Функции на търговията


Категория на документа: Икономика


01.10.2013 4. Функции на търговията
В специализираната литература няма единно схващане относно функциите на търговията.

Основно се извеждат 3 функции:
1. Икономическа- разглежда се като основна, тъй като произтича от връзката на търговията с пазарния механизъм, защото пазарния механизъм съдържа в себе си изискванията за ефективно икономическо развитие и за интензивен подем на цялостния икономически и стопански живот в страната. Пазарния механизъм е търговски механизъм, защото той изцяло се основава на търговската дейност и икономическите категории които са елементи на пазарния механизъм са и търговски категории. Те винаги са съпътствали търговията, прилагат се в търговската теория и практика. Това са покупни и продажни цени, пазарно търсене, продажби, пазарно предлагане. Пазарния механизъм се развива изключително динамично, той възниква като механизъм чийто двигател са икономическите интереси на пазарните субекти, с историческото развитие на общественото производство преследването на личните интереси на стокопроизводителите, търговците и производителите постепенно се трансформира в обществен интерес. Особено силно раз този процес на трансформация получи в края на 20 век, когато настъпиха радикални промени, в подхода за решаване на въпросите свързани с реализацията на стоките. Съвременния пазар се трансформира в пазар на потребителите, в резултат на това икономистите направиха ревизия на действащата до тогава концепция при която се стимулираше реализацията на това което е произведено. Премина се към маркетинговата концепция в съответствие на която се произвежда повече, или пазара и търговията имат решаваща роля за трансформиране на личните интереси в общ интерес, това даде основание в отчета на приходите и разходите, основно място да имат приходите от продажби на стоки и услуги. Икономическата функция на Търговията се проявява и във връзката и с финансово-кредитната система на страната, реализирайки стойността на стоките и услугите, търговията реализира и включените в тях косвени данъци, които са основен източник на приходите на държавния бюджет. Част от печалбата получена в процеса на продажбите на стоките и услугите, постъпва в държавния бюджет и по линията на преките данъци. Връзката на търговията с кредитната система на страната намира израз в две направления:
- От една страна търговските фирми са най-големите потребители на банкови кредити, характера на търговската дейност, покупка с цел продажба обективно обуславя тази връзка, от процеса на реализация на стоките, пряко зависи изпълнението на кредитния план на търговските банки.
- От друга страна развитието на търговията е тясно свързано с паричното обръщение в страната, защото сумата на парите в обръщение право пропорционално на стойностния обем на продажбите и е обратно пропорционално на стойността на обръщението на стоките.

2. Контактно-информационна - разглежда се като една, тъй като те са взаимосвързани и взаимно се обуславят, Контактната функция произтича.......... Между самите търговци както и между тях потребители. Организацията на тези контакти в съвременните условия е водеща функция на търговския мениджмънт. Естествено не всеки контакт завършва със сключване на търговска сделка, поради което ефективността на търговската дейност се оценява с дълготрайността на контактите , на партньорството и с броя на сключените и реализирани търговки сделки. Тя намира израз с предоставяне на информация от страна на търговските фирми на стокопроизводителите и потребителите. На стокопроизводителите търговците предоставят информация за поведението и потребностите на различните групи потребители. Изучаването на потребителското поведение на отделните пазарни сегменти задължително изискване за пазарен успех на всеки стопански субект. Изучаването на потребителското потребление е скъпо струваща дейност, защото поведението на потребителите е изключително динамично, то се влияе и предопределя от голяма група фактори, не малка част от които имат случаен характер и са непредвидими. Търговските фирми предоставят информация и на потребителите тя е свързана с новостите в производството, с качествените характеристики на предлаганите стоки, с начина на използването им в процеса на употребата, с икономическата изгода която те осигуряват на потребителя. Тази информация се предоставя чрез организиране на изложби ,пазари, панаири, каталожна търговия, електронна търговия, чрез мултилевъл маркетинг, рекламните материали.

3. Обслужваща функция- тя е свързана с предоставяне на определен кръг услуги на потребителите, необходимостта от тази функция произлиза от няколко аргументи:

- Търговците на дребно обслужват крайните потребители, в условията на богато стоково предлагане основна предпоставка за успех в конкурентната борба е покриване на потребителските очаквания, чрез предлагане на съответно обслужване или успешен е онзи търговец които предлага в рамките на избрания формат по-добро обслужване.
- Обслужването на потребителите е съставна част на общото продуктово предлагане, т.е. търговския продукт включва в себе си определен обхват от услуги които също са носител на изгодата за потребителите.
- Обслужването на потребителите създава имидж на търговците, той е част от търговската марка и то активно участва в налагането на желания образ на търговеца в съзнанието на клиентите. Обхвата на услугите които оказват търговските фирми е изключително богат, конкурентната борба между търговците непрекъсната разширява този обхват.

4. Социална функция- дискусия на упражнения. Тя се проявява в развитието на кооперативната търговия, потребителните кооперации които извършват тази търговия изграждат търговски обект в населени места които са отдалечени от пътни магистрали, в планински и полупланински села, където частния капитал не желае да се инвестира, защото в изграждането и функционирането на тази търговска мрежа е губеща дейност. Разходите които се правят за доставката на стоките, за съхранението им и поддържането на запасите са по-високи от приходите които получават търговците в тези райони. Защото населението е с ниски доходи и покупателните способности.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функции на търговията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.