Икономическа криза


Категория на документа: ИкономикаIII. Фази на икономическите кризи

Периода от началото на една криза до началото на друга криза се нарича промишлен(икономически) цикъл. Традиционният промишлен цикъл се състои от 4 основни фази: криза, депресия, оживление и подем.

Кризата е главната фаза и най ниска точна на промишлшния цикъл. Характерна за нея е свръх производството на стоки, спадането на обема на продажбите. Спадат на печалбите, курсът на акциите, реалния брутен национален продукт. Покупателната способност на населението спада поради намаляването на работните заплати. Нараства безработицата, лихвения процент, в резултат на нарасналото търсене на пари. Банкрутират търговски и промишлени фирми. Разтройва се кридитната система.

Първите признаци на една икономическа криза се появяват в сверата на обръщението. Продажбите спадат, цените намаляват. Производителите не могат да продадат стоките си, което затруднява закупуването на нови суровини и материали и изплащането на работните заплати. Тогава, те са пренудени да турсят кредити от банки. Банките побишават лихвините проценти, поради побишеното търсене на пари. Започват фалити на предприятия, безработицата се увеличава. Разтроен е и икономическия живот на обществото. След известно време обема на производството намалява, поради намаленото търсене. Кризата се сменя с депресия.

При депресията производството стои на едно място, цените са на ниско равнище и стоковите пазари се съкращават , безработицата е висока, макар че масовите уволнения са прекратени. Преустановяват се масовите фалити, лихвения процент спада, туй като търсенето на пари е малко.

Предприемачите започват да търсят начини за намаляване на производствените разходи. Заменя се физическото и морално остаряло оборудване. Отраслите, които го произвеждат започват да разширяват производството си, закупуват нови суровини и материали, набират допълнителна работна ръка. Започват търсенето на яредмети за потребление. Преминава се към следващата фаза оживление.

Оживлението започва с нарастването на дългосрочните инвестиции. Това води до търсене на капиталови блага, до нарастването на заетоста и доходите, а от там и на търсенето на потребителски стоки. Нараства печалбите безработицата намалява, нарастват заплатите. Постипенно се стига до най-високата точна на цикала-подем.

Равнището на производство превишава нивото, достигането през преходния цикъл. Продължава нарастването на заплатите и печалбите. Цените също растат. Масово се използват кредити при изгоден, относително постоянен лихвен процент. Производството прераства с свръхпроизводство и поражда преподставки за нова криза и началото на стопански цикъ
IV. Други видове кризи
Освен класическите кризи, икономическата практика в световен план познава и дръги видове кризи:
Промеждутъчни кризи, които обхващат цялата икономика и прекасват за определе време оживлението или подема. Обикновено са слаби и краткотраини.
Частични кризи, които не разтроиват промишлеността и слабо влияят върху нея. Обхващат само някои свери от икономическата деиност
Отраслови кризи, които обхващат определен отрасал от икономиката
Структорни кризи, които, за разлиза от чикличните кризи, необхващат цялото обществено производсво, а само оделен отрасъл и група отрасли. Те са и по продалжителни ( в някои случаи обхващат няколко промишлени цила). Понякога излизат от ван границата на икономиката на една държава и имат световен характер. Пример за структорни кризи са инергиината и суровината криза, кризат в черната металургия от началото на 70-те години на 20-ти век б промишлено развитите страни.

Заключение:

Времето, в което живеем, е изпълнено с несигурност, с потенциални и реални заплахи за живота и здравето на хората. Фрустрирането на базисната човешка потребност от сигурност повишава тревожността и провокира появата на физически и психични смущения. Реалните критични произшествия, в които човек попада често пъти водят до отключването на симптоми на остър и посттравматичен стрес.Кризита в социалната общност e определенa от социалната стабилност, стандарт на живот, равнище на медицински грижи и спазване на гражданските права. Кризите рязко нарастват в периодите на продължителни социални кризи, където се изчерпват ресурсите от надежда за промяна, непре-къснато се влошава качеството на живот и липсва сигурност за живота на индивидите в широкото социално пространство. Кризата е лимитирана според потенциала на Аза на личността на пациента и може да продължи по-малко от няколко часа до седмици. В кризата има тенденция да се мобилизират силните реакции за помагане хората да преодолеят дискомфорта и да се върнат в тяхното обичайно състояние на емоционален баланс. Ако хората си върнат емоционалния баланс, кризата може да бъде преодоляна, както и пациентите да се научат как да използват адаптивни стратегии за справяне. Когато, реакциите на индивида са неадаптивни, болезненото състояние се интензифицира, кризата се задълбочава и може да се репродуцират регресивни, дори психотични симптоми. Тези симптоми могат да кристализират в невротични поведенчески модели на пациента, които му пречат да функционира свободно.

Ключови думи:
-икоминическа криза
- депресия
- оживление
- подем
- кейнсиансво
- структорна криза
- свръх производство
- частична криза
- икономически цикъл
- отраслова криза

??

??

??

??

3

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Икономическа криза 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.