Функциониране на социално заведение


Категория на документа: Икономика


 Х О С П И Т И Р А Н Е
ФНПП ІV курс "Социална педагогика" - Владимир Ангелов Георгиев - задочно обучение фак.№30189

ГЛАВЕН АСИСТЕНТ: ХРИСТИНА ОЦЕТОВА

Нормативната уредба на институцията-Социален център-Слатина се базира на следните нормативни документи:
-Закон за социалното подпомагане
-Закон за интеграция на хора с увреждания
-Закон за юридически лица с нестопанска цел

Цялата дейност е организирана от Агенцията за социално подпомагане,съвместно в община Слатина,а центъра е изграден с помощ от посолството на Ю.Корея и корейският посланик.Посланика е предоставил и необходимата апаратура на центъра,а друга част е закупена с фин.помощ от общината. Директор към момента е г-жа Йончева с персонал от кинезитерапевти,социални педагози,помощен персонал.в центъра има зали за деца и зали за възрастни,спортна зала за упражнения.всички лица ползващи социални услуги,заплащат 2-3% месечно от размера на пенсията си.
По своя смисъл социалният център е насочен към подпомагане на лица с цел подобряване на здравословното им състояние,чрез определени рехабилитационни режими или подобряване на умственото им състояние,чрез методически упражнения.така се цели реинтеграция в обществото на нуждаещите си.
Практика е,частни лица с нестопанска цел да се наемат от АСП за обслужване на хора с увреждания/превоз,придвижване, придружаване / и др.
Социалният център е от дневен тип,без преспиване и лицата се транспортират от семейните си жилища до центъра.той е комплекс от социални услуги,свързани с извършване на рехабилитация,социално-правни консултации,образователно и професионално обучение и ориентиране,изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социални включвания.
Напр:

Изложби,конкурси,празнични програми,музикални програми и др. мероприятия от развлекателен тип.

Към центъра функционира и обществена трапезария за раздаване на безплатна храна,чрез съответен списък на лицата. Дирекция Социално подпомагане към общините,създава и поддържа база данни за целеви групи потребители,именно тези потребители имат право на безплатна храна.
Психо-социалният профил на клиентите на институцията е на хора изпаднали в нужда,обикновено пенсионери с ТЕЛК/РЕЛКК или лица в зряла възраст,претърпели злополука/обикновено ПТП/.посетите ли са и майки с деца с церебрална парализа,аутизъм,синдром на Даун и други заболявания,които се нуждаят от рехабилитация и педагогически занимания.В центъра има и лица в зряла възраст,които не са посещавали училище и се работи върху познавателните им способности.
Организацията на социалната работа със специфичният за институцията контингент клиенти се изразява в приемане на същите по определен график с предварително зададени часове и занимания с тях в рамките на определено време.
Мрежата от партньори с които институцията си сътрудничи,при реализирането на своята дейност са общината,частни лица,фондации,доброволци/лица оказващи безвъзмездна помощ/,фирми наети чрез АСП,БЧК,трапезарии,магазини за хранителни стоки,хранителни вериги и др.
Уменията необходими за работа със специфична документация се изразяват в познаване на нормативната уредба,закона за социално подпомагане,закон за интеграция на хора с увреждания,Правилник за прилагане на закона за интеграция на хора с увреждания,Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане.
При работа в сферата на социалните услуги,каквито предоставя центъра са необходими и от съществено значение следните качества:колегиалност,да не се влиза в излишни спорове с колеги и излишни дебати,да не се влиза в пряка конкуренция и борба за доброволни клиенти,потърсили социални услуги.Емпатия,да не се дават квалификации и оценки,да се работи професионално и отговорно с прецизност,да се търсят пътища и да се начертаят планове за подобряване състоянието на клиента.
Особеностите за развитие и функциониране на съвременните институции и организации за социална защита и социални услуги на населението са в създаването на публично-частно партньорство с организации с нестопанска цел/фондации.

След 1989г. се появяват така наречените проблемни деца,предимно от ромски семейства.Скитащи се,без надзор, дишащи лепило и с противообществени прояви,живеещи в шахти в районите на гарите в големите градове.Това налага през 1993г. да започнат първите опити за разработване на стратегии и политика за закрила децата в България.за целта се провежда първата национална конференция "Деца в риск" и се приема Концепция за система за закрила на детето,която се предвижда:
-да се приеме Закон за закрила на детето
-да се създаде детски съд
-да се създаде Национална служба/агенция/ за закрила на детето

През 2000г. е приет Закон за закрила на детето/ЗЗД/.В този закон се описват основните права на детето----право на закрила, закрила срещу насилие,право на информиране и консолидиране, защита на религиозни убеждения,участие в процедури,право на правна помощ,жалба във всички производства,право на тайна информация.Акцентува се на деца в "риск" и на национално равнище се явява Държавната агенция за закрила на детето.
ДАЗД се обуславя като специализирана институция на Министерски съвет,която ръководи,координира и планира дейността в областта на закрила на детето.Агенцията е юридическо лице и е на бюджетна издръжка.Нейната дейност се определя с правилник проект от Министерски съвет.Създава се и Национален съвет за закрила на детето.ДАЗД,осъществява и закрила на детето на равнище община,чрез общинските служби за социално подпомагане с отдели за закрила на детето.
Социалните работници в Отделите за закрила на детето,работят с деца преживели емоционална травма,загуба на близък,раздяла,отхвърляне.Тези деца са тревожни и объркани.Някои деца са склонни да прикрият тези чувства и в същото време да бъдат погълнати от тях.Затова социалният работник трябва да навлиза в техните проблеми,да се опитва да разкрие емоционалните връзки,да изгради емоционална връзка с детето,да направи оценка на развитието му,да направи оценка на развитието му,да изработи адекватна програма за грижи,да запознае детето със задачите и функциите на семейството, защото всеки човек пренася чувствата си от минали важни връзки/трансфер на чувства и емоции/.Така децата пренасят чувствата и настроенията от обкръжаващата ги среда и семейството.
Всеки социален работник,трябва да знае:
-как да се изправи срещу болката на детето или с болката на изпадналият в нужда и беда човек
-да изрази емпатия и подкрепа,чрез движение,докосване, усмивка и подадена ръка
-да разкрие емоционалните връзки и връзките на привързаност
-да се изработи адекватна програма за грижи,изработване на своя лична история

Социалният работник е непосредствен реализатор на задачите на системата за обществена помощ.Той трябва да помага на хората и семействата,за да може да възстановят жизнените си способности и да могат да участват в общественият живот.Всеки социален работник се намира в ситуация на непосредствени контакти с хората или групите.При него е важно ефективното общуване с другите хора.Социалният работник трябва да намира общ език с хората----- клиента излизащ от затвора,бъдещата майка или наркоман.Общуването вербално и писмено е основна част от работата на тази длъжност. Сдържаност и контрол на емоциите е важна черта от характера на социалният работник.Той трябва да има познания свързани с основите на правото,психологията,педагогиката,социологията, правото.При работата има чести конфликтни ситуации,при които трябва да се определя случаят и правилно да се реагира.Да се развива чувство на емпатия и разбиране към другият човек.Социалният работник трябва да притежава широки знания,умения,да използва начините за социална работа, познание на законодателството.
Социалният работник работи и със семейства,семейството е първото социално обкръжение на личността.В Древен Китай,ако лице извърши престъпление или противообществена проява се е наказвало цялото семейство,защото се е считало,че недобре е възпитано.семейството формира поведението,възгледите, нагласите,убежденията на индивида.Отделните социални фактори са в тясна зависимост от семейството.Семейството отхвърля или приема социални норми и ценности.В едно семейство бащата е действен лидер,а майката емоционалният. Съществуват така наречените семейства,разрушен дом/ broken home/-- това са семейства с родители наркомани,алкохолици, семейства създаващи лоша семейна среда,сексуално малтретиране,физическо малтретиране и др.
Семейството може да се яви като:
-фактор за формиране на пред наркотична личност
-фактор за фиксация на психологическа зависимост от дроги
-фактор провокиращ продължаване приема на наркотици
-фактор за ефективност на психотерапия и рехабилитация

Социалните работници,именно работят с такива семейства и им изграждат профил.
Други проблемни среди и фактори,могат да са:
1.Деструктивно семейство/автономия или сепарация/ между отделни членове на семейството,отсъствие на емоционални контакти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функциониране на социално заведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.