Фирмен международен бизнес - концесия


Категория на документа: ИкономикаКонцесионирането на природни ресурси е една от най-ефективните форми на публично-частно партньорство. Тей като една публична собственост се предава във владението на частния сектор в дългосрочен план за експлоатация и поддръжка, което изисква сериозни инвестиции от страна на концесионера, но има и възвращаемост и за него и за концедента, а в крайна сметка и обектът на концесиониране се използва по-ефективно.

От позицията на концедента (държавата или местната администрация) се разграничават много ползи от отдаването на концесия на природните ресурси.
- Осигурява се разработване на националните суровинни и енергийни източници, необходими за развитие на националната икономика и повишаване на конкурентноспособността на националната продукция.
- Концедентът реализира приходи от възлагането на концесии, коита са сигурен доход за държавата или местната администрация. (а според последните изменения в правната сфера на Закона за подземните богатства, общините взимат значителен дял от реализираните печалби).
- Повишава се нивото на технологична и организационно-управленска конкурентноспособност на националната икономика.
- Концесията позволява разделянето на риска между публичния и частния сектор.
- Концесионирането спомага и за намаляването на безработицата, за квалифицирането на работната ръка, придобиването на опит и знания и други решаването на други социални проблеми.
- Наличието на гаранция за поддържане на концесионираните обекти в много добро състояние, без нарушаване на състоянието на околната среда и то в дългосрочен план.
- Собствеността на обекта се запазва след експлоатирането му и се връща на концедента след изтичане на срока.
- Концедентът осъществява постоянен контрол върху действията на концесионера, следи за добросъвестното му изпълнение на задълженията му по договора.
- Осигурена е сигурност за концедента, тей като правомощията му при предоставяне на концесия са много добре нормативно уредени и защитени.
- Концесията предлага и много добри условия за развитие на публично-частното партньорство в условия на равнопоставеност между местните и чуждите инвеститори.
- Насърчава се конкурентноспособността, основана на нарастване на инвестициите за научноизследователска дейност и иновации.

От позицията на концесионера предимствата се изразяват в:
- Дългосрочно присъствие на чуждите пазари. Осигурен е достъп до сигурни потребители,получаване на информация от пряк контакт с пазара и конкуренцията.
- Концесията се разглежда и като траен източник на приходи, при добро притегляне на рисковете и възможностите.
- Насрещните контрагенти са надеждни,сигурни и лоялни- държавни институции, местни администрации.

Тясното сътрудничество между публичния и частния сектор намира израз в институтът концесия, с което се постигат много по-добри резултати, отколкото ако страните по концесионното съглашение работят сами. Това е така, тей като държавата притежава правото на собственост върху обектите, значими за обществото, за икономическото и социалното развитие на страната, а концесионерът има нещо, което е нужно на държавата - свеж капитал, високотехнологични технологии и ефективни техники. Та заедно те са си и взаимноизгодни и полезни за държавата и обществото. Финансирането на стопанската дейност в крупни мащаби и при доказан обществен интерес става реалност чрез предоставянето на държавна или общинска собственост на концесия. Алтернатива на концесията е приватизацията, при която собствеността вече преминава в частния сектор. Това се случва, когато не се изискват крупни инвестиции за даден обект и когато няма съпротива от страна на обществото. Приватизацията също носи повече инвестиции, което води до по-бърз технологичен прогрес, по-висока икономическа ефективност на частните предприятия, по-висока продуктивност - по-висока конкурентноспособност, по-висока степен на оползотворяване на ресурсите, но съществуват някои рискове. Негативното при приватизацията е, че се постига загуба на контрол над средствата за задоволяване на основни нужди като напр. водо- и електроснабдяване, пътища и др. или повишаване на цените, създаване на олигополни и монополни ситуации и т.н.. А при концесията много важен фактор е, че собствеността си остава на концедента, въпреки делегираните правомощия на концесионера, те приключват с изтичане на срока на концесията или дори могат да бъдат прекратени предварително.

IV.

Всеки подобен мащабен проект предполага висока степен на риска за участниците в него. Като цяло концесионното съглашение носи по- големи рискове за концесионера, отколкото за концедента, но и за последния съществуват такива. Както споменах по-рано рискът се разпределя между публичния и частния сектор, но концедентът е много добре правно защитен и по-голямата част от риска е за сметка на концесионера.

Инвестиционният риск, понасян основно от концесионера, води след себе си и редица други специфични рискове, но това не означава, че концедентът не е изправен пред проблеми, трудности и рискове в периода на концесията. Неслучайно процедурата по сключване на концесионно съглашение е продължителна и невинаги окончателна - търси се подходящият концесионер, дори и след многократно обновени процедури.

Концедентът можде да бъде изправен непряко пред инвестиционен риск - ако концесионерът не си изпълнява задълженията по договора за предвидените инвестиции, очакваната полза от концесията може да се превърне в източник на противоречия и съдебни спорове между страните.

Финансово-кредитните рискове за концедентът се изразяват в преустановяване или забавяне на плащанията по концесионните възнаграждения, в т.ч. и концесионните такси от страна на концесионера; поставяне на искания за промяна на финансовите условия на концесионния договор; колебания на валутните курсове, влошаване на конюнктурата на националния и международния паричен пазар, пряко или косвено влияещи върху условията на концесионния договор и ефективността на неговата реализация за участниците.

Същестуват и технико-технологични рискове, които произтичат от проблеми в качeството, неадекватност или неадаптивност на прилаганите техники и технологии за изграждане или модернизиране на обектите на концесия, което води до удължаване на сроковете на изпълнение, неефективност на резултатите, възникване на спорове и др. проблеми. Избягването на подобни проблеми може да се осъществи, като предварително са направени анализи и оценки от страна на консултантите на концедента и са правилно формулирани изискванията спрямо офертите на потенциалните концесионери, както и предвиждания за обучение на работната ръка на територията на концедента (напр. при нови технологии).

Процедурата по предоставяне на концесия трябва да бъде прецизна и детайлно проверена, защото допуснати пропуски могат да доведат до забавяне, а понякога и до опорочаване на процеса в резултат на съдебни спорове. Риск съществува и в случай че концесионерът откаже да подпише договора, което води до забавяне, повторение на етапи по класиране на кандидатите или проваляне на сделката. При опити за внасяне на промени в условията на вече слючения договор рискът е голям дотолкова, доколкото са претенциите на инициатора на промените. Нарушаването на условията на концесионния договор от страна на концесионера води до отнемане на концесиите с всички произтичащи от това неблагоприятни последици за сметка на концедента. Често явление са случаите на неспазване на нормите на трудовото и социалното право от страна на концесионера. По този начин за концедента се създават сложни проблеми със социален характер. Концесионерът може да направи опити за картелиране с цел оказване на натиск върху концедента, нелоялни практики за постигане на негласни споразумения, корупционни действия и др.. Друг проблем, който може да възникне в този вид отношения концедент- концесионер, е че концесионерът може да нанесе щети на националните интереси на страната - концедент, в резултат на определени действия на концесионера, ръководен от собствените си цели и интереси и тези на неговата държава (ако е чужденец).

V.

Концесионирането на природни ресурси се радва на значителен интерес от 2010/2011г. насам, което говори за добри икономически резултати в бъдеще. Насърчаването на този тип партньорство трябва продължава и да се развива, тей като много експерти виждат в нея изход поне до някаква степен от икономическата криза. Може би за България това ще се окаже ефикасен метод, тей като държавата няма нужните ресурси да управлява, експлоатира и използва природните богатства на страната. По този начин концесията е начинът за делегиране на определени права и задължения на частния сектор, но дъжавата/ местната адинистрация притежава правото на собственост, а то позволява контролирането и следенето на дейността на концесионера. Това е силната страна на концедента. Но разбира се, както описах по-горе, рискове винаги има. Важно е, според мен, да се отдават обекти на концесия, но единствено и само след обстойното проучване, анализиране, безпристрастната обосновка на целесъобразността на концесията и уговаряне на всички обстоятелства и особености по концесионното съглашение. По възможност анализите : правен, техничеки, финансово-икономически, социален, екологичен трябва да се правят от външни експерти. Особеното при концесионирането на природните ресурси е екологичният фактор, тей като трябва добре да се проучат компонентите и факторите с въздействащо влияние върху околната среда, които могат да бъдат резултат от експлоатацията на концесионирания обект. Практиката показва, че ефективността на една концесия - при всички нейни обекти, е в пряка зависимост от резултатите на многоаспектния анализ, който концедентът задължително осъществява преди да обяви процедурата за предоставянето й. Редица негативни последици от изпълнението на един концесионен договор се оказват, макар и в различна степен, пряк ефект от непрецизност, непрофесионализъм, поддценяване и криворазбрана полза от икономии на средства за постигане на изчерпателна експертна оценка на плюсовете и минусите на една концесия. Често пъти и концесионерът се оказва недобросъвестен и концедентът се задължава да прекрати отношенията между тях, но както знаем, винаги това е за сметка на инициатора на прекратяването на договора. Та държавата има това право, но същевременно ще понесе загуби заради недобре свършената предварителна работа.

За икономическата изгода е ясно. Но много важен момент е този, в който държавата не търси и преследва само икономическите резултати, но и се интересува и уважава общественото мнение. А то в много случаи е пренебрегвано, нечуто и незачитано. Много случаи съществуват в историята на недобросъвестни концесионери, които с дейността си нарушават и потъпкват правата и желанията на хората. Това трябва да бъде променено и да се намери някакъв баланс. Все пак гражданите на държавата правят държавата, а не нейните ресурси. Много разочаровани в днешни дни хората асоциират концесията с порочна практика, с недобросъвестния концесионер. Трябва да се осигурява наистина прозрачност и яснота в мотивите, целесъобразността на концесията и причините за избор на даден концесионер.

Концесионирането на природни ресурси определено има своите предимства, но и слабости. В момента това явление набира по-виска скорост в сравнение с предишни периоди, но прецизността не би следвало да намалява и отдаваните обекти на концесии трябва се използват и експлоатират ефективно и добросъвестно.

Литература:

1. Каракашева Л. "Международен бизнес - част II".

2. Закон за концесиите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирмен международен бизнес - концесия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.