Фирмена култура


Категория на документа: Икономика
Характеристика на фирмената култура.
Културата е движеща сила на развитието и функционирането на дадено общество. В нея като фокус се събират достиженията на човешкото познаниею, за да могат да се отразят с нова сила. Тя носи в себе си живота с неговото огромно многообразие. Неслучайно се счита, че"очертаващата се почти фатална пропаст между икономическия растеж и културната деградация, която в крайна сметка разручително рефлектира върху самата икономика, е възможно да бъде прфескочена единствено чрез културната и поставянето й в основата на жизнената дейност.

Ако приемем, че културата би се справила с всичко това може да дадем следните доказателства :
-икономическите и политиески кризи рано или ъсно се преодоляват без съществени промени в обществения ред , но културните кризи са фатални;
-присъщи за културите са взаимодействието, взаимните влияния за обогатяване, културният диалог, които са съществени черти на социалното общуване. Човечеството много интензивно общува и се обогатява чрез културите;
Нито един съществен въпрос за историческия процес не е възможно да

бъде изяснен без услугите на културния феномен;
-културата е различно конкретно съдържание в отделните исторически епохи . Прекаленото синтезиране и абсолютезиране на естествената й природа физически я омаловажавват и стесняват действителната й роля в историческия процес ;

-обществото вече разполага с предостатъчно материални блага, за да се издигне на ново стъпало и да обърне внимание към главното свое богатство и мощ- способностите, проявявани в култъурата. Бъдещето на 20век е на онова общество , нация или цивилизация , които поставят в основата на социалното си развитие културната стратегия.
Когато разглеждаме идентификационната принадлежност на термина
"култура" може да разгърнемследните измерения- организационна, фирмена ,корпоративна.
Организационната култура е по-широко понятие от фирмената култура. Това е така, защото " ... всяка фирма е и организация, но не всяка организация е фирма"(Стойков Л. Фирмена култура и комуникация). Организационната култура включва в себе си и фирмената култура.
Първото разграничение, което е необходимо да направим е по отношение на корпоративната и фирмена култура. Когато сеизпползва понятието

корпоративна , страва въпрос за следните значения на думата:
Корпоративната структура се приема като институция сс стопанска ориентация;
-корпорцията като "инкорпорирана дейност", описва добре с правнивя термин рмин "юридическо лице"
Не е задължително то дада се занимва с бизнес и да е ориентирано към печалба.
Когато използваме понятието фирмена култура визираме параметрите на кутурата на фирмено равнище.
Второто разграничение е ,че на организационната употреба е от психолози , академична среда , а на корпоративната е от мениджърите или е ориентиранаите към бизнес администрация спрециалисти уи учени.
Корпоратиената култура се употреббява от американские специалисти по маркетинг и мениджмънт а организационната култура от англиийските им колеги.
Приликите им са това че са насочени към - ценностите, човешките взаимоотношения в колектива, в работната среда; стил на управление; човешки ресурси и свързаните с тех ритуали, особености на организационната етикеция; морални категории.

Различията са по отношение на тяхната принадлежност и употреба .
Светът на всяка фирма е специфичен и уникален . Културата на фирмата носи белезите на културата въобще и затова при изучаването на фирмената култура доминиращ се оказва културния подход, според който тя се изучава в идеалния си вид. От друга страна , кактоп посочватр някои автори , тя е тясно свързана с фирмата и нейния уникален и специфичен свят, освен това фирмената култура е продукт на хората.
Промяната на целите , сттратегията, организационната структура на фирмата е предшествано от културната промяна. Това се постига посредством общи и сцеленасочено усилияна фирменото ръководство на осовата на фирмените ценнотсти и изградени вътрешни поравила .
Обект на фирмената култура е човекът във фирмата с присъщите за него интереси ,ценности и отношения. Зареализацията на една успешна фирма е необходима ас се обединят и сплотят усилиията ,желанията и възможностите на всички заинтересовани групи.
Обхватът на фирмената култура, обощено включва: убеждения, традиции, обичаи, отличаващи една фирма от друга; сборът от неписани закони, от правила за поведение, определящи спецификата на духовната среда; споделено множество от предложения, убеждения и ценности, притежавани от членовете на колектива; ръководни принципи ,концепции и споделени ценности; сила на сцепление , митове, герои и символи;

традиции и климат.
Фирмената култура включва възприетите в нея поведенчески модели и ценности, които се пренасят в една или друга степен във всеки член на фирмата. По подобна схема обществото пренася особеностите на своята култура във фирмите , осъществяващи дейността си чрез него. Очакванията на обществото към вътрешната среда на тези фирми се основават на съществуващите културни традиции. Те се пренасят във фирмите и техните служители. Така и обществото, и служителите очакват от фирмитеда се съобразяват с възприетите културни ценности, норми и убеждения. Според изследователите подобни обяснения за формирането на фирмената култура все още се срещат, но са твърде повърхностни, тъй като ограничават нейната същност до просто отражение на по-общи културни ценности и очаквания. Това мнение се базира на автори, които считат, че дори във фирми от едни и същи географски или функционални области могат да бъдат наблюдавани коренно различни характеристики, отнасящи се например до начина на вземане на решения , отношението към висшестоящите, изборът на хора за ключови позиции.
Всяка фирма с течение на времето изгражда своя собствена уникална по своя същност фирмена култура, в основата на която стоят възгледите и убежденията на нейните създатели относно начините за постигане на успех. Най-често, в следствие на натрупания опит от страна на фирмения персонал (т.нар. вътрешни сили), настъпват известни модификации в тези възгледи, които отразяват взаимодействието между раличните убеждения

и ценности.
Според изследователи, анализирали различните определения за фирмена култура през призмата на ценноста представа за нея, фирмената култура е съзнателнио създаден изкуствен механизъм от взаимносвързани принципи, норми и правила на фирментото поведение за системно и целенасочено въздействие и регулиране пълноценното използване на вътрешните сили (целия персонал) на предприятието с оглед на осигуряване реализация на целите, стоящи пред него.
Втова определение се акцентира върху следните основни моменти:
-понятието "фирмена култура" съдържа единство както организационно-управлеския, така и икономическия аспект на управления;
-основна задача на ръководните кадри е изграждане на фирмена куптура в състояние с триединството "култура-стратегия-предприятие";
-съществена черта на фирмената култура е това, че правилата, съдържащи се в механизма й, представляват йерархията на стойностите в съответното предприятие - ценностите, норминте и други регулатори, както и външноусезаемите елементи като поведение, език, традиции , физическа (производствена) среда и пр. ;
-съставянето на набор от принципи и правила за въздействие и регулиране поведението на персонала на предприятието е субективна

дейност; това е така най-малко защото инструментариумът на фирмената култура се създава от хора за въздействие върху обективно протичащи процеси и явления;
-съвкупността от принципи и правила и начинът на взаимодействие между тях зависи не само от конкретната обстановка в предприятието, но и от рационалното адаптиране към бизнессредата .
Според редица автори фирмената култура се разбира като стилно оосъчествяване на трудовите и служебните отношения, нагласа на персонала към труда във фирмата, духа и атмосферата на фирмата.
Важна особеност на фирмената култура е това ,че тя е не само различна, но и варира както в отделните фирми , така и в рамките (отделните звена) на една и съща фирма. Тази особеност се проявява в няколко посоки, от които по-важни са:
- Сила на фирмената култура- отнася се за степента, до която членовете на колектива на съответното предприятие приемат и признават установените и утвърдени ценностни критерии;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирмена култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.