Харизматично лидерство в България – пътят към успеха


Категория на документа: Икономика


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

С А М О С Т О Я Т Е Л Н А
Р А Б О Т А

КЪМ КУРС МВАМ 178 D "Поведение в управлението"

на тема: Харизматично лидерство в България - пътят към успеха!

Разработил: Преподавател:

Гл. ас. д-р Ваня Хаджиева
Фак.№
Специалност:
..... курс

Пролетен семестър на учебната 2011-2012 год.
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод ............................................................................................................................. 3
Харизматично лидерство ........................................................................................... 3
Политическо лидерство .............................................................................................. 5
Меглена Кунева - харизматичен лидер в България ................................................ 8
Изводи и препоръки .................................................................................................. 11
Използвана литература ............................................................................................ 13

УВОД

Лидерството е най-старата форма за изява и реализация на силната личност в обществения живот. Лидерството е поведение, което е предназначено да увлича хората след една идея, мисия, цел или задача. То е насочено към реализация на цели, в хода на която възникват определени отношения между лидера и групата. В основата на тези отношения стоят понятията власт, влияние и контрол. Лидерството е явление от света на отношенията между хората в групата и на груповата динамика.

Според известния английски специалист Джерард Коул лидерството е динамичен процес на групата, при който едно лице, което стои начело в определен организационен контекст и за определено време, влияе върху останалите членове на групата да се обвържат доброволно към груповите задачи и цели, както и да могат хората да следват лидера.

Американският специалист в областта на мениджмънта - Майкъл Мескон, определя лидерството като "способност да се влияе на индивидите и групите от хора, за да се подбудят да работят за постигане на целите".

Друго определение за лидерство дава Р. Крайтнер: "Процес на социално влияние, който включва съзнателно преследване на колективни цели".

Независимо, че са различни определенията за лидерство, са свързани с категориите "влияние" и следователно с властта, която един индивид има над други индивиди - "водачите влияят на последователите". Всеки лидер трябва да има влияние върху поведението на другите. Най-общо казано лидер е някой, който се опитва да упражнява влияние върху другите заради определен резултат.

Лидерът е авторитет и подобно на него той се ползва с влияние и доверие, има тежест в очите на другите. Този авторитет той дължи на социалнозначимите качества, който притежава, и на значителния принос, който има за постигане на груповите цели. Но не всеки авторитет е лидер. За лидера е задължителна организаторската функция за решаването на определени групи проблеми и задачи, докато авторитетът не изпълнява задължително такава функция. За лидера обаче статутът на авторитет е задължителен.

ХАРИЗМАТИЧНО ЛИДЕРСТВО

В политическата публицистика, в политологията и съвременната история, все по-често се среща терминът "харизма". Харизмата е неотделима от лидерството. Харизматичното лидерство се определя като способност "да накараш обикновените хора да правят необикновени неща при условия, които могат да завършат злополучно". Харизмата се възприема не като притежаване на конкретни черти или резултат от особена ситуация, а като взаимодействие между тези два фактора, водещо до особена връзка между лидера и неговите последователи. Възможностите, които се откриват или създават от харизматичния лидер, изпълват последователите му с чувство за смисъл.1

Харизмата е индивидуална характеристика на лидера. Тя е форма на междуличностно привличане, внушаващо подкрепа и приемане. Харизмата прави лидерът по-успешен в негото въздействие върху поведението на другите. Човек, притежаващ подобни качества, прави огромно впечатление на обкръжаващите го с помощта, на което получава тяхното доверие, одобрение, силно влияние, привързаност и власт. Като източник на власт харизмата се отнася към властта на примера, която е свързана със способността на ръководителя да влияе върху своите подчинени благодарение на своите лични качества и стил на ръководство.

Според някои изследователи, харизмата е свързана със способността на лидера да намира хора, които да го обичат и дори може да променя състава им според ситуацията. Други твърдят, че харизмата е набор от специфични лидерски качества. Тази идея стои в основата на концепцията за харизматично лидерство. Съвременните теории за харизматично лидерство са силно повлияни от идеите на Макс Вебер, който използва термина "харизма" (от гръцки вродено качество или способност), за да характеризира отделно качество на личността, по силата на което тя се възприема за надарена със свръхестествени способности или поне с качества, неприсъщи на обикновения човек. За Вебер е важна не моралната оценка, а това, че харизматичният водач е смятан за изключителен от своите последователи и има влияние над тях.

За да обяснят харизматичното лидерство, изследователите се опитват да определят черти и поведения, които притежават харизматичните лидери.

Според теорията за харизматичното лидерство на Робърт Хаус (1977г.), която е интегративна, отличителните черти на харизматичния лидер са:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Харизматично лидерство в България – пътят към успеха 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.