Грижа за възрастните хора


Категория на документа: ИкономикаМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна
Факултет "Обществено здравеопазване" Катедра "Икономика и управление на здравеопазването"


КУРСОВА РАБОТА

по

Специални здравни нужди на населението
на тема:

Грижа за възрастните хора

Изготвил:
Проверил:
Велина Кънева фак. № 310110
Милена Орлова фак. № 31011015
Специалност
Здравен мениджмънт, III курс
Доц. Л. Георгиева

Варна

2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Грижа за възрастни хора в България.....................................................3 стр.
2. Грижа за възрастни хора в Турция........................................................6 стр.
3. Грижа за възрастни хора в Австрия......................................................8 стр.
4. Грижа за възрастни хора в Германия..................................................10 стр.
5. Литература.............................................................................................13 стр.

Целта на грижите за възрастните хора, като дългосрочни грижи, е да създадат стабилно качество на живот. Хората, нуждаещи се от грижи, често желаят те да се извършват възможно най-дълго в дома им, в познатата им среда.

Грижа за възрастни хора в България:

Имайки пред вид историята на нашия народ, е разбираемо, че се отдава голямо значение на целостта на семейството и вниманието и уважението към възрастните. Семействата не приемат грижата за възрастен като задължение, а като една от своите отговорности. Без значение къде живеят, независимо дали са в градски или селски райони, взаимна помощ и подкрепа се очаква сред роднините.

Дългосрочните грижи и другите социални услуги за възрастни хора в България са осигурени от две отделни системи - системата на социалното подпомагане и системата на здравеопазването. В момента българското законодателство не съдържа нито отделна дефиниция на услуги, които следва да се предоставят като дългосрочни грижи, нито официална класификация на лицата, които имат право да ги ползват.

Основните услуги за възрастни в България, са финансирани от държавата, от местните бюджети, от потребителски такси и от европейски програми. Не съществува осигуряване за грижа, а личния принос е чрез минимално заплащане.
По-голямата част от услугите са делегирани от държавата, което означава, че се финансират от държавата, но се управляват от общините. Тези средства не гарантират високо качество или равномерен обхват. Общините трябва да управляват услуги в рамките на строги бюджетни ограничения, които се основават единствено на броя на леглата или обема на услугите, а не на качеството на услугата. Освен това, държавата осигурява равен размер средства за делегираните услуги във всяка община, независимо от населението или нивото на търсене.

Дългосрочните грижи и другите социални услуги за възрастни традиционно са категоризирани като формални и неформални, както и институционални и неинституционални. Неформални услуги, като например домашните грижи, предоставяни от членове на семейството, най-вероятно представляват по-голямата част на дългосрочните грижи. След като България преструктурира системата за социално подпомагане през 2003 г., делът на неформалните услуги, предоставяни в общността или у дома нараства стабилно от 17% до 81% през 2008 г.

Неформални грижи, са услугите, предоставяни в общността и в семейна среда. За разлика от други европейски страни като Австрия, България не разполага със система за възнаграждение на членове на семейството, които предоставят дългосрочни грижи за възрастните си роднини. Вместо това, държавата поддържа системата от лични асистенти и домашни помощници, които получават възнаграждение за да предоставят основно готвене, почистване, поддържане на лична хигиена, пазаруване и други ежедневни задачи. Тази система е създадена за осигуряване на ресурси и осигуряване на семействата на възрастни хора и инвалиди, които се нуждаят от постоянни грижи. Системата е отворена и за трети страни.
В допълнение към личните асистенти и другите домашни помощници, общините предоставят услуги като дневни центрове за възрастни, дневни центрове за възрастни с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища и социални услуги в семейна среда (домашен социален патронаж).
Социалният асистент предоставя услуги за възрастни хора или хора с увреждания, включително готвене, пазаруване, лична хигиена, почистване, поръчки. Дневните центрове предоставят комплекс от услуги за възрастни хора, включително храна, здравеопазване, образование, рехабилитация и основни социални контакти. Център за социална рехабилитация и интеграция предвижда диапазон на социални услуги чрез екип от специалисти (психолог, терапевт, съветници и др.) с цел да подготви своите клиенти за интеграция в обществото и в крайна сметка за независим живот. Социалният патронаж са социални услуги в дома като доставка на храна, почистване, помощ при лична хигиена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Грижа за възрастните хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.