Физиопрофилактика на здравето. Предмет, цел и задачи.


Категория на документа: Икономика


 РУ"Ангел Кънчев"
Факултет по природни науки и образование

КУРСОВА РАБОТА

по

Педагогическа валеология

на тема

Физиопрофилактика на здравето.Предмет,цел и

задачи.

Изготвил: Проверил:
Севим Мехмед Сюлейман проф.А.Момчилова
спец.СОТ в ДГ и НУ
фак.№126945

Профлактиката е интегрално понятие,което обхваща система от мероприятия,насочени към повишаване резистентността на организма спрямо неблагоприятното въздействие на външната среда.С това се цели укрепване на здравето и продължителността на живота на човека,както и отстраняване на вредните външни фактори за осигуряване на по пълноценно и по-продължително запазване на трудоспособността му..Съществена и неделима част на профилактиката е физиопрофилактиката,т.е.профилактиката с естествени и преформирани физикални фактори.
Предмет на физиопрофилактиката-Изучава естествените природни фактори:слънце,въздух и вода.
Цел на физиопрофилактиката-Да търси оптимално съотношение между природните естествени физикални фактори,съобразени с възрастта и индивидуалните особености на всеки човек.
Задачи на физиопрофилактиката-Усилване на регулаторните механизми на организма и неговата устойчивост срещу заболявания.
Съобразно целта на прилаганите средства физиопрофилактиката може да бъде :
-специфична-с използваните средства се постига конкретна цел(напр.имунизация против съответен инфекциозен причинител,ултравиолетова профилактика на рахита и др.)
-неспецифична(профилактика въобще)-насочена към общо укрепване на организма,засилване на имунобиологичната защита и др.

Закаляването представлява частен случай на неспецифичната физиопрофилактика,отнасящ се до повишаване устойчивостта на организма към вредното влияние на метеорологичните фактори(студ,влага,слънчева радиация,въздушни течения и др.) и постепенното му адаптиране към тях.
Човешкия организъм е саморегулираща се система,която се характеризира с относителна устойчивост на основните физиологични функции спрямо постоянно изменящите се външни условия.Всяко приложено въздействие може да окаже отклоняващо влияние върху процесите,протичащи в организма.Всяко физикално дразнене може да бъде тласък за възникване и на приспособителни реакции,тренирането на които обуславя закаляването.Това произтича от факта,че приспособяването е характерно за всички организми,в това число и децата,слабите и боледуващи хора,макар и по-трудно,могат да се адаптират към промените в заобикалящата среда и да се закалят до степен,че да станат устойчиви към вредното й влияние.

Закаляването представлява съвкупност от дейности,с които се постига увеличаване на устойчивостта на организма към въздействието на факторите на външната среда.При закаляването е необходимо да се придържаме към общоприетите принципи:
1.Индивидуален подход-да се държи сметка за за индивидуалните способности и общото състояние на организма при подбора на методиката на физиопрофилактика.
2.Постепенност-постепенно и равномерно увеличаване на дозировката на дразнителите,особено при слабите,изнежените и изтощени хора.
3.Комплексност-закалителните процедури да се извършватвс комплекс от физилални фактори.
4.Системност-постигнатото трениране на оганизма да се поддържа по определен начин и ред.
Най-често използваните процедури за нуждите на физиопрофилактиката и закаляването са:аеропрофилактика,хелиопрофилактика,водни процедури,аеройонизация,физически упражнения,ултравиолетова профилактика.
I.Аеропрофилактика-това е комплекс от мероприятия,осигуряващи максимално пребиваване на открито по формата на аерация верандопрофилактика,сън на открито и въздушни бани.
1.Аерация-под това понятие се разбира продължителната експозиция на чист и свеж въздух при съблюдаване на най-важните показатели на климата(температура,влажност и движение на въздуха)
2.Верандопрофилактика-пребиваването на чист въздух се препоръчва първоначалния престой на открито да започне с 30 min. и да се удължи до 2-4 h.
3.Сън на открито-действа стимулиращо на нервната дейност и основните нервни процеси,нормализира основната обмяна,спомага за пълноценното усвояване на кислорода от тъканите.Установено е при деца,че сънят на открито през деня е по- продължителен и по-спокоен.
4.Въздушни бани-това са процедури,при които разсъблеченото или полуразсъблеченото тяло се излага на дозирано въздействие на факторите на откритата въздушна среда.Взависимост от водещия метеорологичен фактор въздушните бани се класифицират като студени,прохладни,индифирентни,топли.При деца въздушнте бани се препоръчва да започват още след навършването на 3-месечна възраст.
II.Хелиопрофилактика.Основната форма на на хелиопрофилактика това са слънчевите бани.Слънчевите бани са процедури,при които човешкото тяло се подлага на комплексното въздействие на всички съставки на слънчевата радиация(инфрачервени,видими и ултравиолетови лъчи) и на останалите климатични и метеорологични фактори.При нашите географски ширини условия за слънчеви бани е най-подходящо времето от м.май до м.септември,а във висикопланинските курорти-м.януари и м.февруари.Желателно е слънчевите бани да се провеждат в предиобедните часове от 8 до 11 часа,т.е.тогава,когато топлинната реакция е по-слаба.Температурата на въздуха не трябва да бъде по-ниска от 20◦C.При закалени хора слънчевите бани могат да се провеждат и при по-ниски температури на въздуха с нормална влажност.Слънчевите бани се правят на откритона морския бряг,на поляни,веранди и др.За постигането на оптимален закаляващ ефект е необходимо баните да се дозират.
III.Водни процедури-в практиката са получили разпространение следните закалителни процедури с вода.
1.Обливане с вода-процедурата се провежда по следния начин:две кофи с вода се изливат последователно върху предната и задната телесна повърхност от височината на раменете.Започва се с температура 36◦C и постепенно се достига до 20-15◦C.За децата тази процедура се смята за по-силно действаща,затова след 6-я месец се препоръчва да се обливат само крачетата,а цялото тяло-сле 1 годишна възраст.
2.Водни обтривания-фрикциите през зимния сезон се правят с температура на водата 30-25◦C,а през лятото- с 20◦C.Обтриването продължава докато кожата получи интензивно зачервяване.
3.Къпане в море,езеро,река.Ефикасен метод на закаляване,при който се съчетава действието на слънчевата радиация,въздуха,водата и физическата активност,обусловена от плуването.Не се препоръчва къпане във вода под 18◦C при деца под 2,5 години.
4.Аеройонопрофилактика.Доказаное,че както естествено,така и изкуствено йонизираният въздух оказва благоприятно влияние върху реактивността на организма.Обогатяването на въздуха с отрицателни аеройони предизвиква тонизиране на централната нервна система,повишава емоционалния тонус и работоспособността на човека.
Физическите упражнения при закаляването-

Ежедневния двигателен минимум,необходим за всеки човек е:15-20min. утринна хигиенна гимнастика ,20-30 min.разходка преди и след работа,както и преди нощния сън.През време на работа след 2-3h.непрекъснато умствено напрежение се препоръчват леки физически упражнения.Свободния почивен ден трябва да се използва за спортни занимания-тенис,гребане,каране на ски и др.,екскурзии и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Физиопрофилактика на здравето. Предмет, цел и задачи. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.