Гражданска отговорност на автомобилистите


Категория на документа: Икономика


Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов
Катедра "Застраховане и социално дело"

Д О К Л А Д
на тема:
"Гражданска отговорност на автомобилистите"

Изготвил:
Александрина Маркова
СК, I курс, 24 гр.
Фак. номер - 132014

2014г.

Съдържание:

1. Характеристика и особености на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите
2. Анализ на застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" в застрахователните дружества UNIQA и GENERALI
3. Изводи и препоръки при сключване на застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите
4. Приложение 1 - Общи условия на застраховката в UNIQA
5. Приложение 2 - Тарифна таблица за изчисляване застрахователната вноска на застраховката от UNIQA
I. Характеристика и особености на застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите"

Застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите е задължителна и се въвежда като такава през 1947г. В България първото и въвеждане става още през 1927г. Развитието и започва през 1935г. Тя е задължителна и лимитирана. С приетия закон от парламента се задължават всички собственици на МПС, включително държавата и нейните предприятия, да застраховат собственика и водача за причинените щети на трети лица. Освободени от застраховката са военните МПС и железопътните превозни средства.

Обект на застраховката:

Обект на застраховане по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застрахователно покритие и лимити на отговорност:

Застрахователят покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди, вследствие притежаването и/или използването на моторно превозно средство, съобразно законодателството на държавата, в която е настъпило застрахователното събитие.

Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
* за всяко събитие при едно пострадало лице - до 700 000 лв.;
* за всяко събитие при две и повече пострадали лица - до 1 000 000 лв.;
Вредите, причинени на чуждо имущество:
* за всяко събитие - до 200 000 лв.;
Застрахователят покрива и отговорността за вреди, причинени във връзка с притежаването и/или използването на моторно превозно средство от лице, което:
* не е изрично или мълчаливо упълномощено за това, при условие че не придобило владението върху моторното превозно средство чрез кражба, кражба чрез взлом, грабеж или престъпление по чл.346 от Наказателния кодекс;
* не притежава (или на което временно е отнето) свидетелство за управление на моторно превозно средство;
* което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на моторното превозно средство.

Застрахователна премия:

Размерът на премията се определя от Застрахователя на база на приета тарифа. Премията може да бъде платена еднократно или разсрочено - на месечни вноски. В случаите на разсрочено плащане разсрочените вноски от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. При неплащането на поредна вноска при разсрочено плащане на застрахователната премия, застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на 15 /петнадесетия/ ден след датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Задължения на застрахования:
* Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да съобщава на застрахователя обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност. В същия срок застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя за предявените срещу него искове или за плащанията, които е извършил.
* Застрахованият е длъжен да съдейства на Застрахователя за установяване на обстоятелствата и фактите, свързани с настъпилото застрахователно събитие, и да предоставя писмена информация и документи, с които разполага, както и да дава писмени обяснения по случая при поискване на такива от Застрахователя.
* Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от промяна в собствеността на застрахованото МПС да уведоми Застрахователя за новонастъпилите обстоятелства. В случаите, когато застрахователната полица е издадена преди получаване на регистрационен номер от КАТ и същия не фигурира в нея Застрахованият е длъжен в седем дневен срок от получаването на регистрационния номер от КАТ писмено да уведоми Застрахователя за новонастъпилите обстоятелства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Гражданска отговорност на автомобилистите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.