Характеристика на безработицата


Категория на документа: Икономика


ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЕЗРАБОТИЦАТА

1. Същност на безработицата.
Безработица е ограничаване на пълната заетост на труда. Закона на Олкън гласи, че всеки спад на реалния продукт под равнището на потенциалния с 2÷3 % води до растеж на безработицата до 1% . Върху равнището на безработицата влияят следните фактори: демографски, соц.помощи за безработица и синдикати. Класическия подход за безработицата е свързан с изследванията на А. Пигу и е свързан с основните принципи на иконом.възглед. а именно перфектна конкуренция и пазарно регулиране. Гъвкавост на цените и взаимозаменяемост на факторите. Класическия подход допуска формирането на безработица над естественото и равнище, но не като резултат на пазара, а резултат на нарушаването на неговите принципи. Ако се оставят свободно пазарните сили да действат има само доброволна безработица, която включва само онази част от правоспособните, които не могат да работят на равнището на заплатата. Според Кейнсианците, чиито постулати са за не гъвкави цени, не съвършенна конкуренция, необходимост от държавна намеса. Търсенето на работна сила е в тясна връзка с тяхното ефективно свързване, а то е производно на търсенето на стоки. Y=AE и S=i

Според Кейнсианците се поддържат устойчиви номинални заплати и в резултат на това се сформира така наречената принудителна безработица.
2. Форми на безработицата
- фрикционна(текуща)
- структурна
- циклична
Фрикционната Б се формира в резултат на естественото движение на работна сила.Тя краткотрайна, временна за отделния индивид , но за икономиката като цяло е постоянно явление.Колкото по добра е системата Б е по ниска.Причините за Фрикционната Б са различни но тя повече е свързана с доброволна смяна на раб. място,смяна на местоживеене и др.
Структурната Б е предизвикана от качествени промени и несъответствия между търсенето и предлагането на труд в резултат на съществени промени в технологията ,в структурата, и всичко това поражда нови качествени изисквания пред работната сила и когато тя не реагира адекватно, структурната Б расте.Отличителните характеристики: - има технологичен характер,предполага задължителни изменения в квалификацията и преквалификацията и тъй като факторите технология и структурно производство са постоянно на лице в икономиката, СБ както и ФБ е също постоянно явление. Двете заедно формират така нар. естествено равнище на Б.
Естествена безработица - отговаря на пълна заетост в икономиката.;=циклична безработица(ЦБ)-възниква в резултат на икономически спад и е такова равнище на Б което превишава естественото равнище.Когато икономиката функционира точно на границите на своя потенциал(пълна заетост, това отговаря на естественото равнище на безработицата.
Естественото ниво на безработица нараства защото през втората половина на 20 век са протекли много процеси довели до нарастване на активната работна сила(нараства населението).Най голяма значимост в теоретичен аспект по изследване на Б имат двете основни икономически концепции: Класическата и Кейнсианската и техните съвременни модификации: Неокласическа и Неокейнсианска. Според кейнсианците цените и заплатите не са така гъвкави както класиците смятат и когато се установи по някои причини по високо заплащане то има стабилен характер и така се появява принудителната Б. Затова една стабилизираща политика за ограничаване на Б се съобразява с две неща: коефициента на Оукън и коефициента за поддържане на стабилна заетост.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Характеристика на безработицата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.