Функциониране на бизнес средата на предприятието


Категория на документа: Икономика


 Тема № 3

ФУНКЦИОНИРАНЕ И БИЗНЕС СРЕДА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

3.1. Обща характеристика на функционирането
на предприятието

Функционирането на предприятието може да се определи като сложен процес на практическа реализация на изпълняваните от предприятието функции под влиянието на факторите на бизнес средата.

Функциите характеризират дадена икономическа категория (в случая функционирането на предприятието) откъм нейната действена страна - показват какво тя извършва. В рамките на икономиката на предприятието е възприето, че функционирането на предприятието се проявява чрез две групи функции:

а) производствено-стопански функции като: снабдяване, производство, пласмент, финансиране;

б) административни (управленски) функции: планиране, организиране, ръководство, мотивиране, отчетност, анализиране, контрол и регулиране.1

Чрез практическата реализация на функциите на предприятието (функционирането) като краен резултат следва да се постигнат целите на предприятието, които най-често се разделят на стратегически, тактически, и оперативни.2 Голяма популярност имат т.нар. SMART цели: конкретни, измерими, достижими, реалистични и срочни.

3.2. Бизнес среда - същност, видове и характеристики

Предприятието не функционира като изолиран икономически субект, а под въздействието множество външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху неговото развитие и обозначавани като бизнес среда. Под бизнес среда най-често се разбира съвкупността от елементи/фактори и връзки на обкръжаващата и вътрешна среда, които въздействат и/или имат отношение към функционирането и развитието на едно предприятие или негови части.

Бизнес средата е външна (относително неуправляема от страна на мениджърите) и вътрешна (по правило управляема), като външната се подразделя на действаща на макро- и микроикономическо равнище:

а) Външната макросреда включва компоненти, които не оказват пряко въздействие на ежедневната дейност на предприятието, но косвено му влияят: политико-правни, икономически, социокултурни и демографски, технологични и природни (екологични) и т.н.

б) Външната микросреда от своя страна включва елементи, които пряко взаимодействат с предприятието в рамките на основния му предмет на дейност. Тя може да се разглежда като съвкупност от фактори на общата отраслова/секторна среда и фактори на развитието и конкуренцията в отрасъла, в който функционира предприятието, поради което най-често включва: пазари и техните характеристики, потребители, конкуренти, доставчици, партньори и др.

в) Вътрешната среда обхваща всички вътрешни фактори и елементи, с които предприятието разполага и върху които може да влияе и да управлява. Тук се включват ресурсите на предприятието (материални, финансови, трудови и др.), както и различните функционални сфери на дейността: производство, финанси, маркетинг, персонал, технологии, организационна структура и др.

Доколкото всяко едно предприятие е уникално само по себе си - то има и своя специфична бизнес среда. Същевременно може да се посочи, че независимо от разнообразието на предприятията и съответстващите им бизнес среди - последните имат следни общи основни характеристики:
* множественост, взаимосвързаност и взаимозависимост на елементите на бизнес средата;
* висока степен сложност на бизнес средата;
* относително висока променливост на бизнес средата;
* висока степен на неопределеност.

Непосредственото въздействие на външната и вътрешната среда върху предприятието се проявява по следния начин:

а) Външната среда очертава пред предприятието благоприятни възможности, от които то може да се възползва, както и определени заплахи (опасности), които могат да възпрепятстват неговото развитие и пазарен успех. Благоприятните възможности са настоящи и бъдещи условия във външната среда, които способстват за достигане на сегашен или бъдещ успех на предприятието. Възможностите се разглеждат преди всичко от гледна точка на пазарната привлекателност, която може да обезпечи максимален ръст на печалбите на предприятието и конкурентно предимство. Заплахите произтичат от неблагоприятни тенденции или обстоятелства в определени фактори на външната среда. По този начин те влияят или биха могли да повлияят отрицателно върху дейността и благосъстоянието на предприятието, като се окажат пречка пред успешното му развитие.

б) Вътрешната среда определя силните и слабите страни на предприятието. Силни страни са онези позитивни вътрешни условия или обстоятелства, които дават на предприятието предимство пред конкурентите. Това са дейностите в които е преуспяло, отличителните особености, които усилват неговата конкурентоспособност и осигуряват преимущества на пазара. Слабите страни са онези негативни вътрешни условия и фактори, които затрудняват дейността на предприятието и намаляват конкурентоспособността му.

3.3. Характеристика на отделни елементи на

макросредата на предприятието

Елементите на макросредата, които най-често се изследват и отчитат с оглед на дейността на предприятието са:

а) Политико-правната среда, включваща две групи фактори:
* Политически фактори са например: политическа система; стабилност на политическото положение; икономическа политика; роля на държавата в икономиката; политика по отношение на цените; стимулиране на износа и др. Тези фактори се проявяват чрез дейността на парламента, правителството, президента, партиите, синдикатите и т.н.
* Правни фактори са системата от закони и други нормативни актове за регулиране на бизнеса. Тя определя законосъобразната рамка за функциониране на предприятието, като по този начин оказва огромно влияние върху дейността му. Това изисква от управленските органи да познават основните нормативни актове и да следят за измененията в тях.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функциониране на бизнес средата на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.