Форми на застраховане


Категория на документа: Икономика


Лекция 12
Форми на застраховане
Интензивност на застрахователната защита(I) - съотношението на застрахователната сума(S) към застрахователната стойност(W). I = S/W
1. Застраховане на действителната стойност - застрахователната сума е равна на застрахователната стойност.
S = W => I=1 обезщетението=щетата
Задача:
Застрахователен договор. Застрахователната сума е 12 000лв., формата на застраховане е застраховане на действителната стойност, настъпила е щета(T)=8 000лв. Какъв ще бъде размерът на обезщетението(Q)?
Q = T => Q =8 000лв.
2.Подзастраховане(недостатъчно застраховане) - застрахователната сума е по-малка от застрахователната стойност. I < 1
Q = T . S/W или Q = T . I
Задача:
Лицето Х сключва застраховка Каско за личния си автомобил. Експертната оценка на действителната стойност на автомобила е 50 000лв. Застрахователната сума е 30 000лв.

а) В резултат на ПТП по вина на друг участник в движението, на автомобила е нанесена вреда в размер на 2 000лв. Какво обезщетение ще се получи в този случай ?
Q = 2 000лв. - изплаща се от застраховка Гражданска отговорност

б) След възстановяване на щетата от първото застрахователно събитие, автомобилът претърпява втора щета по вина на застрахования, която е оценена на 10 000лв.
Q = T . S/W => Q = 10 000 . 30 000/50 000 = 10 000.0,6 = 6 000лв.

в) Ако първото събитие не беше по вина на друг участник в ПТП какво обезщетение ще получи застрахованият при първата и при втората щета (след настъпване на първото събитие не е сключена нова застраховка).
Q = T . S/W => Q = 2 000 . 0.6 = 1 200лв.
*при втория случай се намалява застрахователната сума като от нея се извади застрахователното обезщетение - S' = S - Q => S' = 28 800лв.
Q' = T . S'/W => Q' = 10 000 . 28 800/50 000 = 10 000.0,576 = 5 760лв.
3. Застраховане срещу първи риск - застрахователната сума е по-малка от застрахователната стойност, ако щетата е по-голяма от застрахователната сума се изплаща застрахователната сумата...

T < S => Q = T , T > S => Q = S
Задача:
Имуществото на гражданин Х е застраховано за сумата от 45 000лв. Действителната стойност на имуществото е 60 000лв. При настъпване на застрахователния случай на застрахованото имущество са нанесени щети в размер на 10 000лв. Какво ще бъде обезщетението при условие, че формата на застраховане е:

а) Застраховане срещу първи риск
T < S => Q = T Q = 10 000лв.

б) Подзастраховане
Q = T . S/W => Q = 10 000 . 45 000/60 000 = 10 000.0,75 = 7 500лв.

в) Изчислете застрахователното обезщетение (Q) при щета в размер на 50 000лв., при а) и б).
При а) T < S => Q = T Q = 45 000лв.
При б) Q = T . S/W => Q = 50 000 . 45 000/60 000 = 50 000.0,75 = 37 500лв.
4. Франшизи - самоучастие на застрахования в покриването на загубите. Безусловна и условна франшиза.
T < БФ => Q = 0
T > БФ => Q = T - БФ
Т < УФ => Q = 0
Т > УФ => Q = T
Задача:
Сключен е застрахователен договор. Застрахователната сума е 300 000лв., условната франшиза е 10 000лв., а щетата е 16 000лв.

а) Обезщетението е равно на ?
Т > УФ => Q = T ---> Q = 16 000лв.

б) Ако договорената франшиза е безусловна ?
Т > БФ => Q = T - БФ ---> Q = 16 000 - 10 000 = 6 000лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Форми на застраховане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.