Характеристика на застрахователния продукт


Категория на документа: Икономика


Характеристика на застрахователния продукт

Застрахователния продукт (ЗП) е специфичен продукт с нематериален характер, който представлява елемент и полезен резултат от осъществена застрахователна услуга предназначен да задоволява потребителското търсене на застрахователния пазар.ЗП съществено се отличава от всички материално-веществени продукти, отнася се към групата на нематериалните продукти и има редица характерни особености.ЗП има определено предназначение, цена и качество.
Понятието ЗП се отъждествява с понятието застраховка, но ЗП се отъждествява и с понятието застрахователен договор.Сключването на застрахователен договор означава за застрахования реално потребяване на ЗП, а за застрахователя пласиране на ЗП.В основата на търсенето и предлагането на застрахователни продукти стоят рискът и вредата, която той може да причини.Потребителите на застрахователни продукти търсят средство за компнсиране на последиците от застрахователни събития, а застрахователните дружества предлагат сигурност на застрахованите като възмездяват вредите причинени от риска.Следователно няколко са понятията, които формират представата на хората относно застрахователните продукти.С други думи освен понятието риск се използват понятията застрахователно събитие и застрахователен случай.
Риск -->застрахователно събитие -->застрахователен случай
↓ ↓ ↓
Потенциална -->реализация на --> наличие на щета
Опасност риска з. Обезщетение
Следователно от гл.т. на застрахования ''купуването'' на застрахователен продукт е ''купуване'' на начин на трансфер на риска върху застрахователя.От гл.т. на застрахователя продажбата на застрахователни продукти е начин за набиране на паричен фонд под формата на застрахователни премии, който се образува и разпределя само между участниците в застрахователната съвкупност.От юридическа гледна точка застрахователния договор представлява един възмезден договор, чрез който се регламентират застрахователните отношения и се гарантират интересите на страните в него.Застрахователния договор представлява специфичен вид търговска сделка, който обаче е изграден върху една психологична и етично-нравствена основа.Между всички имуществено-правни договори застраховките заемат особено положение.Те се отличават от обикновенните договори на гражданското и търговското право.Психичните и нравствените аспекти на застраховките се съдържат в преживяванията на потребителите свързани с риска.Застрахователните договори предполагат специални права и задължения на страните в тях.Застрахователният договор се свързва с понятията предмет и обект на договора, както и с понятието застрахователен интерес.Според най-новите трактовки в застрахователната теория като обект на застраховане се приема застрахователния интерес.От юридическа гл.т. изискване на всеки застрахователен договор е той да бъде обоснован от застрахователен интерес в противен случай той е нищожен.Следователно интересът трябва да е налице по време на подписване на застрахователния договор, както и през целия срок на застраховката.От икономическа гл.т. застрахователният интерес е налице, когато клиентът демонстрира действителна мотивация за потребяване на застрахователна защита.Следователно той е предпоставка за търсене на застрахователни продукти.

Класификация на застрахователни продукти

Основният критерий за разграничаване на различни видове застраховки е според застрахователния бранш, в който се специализират дружествата.
Имуществено застраховане - видове застраховки:
- Каско
- Застраховка на местата в МПС
- Застраховка Гражданска отговорност на автомобилиста
- Застраховка съдебни разноски
- Застраховка багаж
От литературата е известно и диференцирането на застрахователни видове:
* според признака ''вид на опасността и вид на щетите''
* според Кодекса на застраховането - 2 раздела - раздел 1 и раздел 2
В раздел 1 Лично застраховане, в раздел 2 всички имуществени застраховки
* В зависимост от характера на застрахователния договор се различават
- Задължителни
- Доброволни
* Според броя на застрахованите лица в застрахователния договор:
- Индивидуални застрахователни договори
- Колективни застрахователни договори
* Според срока:
- Едногодишни застраховки
- Дългосрочни застраховки живот - за срок от 10-15-20 години
* Според броя на покритите рискове и застрахователните обекти съществуват:
- Комплексни застрахователни договори ( за всички рискове на всички обекти)
- Един обект срещу един риск
- Застрахователен договор за 1 обект срещу няколко риска
* Според вносителя на интереса:
- Застрахователен договор в полза на застрахования в личното застраховане
- Застрахователен договор в полза на трето лице в личното застраховане
- Застрахователен договор в полза на застрахования, който има право на собственост над застрахования обект в имущественото застраховане
- Застрахователен договор в полза на застрахован, който има вещно право на владеене или ползване върху обекта или отговаря за него

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на застрахователния продукт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.