Икономическата мисъл през Средните векове. Тома Аквински. Икономическото учение на канонистите...


Категория на документа: Икономика


2. Икономическата мисъл през Средните векове. Тома Аквински. Икономическото учение на канонистите.
* Икономическите възгледи на Тома Аквински
През 13-ти век има ускорено развитие на средновековния град, както и на занаятите и търговията.
По отношение на труда той смята, че най-ценен трудът на духовните лица. Интересни са схващанията му по отношение на богатството. От една страна счита частната собственост за естествена и необходима и не е против натрупването на богатство. Размерът на частната собственост обаче, той свързва със съответното съсловно положение на индивида в обществото.
Аквински се счита за родоначалник на понятието ''справедлива цена''. Под това той разбира:
-цената, която се определя според вложените разходи за труд за производство
-трябва да удовлетворява и продавача и купувача.
Справедливата цена е зависима от определения статут на лицата. По отношение на труда той смята, че най-ценен трудът на духовните лица. Той засяга и проблема за съществуване на лихвите. По това време има определени кредитни отношения, т.е. и лица, които да отпускат кредити. Въпреки това се смята, че лихвата е неморална и неетична.
Тома А. не е против вземането на лихва, но при условие, че е справедлива, той е съгласен, че не е нещо съвсем лошо. Първоначално определя лихвата като вид цена и я сравнява с цените на нейните услуги. Но от друга страна той смята, че наемните отношения подпомагат развитието на обществото.
Също така смята, че лихвата предпазва от загуба. Запърви път въвежда понятието ''пропусната печалба''. Приема лихвата и като възнаграждение на собственика на парите, затова че ги е дал като заем за определен период от време.
* Икономически възгледи на канонистите
Те доразвиват някои от идеите на Т. Аквински.
По отношение на кредитните отношения и лихвата продължават да се водят дискусии. Канонистите смятат, че ако лихвата се счита за справедлива цена, тя би могала да съществува.
Тогавашните кредитори в редица случаи са използвали полици (на коя дата да се заплати и каква да бъде цената), за да не се счита лихвата за неморална. Първите полици възникват в Италия през 13-ти век и са наречени lettera di combio.
Сред каноническата икономическа мисъл има изменение по отношение на цената. Според тях справедливата цена трябва да отговаря почти изцяло на труда.
Към втората половина на 13-ти век в Западна европа се появяват банкови институции в градовете републики на Северна Италия.
* Наченки на металическата и на номиналистическата теория за парите
Началото на металическата теория възниква, тъй като широко се практикува фалшифицирането на парите чрез намаляване на тяхното метално съдържание и това сериозно затруднява търговските сделки. Според тази теория особено важно е преди всичко металното съдържание на парите, за да могат те да изпълняват своите функции. Един от първите теоретици в тази насока е Николай Орезмий. Той поддържа тезата, че благородните метали имат своя вътрешна стойност и твърди, че е необходимо определянето на правилно съотношение между сребърните и златните монети на основата на пазарното съотношение между стойностите на тези два метала.
По това време вече съществува и началото на номиналистическата теория за парите, според която не е важно металното съдържание, а волята на монарха като владетел на монетите е съществена при определянето на тяхното предназначение, както и на тяхната покупателна сила.
И едните, и другите са привърженици на регулирането на използването на монетите (а не на количеството пари в обращение.
* Наченки на нови икономически възгледи през епохата на Ранния Ренесанс.
Виден представител на тези нови възгледи е германският мислител Николай Кузански.
Николай Кузански е привърженик на концепцията за "справедливата цена", но все пак се придържа към становището, че цената трябва да отговаря на всички направени производствени разходи при създаването на съответната стока. Привърженик е на по-голяма икономическа свобода. Поддържа тезата относно предимствата на експорта пред вноса.
Извод: през Древността и Средновековието | е имало наличие на интересни икономически възгледи; те са били на различно равнище и са обхващали различни аспекти през отделните периоди, както и в отделните страни и региони; реализирани са немалко постижения (особено по отношение на появата на различни икономически понятия и категории); повдигнати са били и съществени въпроси (например за ролята на държавата в икономиката, за свободата на търговията, за ценообразуването, за разделението на труда и предлагането на благата и др.); правени са и опити за решаването на някои от стопанските проблеми на съответните епохи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическата мисъл през Средните векове. Тома Аквински. Икономическото учение на канонистите... 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.