Икономически идеи на Жан-Батист Сей


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Р Е Ф Е Р А Т

Дисциплина: История на икономическите теории

ТЕМА: "Икономически идеи на Жан-Батист Сей"

Изготвил: Проверил:
Лия Кустурова Гл.ас. д-р В. Бояджиев
Фак. №13110003 24.09.2013 г.

Гр. София

Жан-Батист Сей е роден на 5 януари 1767. Френски икономист и бизнесмен, произхождащ от средите на третото съсловие. Син е на заможен търговски хугенот от Лион, впоследствие сам започва да се занимава с търговия. Става крупен капиталист фабрикант, учен от световна величина, пръв професор във Франция по политическа икономия, изтъкнат идеолог на стопанския либерализъм. Работи от малък в търговска кантора. По-късно заминава за Англия, където получава търговското си образование. Там е повлиян от икономическия либерализъм и идеите на Адам Смит. По-късно се завръща във Франция и става секретар в застрахователното дружество. От 1790г навлиза в литературата, но не остава чужд на революционните събития. След като напуска армията продължава заниманията си с литература, публикува икономически статии, с които критикува Конвента. През 1803 публикува научен труд под заглавието "Трактат по политическа икономия, или просто излагане на начина, по който се образуват, разпределят и потребяват богатствата". В него Сей изказва намеренията си да коментира и обоснови учението на Адам Смит, като главна задача на труда си вижда в това да приведе в системен вид "хаоса от положителни знания" и верни идеи в "Богатството на народите". Така теоретичните постановки на Смит за стойността, Сей подрежда в трактовка за ценността, поставяйки в зависимост от основните производствени фактори от полезността на продукта и разходите на производството, от търсенето и предлагането. Сей влиза в сериозен конфликт с политиката на Наполеон, тъй като неговата собствена политика не е в тази насока. Трактатът му е забранен, но през 1814г. се преиздава.
1. Закон на Сей

В теорията на Сей всичко е оптимистично - пазарът регулира производството и потреблението и осигурява непрекъснат прогрес в обществото на основата на свободна конкуренция. В основата на неговия закон стои предпоставката, че всеки харчи само собствения си доход и го изразходва изцяло. Като разход, доходът се използва за придобиване на стоки за лично потребление и за инвестиционни стоки. Това предполага непрекъснато и автоматично възпроизвеждане на равенството между доходи и разходи. Формирането на разлика между тях изглежда невъзможно там, където пазарът определя както цените на факторите за производство,така и цените на стоките. Класическата икономическа теория разработва принципите на икономически анализ върху разбирането, че икономиката като цяло функционира на равнището на своя потенциал при пълна заетост. Тези принципи се извеждат от Закона на Сей, според който производството генерира доход, който е достатъчен, за да погълне създадените от производството продукти.

Закон на Сей или закон за пазара е икономически принцип на класическата икономика, за който Жан-Батист Сей казва, че "продуктите са заплащани за продукти" и "пресищане на пазара може да се случи, само когато има твърде много средства за производство приложени върху един тип продукт, а не върху друг". Според Сей рационалният бизнесмен никога не би спестявал пари, той незабавно би похарчвал всички пари, които получи "тъй като стойността на парите е също така нетрайна
2. Теория на разпределението

Теорията за разпределението на Сей е едно конкретно приложение на концепцията му за ценността и непосредствено отразява идентифицирането й с производствените разходи от трите фактора на производството (природата, труд и капитал). Нейните характеристики се изясняват в контекста на съдържанието на основните видове доходи или с теорията за печалбата (процента и предприемаческия доход), работната заплата и поземлената рента. Според Сей трудът, земята и капитала са източници на ценността. Собственикът на всеки един от тези фактори получва въз основа на това адекватно възнаграждение като част от ценността на продукта, създаден от тяхното съвместно действие под формата на печалба за владеенето на капитала, доход или работна заплата за притежателя на трудовия фактор и поземлена рента за собственика на земята. Понятието за печалба според Сей се разпада на две съставни части - процент и предприемачески доход.
Произхода на процента - Лихвата е същинския доход за притежателя на капитала, тъй като е част от печалбата на ценността, която има за източник собствено производителната сила на капитала. Изхождайки от тази постановка може да се докаже, че различното съчетаване на капитала с другите фактори на производство води до значителни промени в количествените и качествените параметри на произвежданите полезни продукти. В условията вече на развития кредит, когато голямата част от действащия капитал е заемен, този излишък представлява източника за плащането на наема за капитала, т.е процента.
Предприемаческия доход - В теорията на Сей предприемаческия доход е свързан с дейността на предприемача, който е основен източник на доход. Предприемаческата дейност се свързва с най-важната дейност по производството - дейността по производителното съчетаване на трите фактора труд, капитал, земя. Тази дейност е най-усложнена в качествените си характеристики на производствено занятие. Свързва се с търсенето и наемането на производствени фактори, реалния инвестиционен избор, с висши организационни и промишлени способности.

Жан-Батист Сей е първият икономист, който ясно формулира мисълта за равноправното участие на труда, капитала и земята в създаването на цената на продукта. Той е класическият родоначалник на съвременната теория за разпределението. Идеите му дават почва за развитието и функционирането на неокласическата икономика.

Източници:
* "Икономическа теория" - Боян Велев, Иван Пипев
* Интернет

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически идеи на Жан-Батист Сей 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.