Формиране и развитие на науката за мениджмънт. Oсновни школи.


Категория на документа: Икономика


Тракийски университет
Педагогически факултет
гр. Стара Загора

Реферат
Основи на мениджмънта
Тема
Формиране и развитие на науката за мениджмънт. Основни школи.

Изготвил: спец. Публичен и педагогически мениджмънт, фак.№

Понятието мениджмънт означава водя, управлявам, ръководя и съответно ръководене, управление, ръководство .Определя се като :

- Власт и изкуство за управление;
- Особен род умения и административни знания;
- Орган за управление, административна единица.

Същност на мениджмънта .

Мениджмънтът се занимава с човешките индивиди. Неговата задача е да направи хората способни за съвместна работа, силните им страни ефективни, слабостите им - без значение. В което е и смисълът на организацията. Той е залегнал в нашата култура, поради това, че се занимава с обединяване на усилията на хората при съвместно начинание. Всяко предприятие предполага наличието на привързаност към общи цели и общи ценности. Без подобна привързаност не съществува предприятие, а тълпа. Едно предприятие трябва да има прости, ясни и обединяващи цели.Мениджмънтът трябва да предоставя възможност на предприятието, на всеки негов член да се развива и расте в съответствие с промените в потребностите и перспективите. Обучението и развитието трябва да бъдат вградени на всички нива и никога да не спират.Всяко предприятие се състои от хора с различни умения и знания, извършващи различен вид дейности. То трябва да бъде изградено върху комуникацията между тях и личната им отговорност.Мениджмънтът стига до една проста истина и тя е,че за да управляваш ефективно,трябва да познаваш човешките ресурси.За мениджмънта може да се мисли, като действие за измерване на количеството регулярно и постигането на първоначалния план; или като за предприетите мерки за постигане на определена цел.

Мениджмънта се характеризира като интеграционен процес с чиято помощ професионално подготвени специалисти създават организации и управляват чрез поставяне на цели и разработване на способи и методи за тяхното постигане.

Мениджмънтът е процес, ориентиран към постигане на целите на организацията, мобилизиране на човешките ресурси и използване на интелектуалните и физическите им възможности в контекста на социалната среда, при който се осигурява изпълнението на програмите и реализацията на целите в практиката на една организация

Мениджъра е :
• ръководител, управител, директор, субект на управлението на дадена организация, система, фирма, група хора.
• Основни негови дейности са: вземане на решения, планиране, организация, подбиране и назначаване на персонала и работа с него, направляване на квалификацията и кариерното развитие, комуникации, координиране, контрол та
Ако до 80-те години мениджмънтът се разглеждаше като особена научна област, която се отнася за стопанската сфера, но не и за духовната област, то в последните 20.-30. години, мениджмънтът като теория и практика придобива универсален характер като вид управление
Основни школи в съвременния мениджмънт
Школа за научното управление

1. Ф. Тейлър - според него повишаване на производителността на труда е преди всичко социална цел, която е насочена към намаляване на бедността на работниците.Необходимо е да се постигне хармония между работници и работодатели с цел "да се обединят интересите им".
- Тейлър систематизира идеите си в 4 принципа:

- Развитие на научни знания;
- Научен подбор и развитие на способностите на работниците
- Осигуряване на прилагането на научни знания в практическата дейност на научно подбраните и обучени работници;

- най-труден за разбиране от обикновения човек.
2. Мениджмънта на организацията - Анри Файол
- Основен принос на Файол е отделянето на управленската от останалите дейности на фирмата и превръщането и в самостоятелен обект на изследване. Неговата рамка за изследване на управленската дейност включва функциите на мениджмънта и принципите на управление на организациите
• Файол предлага 14 принципа на управление на организациите:Максимално разделение и специализация на труда;Власт; Дисциплина; Единства на ръководството; Подчиняване на личните интереси на общата цел; Парично възнаграждение.
3. Х. Хопф - той пръв поставя въпроса за мениджмънта като професия. Работа на ръководителя диференцирана на 4 съставящи дейности /планиране, организиране,координиране, контролиране/.Той определя и общите задачи на управлението между които точно определяне на целта на организацията, определяне на общите принципи на дейност, заменяемост на членовете на изпълнителската група, определяне на оптимален размер на ораганизацията и др.
Школата на човешките отношения
Тази школа утвърждава постановката че поведението на работниците и ръководителите може най-добре да се разбере и предвиди въз основа на анализа на взаимоотношенията между членовете на групата.

1. Елтън Мейо - произведеното от работника се дължи по-скоро на групови норми отколкото на физически възможности; работниците много често действат и вземат решения като членове на група а не като индивиди;роля на неформалните лидери;влияние на психо-социалните отношения върху производителността на труда
2.Мари Фолет критикува теорията на Тейлър т.к. тя не гледа на хората като човешки същества,можещи да вземат самостоятелно решения. Според Фолет, работника трябва да изпълнява две роли в управлението:
1)да взема активно участие във вземането на управленски решения
2) да допринася за това сътрудничеството да преобладава над конкуренцията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формиране и развитие на науката за мениджмънт. Oсновни школи. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.