Функциониране на бизнес средата на предприятието


Категория на документа: Икономика


* Благоприятен социален климат
* Насърчаване на сектори или производства
* Възможности за финансиране
Заплахи
(Threats - Т)

* Икономическа криза
* Висока конкуренция
* Голяма бюрокрация
* Висока инфлация
* Повишаване на цените на ресурсите
* Климатични промени
* Неблагоприятно законодателство
* Увеличена осигурителна тежест
* Влошена политическа обстановка


б) Като следваща стъпка може да се извърши разширен SWOT-анализ. За тази цел се построява производна матрица на SWOT-анализа чрез установяване на връзки и разглеждане на всички възможни двойки комбинации на факторите (SO, WO, ST, и WТ), като се разработват и съответните им стратегии с оглед на реализиране целите на предприятието. Възможните четири ситуации, които се различават по степен на благоприятност и предполагат различни стратегии и конкретни действия са представени на фиг. 2:

SWOT
анализ
Вътрешна среда

Силни страни
(S)
Слаби страни
(W)
В
ъ
н
ш
н
а

с
р
е
д
а
Възможности
(O)
SO-стратегии:
Използване на възможностите на външната среда за реализация на силните страни на предприятието
WO-стратегии:
Намаляване или премахване на слабите страни с оглед на използването или създаването на възможности

Заплахи
(T)
ST-стратегии:
Използване на силните страни на предприятието за елиминиране на заплахите
WT-стратегии:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функциониране на бизнес средата на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.