Фирмена политика и организация на дейността по безопасност и здраве при работа в лечебните заведения


Категория на документа: Икономика


Фирмена политика и организация на дейността по безопасност и здраве при работа в лечебните заведения

Фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
* Фирмената политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е неразделна част от общата фирмена политика на работодателя.
* Тя се разработва, обсъжда, утвърждава и претворява в практиката от ръководителите на всички нива в лечебното заведение и се прокламира и поддържа от работодателя чрез неговите органи на управление - управител, изпълнителен директор, Съвет на директорите, Управителен съвет и Надзорен съвет, председател на кооперацията и др.
Основни принципи на фирмената политика
* Изричното изискване към работодателя да прилага единна обща политика за превантивност, обхващаща технологията, работните места и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения, е регламентирано с разпоредбата на чл. 4, т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
* Фирмената политика трябва да бъде продължение на държавната политика на територията на лечебното заведение при създадена подходяща организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Основни принципи на фирмената политика
* Основните принципи, на които трябва да се основава дейността на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в лечебното заведение и които определят фирмената политика в предприятието, са следните:

1. Възприемане на основния принцип на съвременната международна теория и практика по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - ПРИНЦИПЪТ НА ПРЕВАНТИВНОСТТА.

Рисковете за живота и здравето на работещите трябва да бъдат предотвратени още при проектирането и организацията на трудовата дейност.
Основни принципи на фирмената политика

2. Използване на основния метод за прилагане на принципа на превантивността - ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА за здравето и безопасността на работещите, когато този риск не може да бъде предотвратен, и планиране и прилагане на подходящи мерки за предотвратяване на риска.
Основни принципи на фирмената политика

3. Спазване на принципа на СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО при решаване на проблемите по безопасност и здраве при работа чрез задължително изграждане на комитет (група) по условия на труд в предприятието.
Основни принципи на фирмената политика

4. Осигуряване на ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕ по здравословни и безопасни условия на труд на всеки работещ в съответствие с професията и спецификата на работното му място в предприятието.
Основни принципи на фирмената политика

5. Осигуряване на ИНФОРМИРАНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ за вредните фактори и рисковете на работното място, както и за взетите мерки във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
Функции на работодателя
* Тъй като работодателят носи цялата отговорност за неизпълнение на законовите задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, а представителят на работодателя е упълномощен безусловно да ги изпълнява, ръководителят на лечебното заведение трябва безупречно да изпълни основните си управленски функции, определени в теорията на стопанското управление като:

- Целеполагане

- Планиране

- Организация

- Контрол.

Функции на работодателя
* По принцип целите, които се поставят пред фирмата, до голяма степен определят и функциите, които трябва да се изпълняват; структурата, чрез която ще се реализират процесите на тяхното постигане, и необходимите ресурси.
* Формулирането на целите в лечебното заведение и разпределението им между съществуващите структурни звена е изключително важен управленски проблем, тъй като управлението в същността си е целенасочен процес.

Основни цели на фирмената политика по безопасност и здраве при работа
Те може да бъдат формулирани по следния начин:
* Осигуряване на устойчива работоспособност, намаляване на умората при работа и опазване на здравето на работещите (чл. 1 от Наредба № 15/1999 г. на МЗ и МТСП).
* Въвеждане на техническия прогрес в технологичните процеси, машини и съоръжения (чл. 4, т. 5 от ЗЗБУТ).
* Работа с безопасни вещества, суровини и материали, а когато това е невъзможно, използване на технологии, предпазващи работещите от злополуки и заболявания (чл.13 от ЗЗБУТ).
* Недопускане на загуби от аварии и извънредни произшествия.
Основни цели на фирмената политика по безопасност и здраве при работа
* Недопускане на загуби от трудови злополуки и професионални заболявания.
* Осигуряване на сигурност и безопасност на всички външни лица, пребиваващи на територията на заведението.
* Осигуряване на чиста природна среда в заведението и в околността и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирмена политика и организация на дейността по безопасност и здраве при работа в лечебните заведения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.