Фирмена култура


Категория на документа: Икономика


-фирменото поведение;
-структурата на фирмата;
-процедурите и системите,използвани във фирмите.
Като основни елементи на фирмената култура се посочват следните елементи: ценности, герои, ритуали, неформална йерархична мрежа .
Ценностите са концепции, възгледи, качества, принципи и критерии, изграждащи ценностната система на фирмата.
Рисковете които крие прилагането на ценностните системи са:
-опастност от морално остаряване, породена от неподходящи промени или променящи се инокомически условия;
-риск от противопоставяне на промените- това е в резултат на строго придържане към утвърдената ценностна система;
- риск от непоследователност- в резултат на несъответствие между поведението на мениджърите и разпространението на ценностите.
*Герои- олицетворяват ценностите и слуват като модел и символ, с който

определят нормиете за поведение на останалите. Ползват се с доверието и уважението на хората, дават модели на подражание, символизират фирмата пред вънщния свят . Те асс цубект(създават норми, правила, митове) и обект (търпят влиянието на фирмената култура, пренасят я и предават от поколение на поколение). Основно се групират на формалнии(разглеждат се като родени "с природна даденост") и ситуационни лидери, които биват:
-"Луди глави"- ексцентрични, високо компетентни, новатори , изобретатели, съзнателно нарушаващи нормите на културно поведение. Те са двигатели на прогреса.
-"Герои-компаси"- покават правилиния път за излизане от от кризисна ситуация.
-"Герои-работяги" чрез трудолюбие и постоянство си печелят висок авторитет.
-"Герои, олицетворение на на нормативните, символизираните образци на фирмната култура. Акцентът при тях е свързан с превъплатения образ на символиката на съответната фирма.
-"Герои -свещнни крави"- те се свързват с двете крайниости - стари и авторитетни или млади и неопитни.

*Ритуали(символи). Включват се главно ритуали,церемонии и игри. Символите се свързват с титлите, документите, начинът на общуване във фирмата, различните символи на властта, фирменият език, облеклото. Те изразяват силата на фирмената култура, нейният своеобразен стил и идентичност.
*Неформалната йерархична мрежа- свързва се с информационната мрежа като средство за осъществяване на комуникациите във фирмата, чрез офциален и неофициален канал .
Официалният канал помага на формалмните лидери да реализират социализацията на персонала, което се реализира с помощта на тестове., въпросници , казуси, програми за обучение, екскурзии и др.
Неофициалният канал е главно средство за общуване вътре във фирмата. Тя осъществява връзка меежду всички звена във фирмата, предавайки информация и доозирайки нюансите. Практиката показва че около 90% от всичко, което става във фирмата не е свързано с официалната фирмена дейност.

Според мястото ,функцията и ролята в неформалната йерархична мрежа героите са:
- "Разказвачите на легенди и истории" -подпомагат поддържането на единството на фирмения персонал, чрез указания и напътствия давани

- непряко.
- - "Свещенодействащи" служители - те са сериозни хора с енциклопедични познания по фирмените въпроси .
- - Герои ,които "шепнат" нма ухото на шефа - те представляват истинската власт зад трона на шефа.Важно за тях е да разчитат правилно мислите на шефа и да имат мощна система от връзки и контакти.
- - Клюкарките - те са трубадурите на фирмената култура. Те нямат достъп до властта , но могат да помогнат за издигане на някого във фирмата.
- - Секретарките - те са неоценим източник на достоверна информация за обективната обстановка във фирмата.
- -Шпоините- чрез тях ръководителите проверяват данните получени от другите информационни герои.
- "Кабалистични групи" - изградени са от двама-трима души и са обединени от целта за прогресивно развитие на фирмената йерархия.
- Информационната мрежа е източник на знания и сведения, на основата на което мениджърите трябва да влияят върху ежедневното
поведение на хората във фирмата.

Класификации на организационната култура - тенденции.
*Типология на Дийл и Кенеди разработена на база степен на риска и

скоростта,с която фирмите и заетите в тях получават обратна информация за това, доколко решенията им са правилни- четири вида организационни култури:
-Мъжкарска -висока степен на риск и бърза обратна връзка. Тази култура е характерна в сферите на нестопанските организации-развлекателни,консултантски,рекламна дейност, хирургически екипи. Осигурява се предимство на скоростта,но не и на постоянството.

-култура от типа "Работа и купони"- ниска степен на риск и бърза обратна връзка. характерна за : търговски офиси, организации за изчислителна техника, високи технологии , благотворителни дружества, книгоиздаване и т.н.

-култура тип "Ва банк"- висока степен на риск и бавна обратна връзка. Среща се в добивна и фармацевтична индустрии, а също и при големи дългосрочни инвестиции-корабостроене, нефтодобив, архитектура, т.н. вземат се важни решения, чийто резултати се виждат след години и затова типичниз за тази култура са съвещанията.

- култура с процесна ориентация- с ниска степен на риска и бавна обратна връзка. Среща се при застрахователни дружества, банкови и и

финансови институции, правилтествени департаменти. Акцентътъ е вързху писмената информация( отчети, справки, доклади) като традиционна форма за комуникация и контрол.(голяма бюрокрация)

Четириизмерният модел на Хеерт Хофстеде се състои в следните направления:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирмена култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.