Гъвкава мотивация на персонала


Категория на документа: Икономика
"ОПТИМИЗИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ГЪВКАВА МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА"
Доклад

1. Управлението като част от организационната структура:
Управлението, или мениджмънта, е насочена човешка дейност, при която индивид или група от индивиди, координират задачите на останалите членове на групата (екипа), с цел постигане на предварително зададени цели, които е невъзможно да бъдат извършени самостоятелно. Това означава, че мениджмънта е колективна дейност, която не е равнопоставена, т.е. едната страна притежава властта и влиянието да въздейства върху другата като по този начин я управлява.
Следователно основната среда, в която се извършва управлението е организацията. В нея, основните задачи, които стоят пред всеки един мениджър са:
• Управление на работата и дейностите;
• Управление на хората (човешките ресурси);
• Управление на производството и операциите;
Изпълнението на всяка една от тези задачи и оптимизирането на цялостния процес поставя пред мениджърите редица от проблеми.
2. Проблеми при управлението на съвременните организации:
Пред организациите стоят множество въпроси и проблеми като например: какво, как и за кого да се произвежда, как да се максимиризат продажбите и др.

Но основният управленски проблем всъщност е мотивацията на персонала. Защото най - важният ресурс за всяка една организация е човешкият.
Всеки управленец иска персоналът в организацията , която ръководи да има такова поведение в трудовия процес, което би довело до възможно най - високи производствени и съответно финансови резултати. За да постигне това той трябва да има определено отношение към отделните работници и служители.
Тази му дейност представлява процеса на мотивиране.
Да мотивираш, означава да накараш хората да се движат в посока, която ти искаш, т.е. да накараш хората да работят за теб.

3. Същност на мотивацията
* Определение

1. Това са целите и причините, поради които хората правят своя избор на поведение, определят действията си.

2. Това е социалния процес, посредством който някой променя поведението на друг, напр. приятелството или "подчинението" в организацията може да бъде внушено от някой друг.

* Йерархия на потребностите на Е. Маслоу: тя има широко приложение в психологията и психоанализата, но може и успешно да бъде използвана при мотивацията на персонала. Зависимостта е такава, че колкото "по-високи" потребности бъдат задоволено от организацията, толкова по-мотивирани ще бъдат служителите. Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. Например ако елементарните му нужди от храна и вода не са удовлетворени човек не може да премине към втората потребност, тази от сигурност.

5. Техники за мотивация: целта на мотивацията е да стимулира хората да изпълняват определени задачи в организацията. За изпълнението на тази цел могат да бъдат използвани следните техники:
* Формиране и формулиране на постижими, реалистични цели на работещите в трудовия процес, с цел да се повиши очакването, че едно въздействие води до определени резултати.
* Използването на парите като възнаграждение и стимул. Въпреки широко разпространеното мнение, че парите са най-силният мотивиращ фактор, всъщност тяхното въздействие е краткотрайно.
* Наградите и признаването на постиженията. Те се възприемат позитивно, когато са заслужени и са част от предаварително изградена система за възнаграждения.
* Предоставяне/Делегиране на отговорности. Това е предизвикателство за хората, защото е свързано със статуса, с делегирането на права, с предоставяне на информационни ресурси, с подкрепа, избор и т.н.
* Обогятяване и разширяване на длъжността. Те водят до професионално развитие на изпълнителя, предизвикателства и възможности за самоизява и растеж, с качеството на работното място и удоволствието от работата.

* Повишението е силен мотиватор за онези, които обичат работата в организации, осигуряващи подобна възможност. То е свързано с новата длъжност, обучение, нови умения, високо ниво на професионализъм, повишаване на възнаграждението и др.
* Обучение. Програмите за непрекъснато обучение и развитие мотивират хората да разширяват своите знания и умения.
* Сигурност на работното място - относително постоянна заетост, по-малка, но сигурна заплата, разнообразни осигурителни пакети, промяна в трудовите договори за удължаване на сроковете им.
* Създаване на ефикасна система за обратна връзка - в смисъл на възможности за оценяване на персонала - система, която своевременно да ориентира за причините в отклоненията на постиженията.
* Изграждане на екипи. Те увличат участниците, ентусиазират и ги мотивират
* Развиване на съпричастност и идентифициране с организацията. Хората са мотивирани, когато са убедени в мисията на организацията, възприемат ценностите ѝ, целите и действията ѝ, работят за осъществяването й, защото са сигурни, че резултатите ще бъдат спаведливо оценени и разпределени.
* Осигуряване на взаимодействия и контакти(формални и неформални) на човешките ресурси в организацията. Например организиране на периодични тийм билдинги и др.
* Удовлетворение от работата. То се постига когато работата се изпълнява добре, изпълнителите са информирани за това чрез поставяне на ясни и изпълними задачи, чрез реални оценки за резултатите и тяхната роля, чрез справедливи системи за заплащане.

6. Изводи:
За да бъде успешна една организация трябва да бъдат оптимизирани процесите, които се случват вътре в нея. Това се случва посредством фигурата на мениджъра, пред когото стои тази задача. Това най - лесно може да бъде постигнато чрез гъвкава

мотивация на персонала, защото, както беше споменато в изложението, най-важният ресурс за всяка една организация е човешкият.
Защо мотивацията трябва да бъде гъвкава? Защото няма система, която да бъде универсална и общовалидна за всяка една организация и всеки отделен индивид. Трябва процесът на мотивация да бъде индивидуално ориентиран към всеки. Това може да бъде постигнато чрез проучването на мотивационните фактори на всеки един от подчинените чрез съставянето на специални мотивационни въпросници, използването на комбинация от мотивационни техники и др.
Всяка организация трябва да бъде гъвкава в своите методи за мотивация на персонала, за да оптимизира своята структура и процеси и да бъде успешна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гъвкава мотивация на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.