Характерни особености на туризма


Категория на документа: Икономика


2.Характерни особености на туризма
Туризмът е дейност,която се характеризира с някои особености,които го разграничават от другите дейности и които го представят като специфичен вид стопанска дейност:
*Съвкупност от отношения-туризмът е съвкупност от променящи се,взаимни въздействия между пъруващите от една страна,постоянните жители от друга,областта и околната среда от трета страна.
*Туризмът има обслижващ характер-Преобладава предоставянето на услуги,което не значи,че липсва производство на стоки.Произведените продукти винаги се комбинират с услуги и нямат самостоятелно място в общото туристическо обслужване.
*При туризма предлагането на услугата съвпада по време и място с нейната консумация,тоест услугата се преодставя и получава само ако присъства потребителя.
*Туризмът е временно пребиваване извън постоянното местожителство-Той включва движение на туристите към обектите,предлагащи услуги,които са постранствено фиксирани.В резултат на това само при туризма клиентът се придвижва до стоката или услугата,която иска да консумира и след процеса на потреблението се завръща отново с постоянното си местоживеене.Това от една страна се определя от обстоятелството,че то генетически се свързва с движението,пътуването,преместването от едно място на друго.Динамичния характер на явлението можем да свържем и с непрекъснатото развитие,обогатяване и качествено усъвършенстване на конкретните негови разновидности и форми на проявление.
*За туризма е характерна силна зависимост от туристически ресурси-Предлагането се ограничава от приемателния капацитет на туристическото място,като в това понятие се включва не само капацитетът на ресурсите,но и предвидената за определен брой туристи материална база,транспорт,инфраструктура. Туристическото развитие оказва различни влияния върху околната среда.В някои случаи може да се достигне до разрушаване на различните туристически ресурси,на основата,на които е възникнал първоначално туризмът. Следователно възниква необходимост от опазване на природната и социална среда.
*Характерна черта на туризма е неравномереността във времето,включително сезонността във функционирането на тур.обекти.-Те се характеризират с опрефелен,характерен за дадените ресурси и материална база цикъл на функциониране както по сезони,така и в рамките на денонощието и седмицата.За природните ресурси сезонността е следствие от промениете във времето на тяхното рекреативно въздействие,за антропогенните ресурси сезонността не е характерна.
*Туризмът е в силна зависимост с общата инфраструктура и равнището на икономиката в тур.място.-Колкото по-развита е в икономическо отношение дестинацията,толкова по-бързо е тур.развитие в нея.Наличието на множество отрасли създава възмможност голяма част от тур.стоки и услуги да бъдат произведени в страната. По този начин се спира изтичането на приходи извън дестинацията и се създават работни места за местното население.
*Туризмът е в силна зависимост от развитието на транспорта.-Не е случайно,че качествено различаващите се етапи в развитието на туризма се свързват с революциите в транспорта0откриването на парната машина,на двигателя с вътрешно горене и на реактивния двигател.
*Туризмът се характеризира с бърза възвръщаемост и сравнително неголям първоначален капитал.- Това се дължи на сравнително ниските разходи,необходими при усвояването на тур.ресурси.
*Развитието на туризма се характеризира в отделните дестинации с определена етапност(жизнен цикъл), която е свързана преди всичко с обема на туристпотоците,инвестициите и изграждането на тур.материална база и инфраструктура.-Различават се следните етапи в развитието:въвличане,развитие,зрялост,насищане,застой, упадък или ново развитие.
*Характерна особеност на туризма и неговата заменяемост.-От една страна един вид туристическа дейност или дестинация се заменят с други,от др.страна туристическото пътуване може да се замени с др.вид занимателни дейности.Причината за това е,че туристическите потребности не са жизненоважни,т.е. тяхното задоволяване не е задължително.
*Туризмът има нематериален характер.-В същността си туризмът не е покупка на нещо в материален аспект,а средство,чрез което почиващият натрупва преживявания и осъществява мечти.
*Туризмът е интегрално и компексно явление.-В процеса на формирането и потреблението на неговия специфичен продукт той обединява множество разнородни елементи в рамките на една своеобразна индустрия ,която освен типични туристически включва и редица др.сектори и дейности:транспорт,търговия,строителство, архитектура,индустрия,медицина,култура и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характерни особености на туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.