Функциониране на бизнес средата на предприятието


Категория на документа: Икономикав) свързани с реализацията на продукцията: наличие на собствена мрежа за продажби на дребно; дистрибутори за търговия на едро и дребно; ниски разходи по реализацията; бърза доставка;

г) свързани с маркетинга: висока квалификация на сътрудниците от отдела за пласмент; изкуство да се продава; способност (умение) за създаване на ефективна реклама;

д) други - свързани с организационните възможности (равнище на информационните системи, голям опит и ноу-хау в областта на мениджмънта); благоприятен имидж/репутация на фирмата сред купувачите; достъп до финансиране и др.

3.6. Комплексен анализ на силните и слабите страни на предприятието, на външните възможности и заплахи

Както беше посочено, непосредственото влияние на факторите на средата води до определяне на силните и слабите страни на предприятието, а така също и на възможностите и заплахите пред неговото развитие. Те от своя страна следна не само да бъдат формулирани, но и за се анализират по определен начин, за да се постигне ефективна реализация на целите и стратегията на предприятието. Един от най-разпространените и използвани методи в това отношение е SWOT-анализа. Той е инструмент за оценка на състоянието на предприятието чрез възприемане и оценка на силните и слаби му страни през призмата на външната среда, представена във като възможности и заплахи. Систематизирано методологията на SWOT-анализа би могла да се представи чрез следния алгоритъм:

а) Съставя се списък на силните и слабите страни на предприятието, както и на заплахите и възможностите на външната среда, които се оформят като матрица от четири квадранта (табл. 1), като на тази основа се вземат съответните управленски решения:

Таблица 1

Примерен списък от фактори по метода на SWOT-анализа4

Фактори
Положително влияние
Отрицателно влияние
Вътрешна среда
Силни страни
(Strengths - S)

* Завоювани пазари
* Конкурентно предимство или продукт
* Внедрени високи технологии
* Висока квалификация на персонала
* Добър мениджмънт
* Лоялни клиенти
* Положителен имидж на предприятието
Слаби страни
(Weaknesses - W)

* Малък пазарен дял
* Недостиг на ресурси
* Трудности при финансирането
* Некачествен продукт
* Ниско ниво на продажбите
* Слаба квалификация на персонала
* Липса на мотивация и текучество
* Лош мениджмънт
Външна среда
Възможности
(Opportunities - О)

* Ръст на икономиката
* Липса на инфлация
* Благоприятно законодателство
* Намаляване на данъците
* Разширяване на вътрешния и международен пазарСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функциониране на бизнес средата на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.