Икономически анализ на стопанската дейност


Категория на документа: Икономика


Икономически анализ на стопанската дейност

Тема 1
Теоретични основи на икономическия анализ. Същност и съдържание на икономическия анализ. Основини принципи и подходи.

Основните, фундаменталните методи на научното познавне са анализът и синтезът. Представляват обстрактна и субективна човешка дейност, чието проявление е заложено в характера на мисловната дейност на човека, тъй като ние съзнателно или не наблюдаваме и анализираме средата в която живеем и извършваме своята дейност. Понятието "Анализ" води началото си още от древна Гръция, което буквално означава разчленяване, разлагане. Като метод на познанието се прилага при изследване и и изучаване на съставните елементи на всеки обект като част от цялото. Това позволява да се разкрият ролята и значението на всеки елемент, връзките му с другите елементи и тяхното взаимно влияние. Същността на анализа се определя като метод за изучаване и опознаване на природата и обществото на съставните му части с цел разкриване на вътрешния му строеж, структура и св-ва, настъпилите изменения и причините за това. В процеса на анализа разлагането на цялото на съставните му елементи не се извършва механично и произволно, а в съответствие с неговите особености и специфични черти. Цели се въз осднова на системния подход да се разкрие главното, същественото и закономерното, обиктивно съществуващите м/у елементите връзки и зависимости. Анаризът е първият етап, изходната позиция за опознаването на всеки изследван обект. Анализът е невъзможен без синтеза като дви страни на научния подходна човешкото познание Анализът и синтезът взети в тяхното единство и взоемодействие осигуряват обиктивното изучаване и опознаване на заобикалащия ни свят. В зависимост от целите, характерът и вида на използвания инструментариум анализът може да бъде - физичен, химичен, медицински, литературен, икономически, политически и друг, извръшва чрез прибори, реактиви, апаратура или мисловна, абстрактно-логическа дейност. В началото се прилага като подход в отчетната дейност и свързаните с нея икономически науки - счетоводна отчетност, статистика, финанси. Икономическият анализ се обособява като самостоятелна функционална наука, обхващаща специфична система от знания, умения със сътветните методология и методи на изследване.
Основинте ф-ции на анализа се формулират по следния начин:
Информационно-познавателна - изучава и опознава икономическите процеси като се набира и обработна разнородна инф-я за състоянието и динамиката на стопанската дейност, за получените производствено-икономически резултати и влиянието на обусловилите ги фактори. Чрез специфичните за анализа методи и показатели данните се трасферират в обобщаваща аналитична инф-я, която отразява реалната картина на стопанската дейност. Тази ф-ция е основата на познавателния процес и е база за рознородни управленски решения.
Контролно-регулираща - отразява възможностите за разкриване допуснатите слабости и грешки, за нерационално използване на разполагаемите ресурси, за съществуващите резерви в организацията и използването на производствените мощности, анализират се възможностите за подобряване на резултатите и повишаване на ефективността на стопанската дейност.
Планово-стумилираща - показва как анализът оказва влияние в/у разработването на обосновани планове и стратугически решения за развитието на стопанската дейност и за постигане на формулираните краткосрочни и дългосрочни зцели на стопанската д-ст. В тясна връзка и взаимодействие с другите две ф-ции тя осигурява необходиматаинф-я и прадпоставки за успешното бъдещо развитие на д-стта.
Дефинираните основни ф-ции на икономическия анализ разкриват неговата същност и съдържание като наука. Тя може да се определи като съвкупност от знания, методи и средства за изучаване на икономическите явление и процеси като система от съставни елементи в тяхната взаимна връзка, зависимост и развитие.
Икономическия анализ преставлява комплексно и системно отразяване и изследване на стопанската дейност за получаване на обективна оценка за нейното състояние, резултати и проблеми с цел разкриване на възможности и резерви за оптимално развитие на д-стта в перспектовиа.

Тема 2
Предмет и обект на икономическия анализ. Основни принципи и подходи.

По-важните задачи поставени за решаване при осъществяването на аналитичната д-ст са :
1. оценка състоянието и степента на използване на входящите в стопанската дейност ресурси
2. разкриване на тенденциите и закономерностите в развититето на стопанската дейност като отражениеи специфично проявление на пазарните отношения
3. установяване на факторите и степента на тяхното влияние върху постигнатите резултати
4. оценка на изпълнението на целите, стратегиите и плановете на стопанската дейност
5. установяване и оценка на постигнатите резултати от стопанската дейност
6. обективна оценка на организацията и ефективността на управлението
За предмет на икономическият аналид най-често се приема стопанската дейност или съвкупността от стопански д-сти и процеси. Вруги случаи като предмет на анализа се посочва информацията за стопанската д-ст или системата от икономически показатели. Тя може да бъде предмет и на редица други науки както отраслови, така и функционални - икономика, управление и организация на съответните отрасли, счетоводна отчетност, статистика, планиране, финанси и др.
Предмет на икономическия анализ е статичното и динамично изследване на икономическите параметри на стопанската дейност и влиянието на обуславящите ги фактори и причини с цел успешното развитие на стопанските субекти. О това определение следва :
1. предмет на икономическият анализ не са изобщо стопанската д-ст и съставните й явления и процеси, а само техните икономически характеристики.
2. изследването се извършва в статичен и динамичен аспект, което спомага да се разкрият както моментното състояние така и настъпилите измененя.
3. изследването обхваща установяването на влиянието на различните причини и фактори в/у икономическите параметри на стопанската дейност и количественото измерване на степента на това влияние.
4. включената в дефиницията цел на анализа насочва към възможността за озползване на неговите резултати за оценка на резервите и възможностите за усъвършенстване на управлението и повишаване на ефективността от извършваната дейност в името на успешното развитие на стопанската единица.
Обект на иконочискиа анализ са отделните стопански единици.
Най-важните принципи и подходи на аналитичните методи са свеждат до следното:
1. Системен подход - изразява се в изучаването на стопанската дейност и стопанските субекти като система от структурно подредени подсистеми, звена и елементи със съответните връзки м/у тях.
2. комплексен метод - означава цялостно и пълно изследване на всички елементи на системата в тяхното единство и многообразие от характерни черти, свойства, връзки и зависимости. Чрез него се постига пълнота и изчерпателност на анализа на стопанската дейност.
3. диалектичен метод - изучаване на причинно-следствените връзкии зависимости м/у икономическите процеси и явления.
4. използване на индукцията и дедукцията - митоди на научното познание. Индуктивният метод означава провеждане на изслезването от единичното, характерното , обособеното към общото, същественото и определящото. Пре дедукцията пътят на анализът и обратен - от общите признаци и зависимости към тяхното конкретно проявление при отделните елементи и параметри на изследвания обект.
5. принцип на последователност и обвързаност на етапите, показателите и резултати от анализа
6. принцип на обобщението и практическата насоченост на анализа.

Тема 3
Връзка на икономически анализ с другите икономически науки. Особености на икономическия анализ в селското стопанствоц

Анализът е свързан с редица други фундаментални, отраслови, фенкционални и приложни науки.
Теоретичната основа на икономическия анализ е икономическата теория на пазарното стопанство, позната като икономикс, той е немислим без познаването на икономиката на отделните отрасли и производства. Анализът е свързан и с теорията на планирането и прогнозирането, която стои в основата на предварителния и прогностичен анализ. Нейни остовни принципи се прилагат при анализ на факторите и резултатите за нуждите на перспективните планове за развитие ва д-стта и стратегията на стопанските единици.
Връзката на анализа с науките за организацията и управлението на стопанската дейност в конкретен отрасъл или производство позволява да се анализира състоянието и използването на земята, биологичните, техническите, технологичните фактори на дейността и работната сила.
Съществува връзка и м/у анализа, счетотоводната отчетност и статистиката. Смчетоводните и статистическите документи са основни източници на данни за икономически анализ, което му осигурява достоверност и документална обоснованост. Икономическия анализ на финансовото състояние на обекта не може да се провежда без познаването на теорията на финансите, принципите и формите на финансиране, кредитиране и инвестиране и на съответните инструменти за планиране, отчитане, контрол и оценка.
Технология на стопанската дейност - в растениевъдните производства анализът е свързан с използването на биологичния потенциал на растенията, земята, техниката и технологията, които до голяма степен определят постигнатите производствено-икономически резултати.
Икономическият анализ може да се поредели като интегрираща наука, която ползва, прилага и доразвива информацията, методите и подходите, характерни за много други науки.
Главна особеност на земеделската производствена система е силното влияние на природо-климатичните фактори. За разлика от другите отрасли, салското стопансто и неговите резултати са силно зависими от условията на околната среда - почви, влежи, температури, ветрове, засушаване, слани, мразове и други. Тези ф-ри определят и сезонността на земеделското производство, която се опразява съществено в-у неговата структура и организация и в-у ритмичното използване на ресурсите, като рефлектира и в-у потока на приходите и финансовото състояние на стопанствата.
От вътрешните фактори на земеделската дейност на първо място трябва да се отбележи тясното преплитане на икономическия с биологичния възпроизводствен процес, поради определящата роля на биологичните фактори в производството - растенията и животните. Това изисква от анализа проследяване на тяхната пригодност към конкретните условия на качествата и продиктивността на сортовете и породите, както ш техниката за производство, организацията и използването на трудавите ресурси. За целта се прилага система от общи и специфични методи и показатели, които разкриват резлични страни и отношения на изучаваните явления и процеси.
Третата важна особеност, която определя спецификата на икономическия анализ в селското стопанство е използването на земята като основен и незаменим производствен ресурс. От една страна тя се явява самостоятелен обект на анализа със своя размер, структура, кач-ва и степен на използване, а от друга оказва непосредствено въздействие в-у получените резултати.
В лиянието на природо-климатичните условия изисква анализ на някои организационно-икономически условия, насочени към преодоляване на това въздействие - специализация, концентрация и интензификация на производството.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономически анализ на стопанската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.