Фирмено управление


Категория на документа: Икономика


10 Октомври 2011 г.
Фирмено управление
Лекция 1

Въведение във фирменото управление
1) Понятие за ФУ - Предназначението е да адаптира фирмите към непрекъснато-променящата се външна среда с оглед тя да постигне набелязаните си цели и да получи съответната предвидена икономическа изгода (печалба).
ФУ може да се дефинира - управление насочено към оптимално използване на ресурси за производство на продукция предназначена за пазара, с оглед задоволяване на потребности в обществото и получаване на печалба. Тоест чрез фирменото управление се осигурява непрекъснато интегриране на ресурси и задачи за постигане на предварително определени цели.
Елементи на системата ФУ: Цели, функции, структура на управление, методи на управление, управленски решения.
Цели - трябва да са постижими, конкретни, ресурсно осигурени и иерархично обосновени - (целите на по ниско ниво са средство за постигане целите на по високо ниво).
Функции - те представкляват обособени специфични дейности чрез който се реализират управленските въздействия.
Структура на управление - отразява иерархичната подреденост на управлението и разпределението на труда при осъществяване на управленските функции.
Методи на управлението - начините за реализиране на управленските въздействия, обособяват се най общо три групи методи (икономически, организационно-разпоредителни и социално психологически).
Управленски решения - по своята същност те представляват обосновано и аргументиране формулиране на насочени въздействия от фирмения субект на управление към субекта.

Фирменото управление се реализира по два основни начина:
Чрез пряко управление - онзначава еднолично управление.
Чрез органи на управление - различните видове органи на управление са регламентирани в търговският закон.

2) Съвременни подходи във фирменото управление.
Основните съвременни подхода са три:
- Ситемен подход при фирменото управление - той отразява необходимоста при управлението на стопанската дейност на дадена дейност на дадена фирма, последната да се разглежда като елемент на по-голяма система с която има взаимни връзкии същевременно да се разбира като съставена от подсистеми между който има взаимни връзки и обособеност.
- Ситуационен подход -
- Процесен подход - аналогично на функциите на управление който реализират процеси по планирането, организиране, мотивирането и контролирането целястното управление е един процес.

3) Обективна необходимост от непрекъснато осъвършенстване на фирменото управление.
Когато управляваваме управлението трябва да отговаря на изискването за комплексност - да се ясимат в предвид всички аспекти на възникнал проблем, за да се реши той комплексно.
Итеративност - приодично връщане към проблема за да се актуализират както неговите измерения така и начините за неговото решаване.
Корелативност - необходимостта от непрекъснато адаптиране на управлението към изменящата се външна среда и производственните условия в управлението на фирмата.
Управляемост -

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирмено управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.