Функции на склада


Категория на документа: Икономика


Функции на складовете
В логистиката складовете се разглеждат като система,като място за съхранение на запасите.В складовете се извършват товаро-разтоварни,сортировачни,комплектоващи и други операции.
Основни причини за съществуването на складовете са:
Намаляване на логистичните разходи
Разширяване на териториалния обхват
Кординация на изравняването на предлагането и търсенето
Осигуряване на максимално задоволяване на търсенето за сметка на разширяване на асортимента
Обезпечаването на непрекъснатост на процеса на потребление
Гъвкава политика на обслужване на клиентите
В логистината система складовете изпълняват определени функции.
1.Консолидация на товарите.

Складът получава продукцията от много доставчици,предназначени за клиентите,които са териториално отдалечени.В склада се формира по-голяма партида и се доставя на съответните клиенти,като по този начин се намаляват транспортните разходи за единица продукция.По този начин складът събира материалните потоци от няколко доставчика и формира големи партиди до клиети.
Всеки доставчик трябва да използва склада и като пункт за комплектовка и сортировка на експедираните товари.Преимущество на консолидацията е възможността да се окрупняват партиди,отправяни към клиенти,които са в един район.Складът трябва да се използва от няколко доставчика,за да могат да се намалят разходите в сравнение с варианта когато всеки досатавчик директно снабдява клиентите си.
2.раздоробяване и претоварване на товарите.

Раздробяването е обратен процес на консолидацията и при него може да не се осъществява съхранение.При раздробяването на сортировачния терминал се доставят големи партиди от доставчика,които най-често е производителя,предназначени за няколко клиенти,които се сортират на малки партиди в зависимост от поръчките и се отпрявят към всеки потребител.Доставката на големи партиди до склада води до намаляване на транспортните разходи до крайните клиенти.
Претоварващия терминал оказва аналогични услуги ,но винаги работи с няколко доставчици.По този начин се снабдяват търговци на дребно с бързообортни стоки.
3.Дообработка
Сладът може да се използва и за да се осъществяват някои манипулации и да се продължи технологичния процес.В него могат да се извършват маркировка, етикиране,опаковане разопаковане,почистване и др операции.При осъществяването им склада може да използва високопроизводително специализиране оборудване,с което производителите не винаги разполагат.При някои продуктти в склада може да се продължи технологичния процес-например зреене на сирене съхранение на дървен материал.
4.Формиране на запаси
Характерно е за н якои производства,които имат сезонен характер или за продукти със сезонно потребление.По този начин се гарантира целогодишното производство на продуктите със сезонно протебление или целогодишното потребление на продукти със сезонен характер.
5.Приближаване на запасите до пазара.
Прилага се от производители на сезонни или с ограничен асортимен продукти.Вместо търговската мрежа да съхраняа целогодишно запаса си или снабдяването да се извършва от производителите,то в необходимото време може запасите да се придвижат към основните пазари ,за да се съкрати времето на доставката.Най-често до това прибягват доставчиците на изкуствени торове и химчески препарати.След прибиране на реколтата химикалите се връщат обратно в централния склад.
6.формиране на пазарен асортимент.

Тази функция може да се изпълнява от производители или търговци на едро.Пазарния асортимент може да бъде смесен,състоящ се от много групи продукти или специален асотимент,съставен по заяфка на клиента.Сладовете са по-малко,разположени са на стратегически важни пунктове,работят целогодишно и поддържат широк асортимент от продукти.
7.Транзитно комплектоване на смесени партиди.
Комплектоването на смесени товари наподобява раздорбяването,сортировката,но в тази опреация може да включи няколко доставки от производителите.Когато заводите са раздалечение териториално ,сортировката и транзитното комплектоване на партиди на промеждутъчни складове позволява да се съкратят транспортните разходи и нивото на запасите.Обикновенно продуктите постъпват от производителите до склада с вагони или автомобили,без да се складират.При осъществяването на тази функция трябва да има пълна синхронизация на експедицията и потребностите на крайните клиенти.
8.Ефект от присъствието на склада
Ефектът се проявява,при положение че складът позволява голяма гъвкавост при обслужването на клиенти.В регионалния склад се изпълняват поръчките на клиентите.В резултат от изпълнението на тези функции някои разходи се увеличават.но се търси сумарен ефект,който се изразява в намаляване на загубите от пропуснатите продажби.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Функции на склада 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.