Иконометричен анализ на FTSE 100 (курсова работа по иконометрия)


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

Иконометричен анализ на FTSE 100
(Курсова работа по Иконометрия)

Съдържание:

I Историческо развитие на индекса
II Основни фактори, оказващи влияние върху промяната на стоиноста на индекса и предположение за тяхното въздействие; Еднофакторни иконометрични модели и тяхното тълкувание
III Многофакторни иконометрични модели и тълкование на най-добрия.
IV Проверка за мултикулинеарност
V Динамични иконометрични модели. Описание на най-добрия
VI Проверка за автокорелация и нейното премахване

I Историческо развитие на индекса

Индексът FTSE 100 е един от най-широко използваните в света, като отчита около 7,8% от цялата световна пазарна капитализация. Той включва 100-те компании с най-висока пазарна капитализация, търгувани на Лондонската фондова борса, които представляват над 80% от британския пазар. Понастоящем се използва като база за различни продукти, търгувани на Лондонската фондова борса, Националната фондова борса на Индия и др.
Използването му започва на 3. януари 1984 г. при базисно ниво 1000. Най-високата стойност, която е достигал до момента, е 6950,6 на 30. декември 1999 г. След драстичен спад по време на Финансовата криза до под 3500 през март 2009 г. индексът достига нов пик от 6091,33 на 8. февруари 2011 г. Следва спад до под 5000 на 23. септември 2011 г., а на 27. февруари 2013 г. е на ниво 6,282.37
На графиката долу е отбелязана промяната на индекса в течение на годините:

На следващата графика пък се вижда движението на индекса за прдходната година (27,02,2012г.-2013г.):

Индексът се изчислява в реално време и се публикува на всеки 15 секунди, като заключителните стойности за деня се отчитат в 16:35 местно време. Изчисляването му е като стойностно-претеглен индекс, при който се взима предвид пазарната капитализация (брой акции, умножен по цената на 1 акция) на компаниите и така по-големите оказват по-силно влияние върху стойността му. При пресмятането на индекса за всяка компания пазарната капитализация се умножава по коригиращия фактор за free float, който показва какъв процент от издадените акции са на разположение за търгуване. Останалите индекси FTSE се изчисляват на същия принцип.
В началото на март 2011 г. сред 100-те компании, включени в този индекс, водещо място заема англо-австралийската компания за добив на полезни изкопаеми BHP Billiton със 148 млрд. британски лири пазарна капитализация, следвана от Shell със 145 млрд. и финансовата холдингова компания HSBC със

118 млрд.

II Основни фактори, оказващи влияние върху промяната на стоиноста на индекса и предположение за тяхното въздействие; Еднофакторни иконометрични модели и тяхното тълкувание

Вэвеждаме 5 фактора за които предполагаме, че оказват влияние на резултативния признак (Yi - Индекса FSET):
1. Хармонизиран индекс на потребителските цени (HIPC)
1.1.1. Дефинераме хипотезите :
Ho: няма връзка между измененията в HIPC и индекса, получените резултати са случайни.
H1: има връзка между измененията в HIPC и индекса.

Въвеждаме α (алфа) =0.05
1.1.2. Сравняваме стойността на Р-value със α (алфа). P-value=0.000276 1.1.3. От горното неравенство можем да отхвърлим нулевата хипотеза и да приемем алтернативната - Хармонизирания индекс на потребителските цени оказва съществено влияние.
1.1.4. От значение е да дали избрания признак обяснява съществена част от резултативния, за тази цел изплзваме R square=20.869%. Това означава, че Хармонизирания индекс на потребителските цени обяснява 20.869%

2. Цена на Петрол сорт "Брент"

2.1.1. Дефинираме хипотезите:
H0: Според нея изменение в Цената на Петрол сорт брент не би оказало съществено влияние върху резултативния показател (Индекса FTSE) .
H1: Цената на петрола сорт "Брент" оказва съществено влияние върху изменението на FTSE100
2.1.2. Въвеждаме L (алфа) =0.05
2.1.3. Сравняваме стойността на Р-value със α (алфа).P-value= 3,23991E-15<α=0.05
2.1.4. От горното неравенство можем да отхвърлим нулевата хипотеза и да приемем алтернативната - Цената на Петрол сорт брент оказва съществено влияние върху признака.
2.1.5. От значение е да дали избрания признак обяснява съществена част от резултативния, за тази цел изплзваме R square=66,6615%. Това означава, че Хармонизирания индекс на потребителските цени обяснява 66,6615а%

3. Валутен курс лира/долар (GBP/USD)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иконометричен анализ на FTSE 100 (курсова работа по иконометрия) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.