Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България. Поуки от кризата и антикризисни политики.


Категория на документа: ИкономикаВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ"

КУРСОВА РАБОТА

ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
НА ТЕМА:

"Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България. Поуки от кризата и антикризисни политики".

Изготвил: Десислава Пламенова Лакерова
Спец. "Международни икономически отношения"
Дистанционно обучение
ф. н. 22040004
"Кризите настъпват тогава, когато радикалните промени в икономиката предизвикват възникването на нови пазари и нови отрасли. Тези нови възможности често водят до преекспониране на финансовите пазари, които в определен момент след това просто ще се сринат."
Оте М., Кризата идва. Новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея, издат. Еастра, С., 2006, с. 40.

Въведение

В началото на 2007 г. светът се сблъсква с най-тежката икономическа криза след
Великата депресия от 30-те години на миналия век. Множество обяснения са изтъквани за причините, довели до кризата, а именно слабото регулиране и надзор, нарастващото неравенство, което насърчава домакинствата да заемат все повече, за да финансират потреблението си, свръхвисоката ликвидност в световен мащаб, банкерската алчност и мн.др
Икономическото развитие на държавите и света като цяло не се осъществява безпре-
пятствено и плавно, а е белязано от циклични спадове и нарушения на макроикономическото равновесие. От 2008 г. насам светът е изправен пред ново предизвикателство - световната финансово-икономическа криза. Тя започва в Америка като ипотечна криза през 2007 г. и се разпространява впоследствие, засягайки всички страни и световната икономика.
В хода на глобалната криза България се оказа под негативното й въздействие непряко и въпреки наличието на собствена икономическа динамика с постигнатите високи темпове на икономически растеж от началото на настоящото десетилетие. Оценката, че към края на второто тримесечие на 2009 г. глобалната криза е достигнала средата от евентуално очаквания й развой и рисковете, че "поредни кризисни вълни" все още са налице потвърждава тезата, че антикризисната политика е не само необходима като противодействие на "заразата" от криза. Тя е нужна и за възпиране на наблюдавания икономически спад поради срива в световната конюнктура и по-трайното му отражение върху българската икономика чрез свиването на международния търговски обмен, чрез неблагоприятните обрати в международната капиталова мобилност и трудова миграция.

Резюме на възгледите и съжденията на автора на "Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г." Пол Кругман

Годините преди кризата се характеризират с високи темпове на растеж в
глобален план, както и относително стабилни и ниски темпове на инфлация.
Благодарение на този растеж е постигнато увеличение на производителността
в много страни, което, в комбинация с по-голямата интеграция на развиващите
се страни в глобалната икономика и значителното нарастване на търговията,
позволява цените на повечето стоки и услуги да останат относително
непроменени за няколко години. Краткосрочните лихвени проценти също се
запазват ниски, отразявайки благоприятната монетарна политика, провеждана
от водещите индустриални страни, докато дългосрочните лихвени проценти остават поносими поради относително високите нива на спестявания в Азия и
страните-износителки на петрол.
Този растеж в комбинация с недостатъчната регулация води, в крайна
сметка, до прекалена задлъжнялост на финансовите институции, бизнеса и
домакинствата в САЩ и Европа - задлъжнялост, която трудно може да бъде
поддържана дълго време. Поради ниските лихвени проценти инвеститорите се
насочват към по-рискови финансови инструменти, включително акционерен
капитал, недвижима собственост и суровини. В редица индустриални страни и
развиващи се икономики цените на финансовите активи нарастват, а много от
развиващите се страни са облагодетелствани от високите цени на суровините.
Относителната стабилност на пазарите и прекаленият оптимизъм, предизвикан
от последователните години на ускорен растеж, привлича вниманието на
инвеститорите към още по-рискови активи. Недостатъчната регулация
позволява на финансовите системи да създадат нови структури и инструменти,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобалната финансово-икономическа криза и нейното отражение върху икономиката на Р. България. Поуки от кризата и антикризисни политики. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.