Характеристика на строителния сектор


Категория на документа: Икономика


Характеристика на Строителния сектор

Строителния сектор е една бързо развиваща се икономическа среда,в която присъстват безброй икономически субекти.Те следват редица закони,правила и принципи с цел постигане на различни стопански цели.Много са факторите ,които оказват влияние на развитието и текущото състояние на строителния пазар, но само някои от тях са значителни: Демографските тенденции,икономическите и програмни аспекти, а в последно време и Политическите, а именно чуждестранните инвестиции финансирани от ЕС.Основни характеристики са огрoмните инвестиционни разходи,необходимостта от различни типове квалификация-икономическа,техническа иуридическа.Недостига на такава работна ръка създава допълнителни трудности в развитието на сектора като цяло.Особеностите по изпълнение н на дейността-работа на открито,големи височини,неизпълнение на правилата за безопасност,тежка механизация са основни рискови фактори.
Сградното строителство вклучва строителство на покрити строителни обекти, в които в зависимост от предназначението се разделят на:
Жилищни сгради - сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели-еднофамилни къщи,жилищни блокове и кооперации и сгради за колективи (общежития,пансиони)
Нежилищни сгради-предназначени за различни дейности: административна производствена,търговска,транспортна,селскостопанска, бази за почивка-хотели,отели,почивни домове и др.
Основната цел на дейността на всяка строителна фирма трябва да е свързана с удовлетворяване на нуждите и изискванията на потребителите, а не с предлагането на продукция, чието производство е породено само от ресурсните възможности и абстрахирано от реалните изисквания на пазара. Стоките и технологиите остаряват, но потребностите са винаги актуални. Предмет на изследване ще бъде разработването на маркетингова стратегия, защото тя подчинява целите на фирмата на основната цел на маркетинга - удовлетворяване на потребителското търсене и извличане на максимална печалба. По своята най-дълбока същност маркетинговата стратегия има двойнствена роля - от една страна е ориентирана към нуждите на потребителите, а от друга - към достигане на конкурентни предимства, като в най-пълна степен съответства на външните възможности и заплахи и на фирмените ресурси и капацитети.
Цели на конкурентите-доказване на опитност в изпълнението и управлението на проекти,ефективни и бързи действия-инвестиции в технологии и човешки ресурс,Предлагане на конкуретни цени,никакви компромиси относно материалите и процеса на строителство,Непрекъсната техническа помощ по време на планиране,проектиране,строителство и въвдеждане в експлоатация и на оперативната фаза на проектите.Иновациите и бизснес идеите да се превръщат в работещи модели с акуратност и бързина.Анализ на важните процеси и първокласно обсужване на клиентите в действие.Подобряване опазването на околната среда,Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към запазването на околната среда,поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите,запознаване с клиенти,доставчици,обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката на управление

Брой на конкурентите за сектор "строителство" е от 21164 бр. Предприятеия по данни на Националния Статистически Институт,които по брои на заетите, съгласно закона на МСП/Малки и средни предприятия/, се разделят както следва Микро(0-9) 17620, Много малки(10-19) 1702,Малки(20-49) 1170, Средни(50-249) 613, и 59 големи предприятия.

Липсата на обединение при компаниите им пречи при изпълнението на големи проекти, смятат специалистите.
Имотите и строителството у нас са подложени на най-силен натиск в резултат на глобалната криза, смятат експерти. В резултат на това все по-малко инвеститори ще имат интерес към страната ни, добавиха те.
Според проучване на Уникредит Булбанк общо 15 процента от населението планира да си купи ново жилище през следващите 10 години. В столицата през следващите 5 години ще бъдат построени 65 000 нови жилища, като два пъти по-малка ще е бройката им в най-големите градове у нас. -новинар.бг -хоризонтална интеграция. Октомври 2008.' Като цяло недоверието в България е значително, което затруднява хоризонталната интеграция,несуществува коопериране между самите фирми, въпреки членстването на тях във Българската строителна камара.Друг е въпроса при вертикалната интеграция където от вносители предприемачи се превръщат в разпространители или строители.На практика повечето предприемачи в България,които имат средноголяма фирма, притежават още няколко дружества облужвайки други части от бизнеса им.

Входни и изходни бариери
Входните, ограничаващи мобилността бариери са финансовите ресурси, мащабът на дейността, ноу-хау и лицензите, местоположението, имиджът и репутацията. Бариерите за влизане, ограничаващи достъпа на нови фирми в строителната индустрия до голяма степен са материални и се определят от териториалните аспекти на управление и възможността за инвестиция в отрасъла.. Нарастналото търсене в тази сфера доведе до неколкократно увеличение на цените на терените за строителство. Този процес поставя допълнително териториални финансови бариери за новите фирми, навлизащи в отрасъла.
Нематериалните бариери са фирмената репутация, лоялността на потребителите. Те са пречки за навлизане в отрасъла главно за българските фирми, голяма част от които нямат изграден имидж на пазара.
Изходни, ограничаващи сливането бариери са свързани с изградения потенциал материални активи, опит, работни места, инвестиции.
Високи инвестиции в ДМА, а именно сградите.Договори с купувачи или доставчици също са затруднение в напускането на сектора.

Цялата строителна индустрия често е категоризирана като неконцентрирана,децентрализирана.Въпреки че обеснението е доста широкообхатно, но идеята е ,че малък брой от фирмите имат възможност да поемат големите проекти, поради големия брой малки предприятия.Конкуренцията между големите холдинги, изглежда олигополистична но конкуренцията между малките фирми е по близка да съвършенната конкуренция.Следователно различните типове фирми могат да изпълнявят различни функции и по скоро би имало наличието на вертикална отолкото хоризонтална интеграция.При голямото наличие на корупция в страната ни и поради фактра ,че някои фирми са специализирани или немогат да се състезават в големите проекти води до увеличаването на транспортните разходи, разходите за безпознастност и различните демографски стандарти,често се превръщат в солидни входни бариери при някои от пазарите.
Всяка година между 20 и 25% е дяла на новосъздадените предприятия от всички предприятия в строителството, по данни на НСИ от 2010 за 2006,2007,2008 като тренда за последните години е почти същият.Също така от всичките издадени разрешителни за строеж на сгради при жилищните и нежилищните процента на започнат строеж е само 50%.Също така строителството е с един от най големите проценти на закрити предприятия за всяка година.Заплахата от нововъвлизащите конкуренти може да се определи като средна тъй като бариерите за влизане в самия отрасъл не са високи поне по статистически данни.Разбира се това би могло да се тълкува и по съвсем друг начин.През последните няколко години се появиха страшно много нелегални строежи по черноморието от новосъздадени фирми без реален опит в сектора, което доведе до сравнително висок брой недостроени хотели и къщи по морето и следователно да фалирали малки предприятия.Тези малки предприятия предлага ограничен брой услуги,предназначерни предимно за местния пазар.Ограниченият потенциал и ориентацията към малки краткосрочни проекти не позволяват извличането на големи ценови предимства и изграждането на конкурентноспобоност на тази основа.На Българския пазар съществува пазарна конкуренция, но поради твърде големия брой малки предприятия неможе да се направи икономия от мащаба,и да се постигне сравнително намаляване на разходите, което кара предприемачите да разчитат на други оръжия като рекламата.Поради малката финансова възможност на малките и мирко предприятия възжмоността за внедряване на иновации е малка.Нямат необходимите ресурси,нямат въздействие върху веригата на добавяне на стойност,не създаватдългосрочно сътрудничество,няма адекватни решения при взимане на стратегически решения от страна на мениджърите.За разлика от малките, средните и големите предприятия имат широко диверсифициран портфейл от услуги.Възможността да пренасочват активи,финансов и човешки ресурс в рамките на този портфейл ги прави адаптивни и устойчиви в периоди на иконмическа криза.Ниският им дял 4% осигорява към 48% от общата заетост и кам 50% добавената стойност в сектора.Въпреки относително малкия им дял като процент, те имат и най-силно влияние върху сектора.
Иновации-
Иновационната активност в сектор "Строителство" има проектен характер.Отделните дейности,свързани с внедряване на нови материали и технологии или създаване на продукти с въплътено ново знание, са обособени и се осъществяват проектно ориентирано и по-малко на база годишни и стратегически иновационни планове.Участието,започването и изпълнението на голяма част от проектите са подчинени на влиянието на външни за отделната строителна фирма фактори(обществени поръчки след получено национално или европейско финансиране).
Реклама- Да се инвестира в рекламата за строителство, да бъдем лидери на пазара-са най новите тенденции в България през последните няколко години.За строителният бранш е нужно много повече от идеи и средства, като използването на иновативни рекламни подходи.С подходяща рекламна стратегия по време на криза се привличат и нови потенциални клиенти.Инвестираните средства винаги се изплаща правопорционално в бъдеще.Преобладаващата част от потенциалните потребители най-често проверяват в мрежата каква информация може да се октрие, предимно за новите строителни продукти и услуги, и чак тогава отиват в търговския обект.При всички положения те ще проучват днимателно информацията и офертите на конкурентните строителни фирми,това е и причината от нуждата за атрактивна реклама с максимално визуална информация.
Правни договорни отношения между участниците в строителството.
Правният характер на отделните договорите между участниците в строителството е различен. Някои от договорите са за изработка, други за доставка на стоки, за наем на съоръжения и оборудване. Други от договорите са ненаименовани - за предоставяне на услуга, както и комплексни - съдържащи клаузи от различни договорни видове. Характерно за договорите е, че те са срочни - за определен срок, до определена дата или до завършване на обекта. Договорите са възмездни. Договорите между участниците в строителството са в голямата си част търговски сделки, което обстоятелство следва да се има предвид при определянето на клаузите, при изпълнението и неизпълнението им. Те са формални, законът изисква писмена форма ad substantiam. Често има разминаване между датата на подписването на конкретния договор и началото на неговото действие или началото на реалното му изпълнение. Договорите са двустранни и синелагматични. Договорите следва да се определят като комутативни, но предвид фактическия характер на строителната дейност - нейната продължителност, множеството променливи обстоятелства, от които зависи процесът - трябва да се имат предвид при договарянето и възможните проявления на фактори, върху които участниците в строителството нямат възможност да въздействат дори и да могат да ги предвидят в някаква степен. Договорите в строителния процес се сключват между възложителя и другите участници в строителството. Възложителят е централна фигура, страна по всеки един от договорите с другите участници. Съществено е да се отбележи, че отношения възникват и между другите участници, но договори между тях не се сключват. Техните взаимоотношения следва да се регулират в договорите им с възложителя. Примерно, консултантът, упражняващ строителен надзор, може да дава задължителни указания на изпълнителя, осъществяващ фактически строителството. В договора на възложителя и строителя, обаче, следва да се уговори правото на лицето, упражняващо строителен надзор, както и да се създаде механизъм и да се вмени договорна отговорност за изпълнителя, в случай, че не допусне строителния надзор или не изпълни негово указание. Същото се отнася и за отношенията между проектанта, упражняващ авторски наздор, и изпълнителя. Възложителят следва да уреди в договорите си с отделните участници отношенията между тях, които възникват в процеса на строителството. Това е съществена особеност. Възложителят следва предварително да знае и да предвиди отношенията, които ще възникнат между другите участници в строителството, да ги уреди в договорите си с тях, защото между останалите участници няма подписани договори. Друга съществена особеност на договорите е, че при промяна на един от договорите това обстоятелство рефлектира върху изпълнението на останалите договори. Примерно, в случай, че по взаимно съгласие или по действието на предварително уговорена договорна клауза се стигне до удължаване срока на изпълнение по договора между възложител и изпълнител, следва възложителят да предприеме мерки по изменение на договорите си с другите участници в строителството - консултантът ще упражнява строителен наздор, а проектантът авторски надзор по-дълго време.
Последните две сили, обхващащи преговаряне на купувачите и тези на доставчиците могат да бъдат групирани заедно. И двете са повлияни от и същи фактори-на концентрацията на строителни фирми, броят на проектите ,които се приемат в България и желанието да се започне работа за конкретния клиент.По традиционен начин на действие на конкуренцията с други строителни фирми се дължи в по-голямата част от клиента с желанието си да постигне оферта с най-ниска цена,не само в частния сектор но и в публичния,което е подкрепено от правителствените проекти.Често се прибягва до договорни претенции,които удължават сроковете и завишават разходите.При търсенето от страна на клиента на най-ниска цена,се случва и да се предложи нереално ниска цена от страна на фирмите,които след това търсят начини да поискат обратно някаква сума поради предложената нереално ниска цена от началото.
Сила на доставчиците-Диференциация в материалите,наличие на субститути,концетрация на доставчиците(колкото е по-концентриран пазара толкова по голяма сила притежава),важност на големината на количество за доставчиците,Въздействие на цените на материалите,опасност от вертикална интеграция в строителната индустрия.
Сила на клиентите-сила на пазарлъка/сделките,количество на покупката,Информация на купувача,чуствителност към цената, Цена/Крайна покупка,Разпознаване на марката,въздействие на качество/изпълнение,изгода за купувача,производстено поощряване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на строителния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.