица" - през 1758 година. Това е първият опит да се представи производствения процес като система, да се обвърже в единна форма, а производство да бъде разделено на база и аванси.

Теорията на Адам Смит. Ролята на разделението на труда. Тезата за "невидимата ръка" на пазара. Дуалистична теория за стойността. Икономическото равновесие.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически школи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.