Германската школа в икономическата наука


Категория на документа: Икономика
КУРСОВ ПРОЕКТ

ПО

ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ

Пловдивски Университет

П.Хилендарски

Факултет по икономически и социални науки

Тема; ГЕРМАНСКАТА ШКОЛА В

ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА

Изготвил; Спас Шуманов Спициалност; ФИНАНСИ 2 курс

Факултетен номер;1208931039

Преподавател;професор Пламен Чипев

дата на изготвяне 12.05.2014

ГЕРМАНСКАТА ШКОЛА В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА

Големият стопански деятел ,политик,публицисти и виден представител на немската историческа школа Фридрих Лист посочво;Националната икономия учи как дадена нация при днешното състояние на света предвид особените нейни условия може да запази и подобри своето икономическо положение ,всяка нация е производителна в размера на географското положение на нейната територия.Теоретичната система на немската историческа школа има особено значение за икономическото развитие на ГЕРМАНИЯ и противоречивата и история.Тя се основава на характерните особености на немската нация- вековни традиции,предприемчивост,прагматизъм и дисциплина на духа.

В началото на 19 век Германия е политически нестабилен и икономически изостанал сбор от малки държавици.Независимо от това и може би тъкмо поради това за разлика от определението на класическата икономическа школа,че държавата съществува заради индивида,предсавителите на немската историческа школа смятат, че индивидът съществува заради държавата.Тя е , която подрежда живота му,та е ,в която индивида намира опора.Това разбиране е наложено от своеобразното икономическо развитие на Германия,Това развитие налага особен отпечатък върху създаването на икономическата мисъл в Германия.За един продължителен период от време в нея господстват принципите на историческата школа.Тези принципи обслужват икономическите интереси на земевладелската аристокрация и на зараждащата се едра промишлена класа.Характерно за представителите на немската историческа школа е особеният компромис между отиващия си феодален икономически ред и създаващата се капиталистическа класа.Теоретичната класическа политическа икономия не намира особено място в немската икономическа мисъл. Представители на историческата школа са критици и анализатори на класическия икономикс.Те не са привърженици и на анализа на нейните икономически категории.Тяхната основна идея и стремеж е въздигане на националната икономика което позволи на страната равноправно да участва в международния икономически живот.От друга страна ,философията ,на която се изграждат теоретичните постановки на някои от представителите на немската историческа школа ,предопределя и икономическата и военна експанзия на немския финансов капитал в тези и по-следващите години.Изучаването на теоретическите концепции на немската историческа школа е важно и поради това , че принципите му са оказали влияние за развитието на световната икономическа мисъл.

В исторически план немската историческа школа преминава през следните етапи;
1,Предшественици на историческата школа -във времето на периода 30-те години на 19 век
2,Стара историческа школа -развила се от 40-те до края на 60-те години на 19 век,Тази школа идеологически и политически е насочена против принципите на класическия икономикс
3,Нова историческа школа -втората половина на 19 век

Старата икономическа школа е отрицание на икономическия класицизъм и подлага на широк критичен анализ идеите на социалистите - утописти.Новата историческа школа се утвърждава в активна полемика с марксистката икономическа мисъл.Общото между двата етапа в развитиета на немската икономическа наука е подходът към фактите и процесите ,изпълващи съдържанието на протичащата практика.Емпиричният метод и историзмът са двете основни черти на методологическата рамка ,в която се разглеждат категориите и стопанскитеъ закономерности .В центъра на анализа представителите на германския историзъм поставят промените които характеризират стопанските институти.Съдържанието и измененията в социалните отношения остават извън предмета на техните интепретации.Патент на тази школа е теоретизирането върху феодалните метаморфози ,плавното прераждане на средновековните икономически правила в капиталистически - положителния резултат от съюза между буржоазията и юнкерското съсловие.

Историческата школа не приема абстрактно-каузистичния подход към конкретните икономически реалности.С това тя се самоограничава и лишава от възможността да изследва същностните характеристики на общите за всяко пазарно стопанство феномени и закономерности.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зараждането на немската историческа школа е свързано както с икономическото развитие на Германия , така и с влияниета на определени историческои дадености. Корените и следват да се търсят в материалните условия на живот на германските народи и техните исторически традиции, Известно е ,че в източните и централните области на Северна Германия , в районите и долините на пълноводните и някога реки ,от хиляди години са живели многобройни германски племена , занимаващи се с лов, риболов и скотовъдство.През различните исторически епохи германските племена са създавали своя култура и национална идентичност.Проблемът за националната идея идва от миналото и се отразява като централен в теоретичните постановки на представителите на немската историческа школа.Националното въздигане и просперитетът на немската нация са основна формулировка в теоретичните възгледи на немските икономисти Адам Мюлер и Фридрих Лист. На основание на теоретическите постановки за приоритет на националната икономия се правят и редица други теоретически изводи.Един от тях е ,че производителните сили и тяхното развитие не бива да се тярсят в усавършенстване на средствата за производство , а преди всичко в нравствените норми на обществото ,в морала и човешкия дух.Предшествениците на немската историческа школа смятат , че основна производителна сила са държавната администрация ,правото,религията и другите законови и производителни институции.Тези институции именно са причина за развитие на производството , за издигане на националния просперитет и те са коита дават възможност за обширна както политическа ,така и икономическа експанзия. В политически план предшествениците на немската историческа школа са привърженици на монархическото управление и на такава държавна администрация която да укрепва установения кралски абсолютизъм чието управление според тях дава стимули на гражданите да спазват определена организация и ред в стопанската деятелност.По отношение на главните аспекти в развитието на икономиката те застъпват ясно определена протекционистична политика. Протекционизмът според тях е необходим освен за развитието на отраслите на тежката промишленост , но и за регулирането на цените в страната и за създаване на условия за намаление на цените на външните пазари с цел тяхното овладяване в условията на жестока конкурентна борба.Такава протекционистична политика носела значителни изгоди на едрите земевладелци и промишленици.Според Адам Мюлер и Фридрих Лист ускоряването в развитието на икономиката следва да се основава на съюз и преодоляването на противоречията между земеделската аристокрация и промишлената буржоазия. Независимо , че политическата власт остава в едрите земевладелци , теоретиците на немската историческа школа смятат че в икономическата област са необходими отстъпки от земевладелците юнкери. Необходим е комромис в полза на разширяването на позициите на промишлената класа.През този период Германия или по точно отделните немски държави бавно преодоляват икономическия ред на феодалната система.И поради това новата класа на търговци и промишленици е лишена от политическа власт което я принуждава да прави компромиси в ущърб на свободното и бързо развитие на производителните сили. Изразители на този компромис са представителите на немската историческа школа . Всъщност това е една разновидност на икономическия посткласицизъм в Англия и Франция и оригиналните теоретически , именно теоретически концепции на немските икономисти от този период не са много. Преобладават историкопрагматичните принципи за развитие на народното стопанство и емпиричното описание на икономическите процеси . Историческата школа в Германия провъзгласява принципи необходими конкретно за развитие на германската национална икономика в съответствие с приетия компромис на сдружаване на капиталистическите форми със закостенелите феодални форми в стопанския живот

Но и преди създаването и оформянето на немската историческа школа , още през 18 век, в Германия се появяват някои националистичноромантични течения в литературата и историята , които създават романтичен култ към стародавната слава и вековни традиции на немската нация. Представителите на тези течения искат да възкресят немския боен дух от времето , когато германските племена опустошавали грохналата Римска империя. В това има нещо варварско , но според немските романтици историци именно чрез този немски дух щяла да се създаде нова цивилизация. Тя ще се създаде , като се спазва вековният дълг към старинната класа на едрите земевладелци , която владеела земите , гдрите и замъците на Прусия и която , по силата на необходимостта да запази политическата си власт , се съюзявала с икономически силната нова класа на едрите търговци и промишленици. Историците романтици искали да създадат каста от издигнати хора с чувсво на дълг към Германия , верни на романтиката от вечната поема на нибелунгите , верни на идеята за вечно господство на немската нация.

Изключително влияние върху формирането на немския икономически историзъм оказва именно тази романтична социалнофилософска мисъл на Германия от 18 век. Предшествениците на историческата школа очертават идеалистични принципи, които техните последователи възприемат и усъвършенстват. Предшествениците на немската историческа школа в своите методологически принципи разчитат най - много на метода на историзма.С него обаче те свеждат развитието кям чисто количествено изменение на стопанските явления към нарастване или отслабване на определено количество еднородни принципи

ТИПИЧНИ ПРЕДСАВИТЕЛИ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Германската школа в икономическата наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.