Икономическата мисъл в древна Гърция


Категория на документа: Икономика


Икономическата мисъл в Древна Гърция

Представители
1.Омир-"Илиада"-основната маса от роби е заета в отрасъла на скотовъдството.Разделение на труда в този отрасъл на селското стопанство.Отделяне на занаятите от земеделието,превръщат се в самостоятелен клон на производството.
"Одисея"- Омир вижда разделението на труда като гаранция за качество на произвеждания продукт.Според него постоянни източници за натрупване на богатство са победоносните войни,данъците и в по-малка степен търговията.
2.СОЛОН-прокараните от него реформи в обществото ликвидират родовия строй и съдействат за оформянето на държавата в Атина.Социално-класовите му позиции ясно се очертават,когато той посочва,че се е погрижил за онези,които са силни и се славили с богатството си в обществото.
От политическите и икономическите му реформи най-известна е икономическата реформа "сизахтия"(отърсване от бремето),в резултат на която робинята преди ставала свободна днес.Премахването на дълговете осовобождавало маса роби-длъжници и облекчавало положението на селяните.Забранени били също така и гаранцията за дълга срещу личността на длъжника и продаването му в робство заради дългове.По времето на Солон се откупували и връщали на Атина гражданите,продадени за дългове извън границите на Атика.
-Закон на завещанията-утвърждава частната собственост и разрешава разделянето на родовите владения.
-чрез закон забранява износа на жито от Атика,но същевременно поощрява износа на зехтин със закон,насочен срещу родовата аристокрация.
-закон за поощряване на търговията и занаятчийското производство
-унификация на мерките и теглилките в Атина,с което се унищожават местните и родовите мерки,които силно затрудняват вътр. И външната търговия.
-като цяло законите на Солон са насочени преди всичко срещу икономическите основи на родовия строй.В Атика в следствие на тези реформи се появява съсловие от дребни и средни свободни собственици на земя.
-Социално-икономическите му реформи са насочени срещу съществуващите дългове в обществото и спомагат за връщането на заложените земи срещу дългове на собствениците,връщане на свободата на личността заради неизплатен дълг,регулиране на размерите на владеенето на земята на отделна личност,забрана за износа на зърнени храни.Чрез това реформите на Солон дават възможност за по-голяма сигурност на класата на дребните собственици в обществото,макар и да не успява да прекрати социално-класовата борба в обществото.

3.Демокрит-описва в своите трактати главните етапи от възникването и развитието на обществото и ролята на материалните потребности в него.Според него в основата на обществения живот се намират потребностите,които определят съществуването и развитието на обществото.Това стои и в основата на разделението на труда.Според Демокрит държавата съвместява в едно различните интереси,подчинява ги на общите,с което цели да предотврати социално-класовите противоречия в обществото.Той критикува недостатъците на робовладелското общество и предлага да се използват главно демократични форми на управление на обществото.
4.Ксенофонт!!
-търси начини и средства за най-рационална експлоатация на робите от робовладелците.
в неговите разработки има наченки на разбирането на ценообразуването.Той разглежда колебанието на цените в пряка връзка и зависимостот изменението на предлагането на стоките.Предвижда,че в резултат от намаляването на цените ще се наложи земевладелците да сменят своите дейности.
Основни трудове:
- Сократически съчинения
- Киропедия
- Лакедемонско царство
- Домострой

Основни икономически възгледи:
- Принадлежи към консервативното течение през античността тъй като е привърженик на затвореното стопанство ( стопанство, което произвежда само за собствено производство). Противник е на търговията като приема съществуването на древната търговия, но само до толкова, до колкото тя улеснява самозадоволяващите се стопанства т.е. той отрежда на търговията ролята на помощен занаят.
- Той е първият, който се опитва да изведе разделението на труда с потребителната стойност на стоката, а не с разменната стойност. Допуска, че може да съществувавръзка между разделението на труда и широтата и размерите на пазара (този въпрос е много добре разгледан от Адам Смит в Богатството на народите гл. 1)
- Той въвежда някои понятия, които в последствие се използват от субективната политическа икономия - ценност, полезност ( Домострой). За него ценно е онова, което е полезно
- Дава предимство на селското стопанство пред останалите отрасли. Трудът в селското стопанство е много по-производителен и здравословен.
- Той е първият в историята на ИК мисъл, който говори за функции на парите и най-вече за функцията на парите като съкровище.

5.Платон - (428-347 пр. Н.е.) - истинско име Аристокъл, аристократичен произход ,учеиник на Сократ. Соите иде той развиа в една школа , наречена Академ. Тази школа е типично перипатетична. (знанията се усвояват в движение).

-според Пл. основните човешки добродетели-мъдрост,мъжество и въздържаност,подчинени в основата си на висшата човешка добродетел-справедливостта,са свойствени само за аристократите."добродетелта е здраво състояние на душата"За Платон щастлив може да бъде само добродетелния,благородния човек,а порочния никога не може да опознае това чувство.
Основни икономически трудове:
1)" Държавата " ( или Идеалната държава )
2)" Политика "

Основни икономически възгледи:
1) Той е основоположник на обективния идеализъм в науката (отхвърля материализма на Демокрит). " Няма тела, а има сенки на телата! " ;Единния предмет не може да бъде идея.Идеята е единна,вечна и неизменна,а отнасящите се към нея неща са многообразни,преходни,постоянно са подложени на изменения и се колебаят между битието и небитието.
2) Отрицателно отношение към богатството и особено неговото натрупване в парична форма
*За да се премахне стремежа към натрупване на богатство,той предлага:
-премахване на злоупотребите с частната собственост
-да се хранят съвместно всички членове на семейството
-да се живее съвместно
_да няма собственост върху жените
3) Има отрицателно отношение към заемния капитал и лихвения процент. (428-347г пр. Н.е.)(обявява се против представителите на търговско-лихварския капитал,т.е. протива притежателите на огромно богатство в обществото)
4) Той приема, че социално класовите противоречия в обществото могат да се преодолеят чрез изграждането на една "идеална държава" на базата на разделението на труда.
*тимокрация
*според него демокрацията е архаична форма на организация на обществено-икономическия слой.
5) Разделението на труда той извежда от "Разностраността на интересите на индивида и едностраността на неговата дарба "Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическата мисъл в древна Гърция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.