Фирмен международен бизнес - концесия


Категория на документа: Икономика


Варненски свободен университет
Факултет " Международна икономика и администрация"
Катедра "Международна икономика и политика"
Специалност:
"Международни икономически отношения"
Редовно обучение

Курсов проект по "Фирмен Международен Бизнес - Част втора"
(Учебна 2011/2012)

Полина Иванова Петрова
Фак. № 09041065

Една от най-старите форми на бизнеса (национален или международен) е концесията, или по-точно правото на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Този вид публично-частно партньорство осигурява решаването на мащабни задачи с висок икономически, социален и политически ефект.

I.

Концесията, съхранила се и утвърдила се като устойчива сделка през вековете, е била надежден стимул за партньорство между публичния и частния сектор в България още в края на XIXв. Държавата е предоставяла свои изключителни права на търговци с цел генериране на печалба, като през периода 1883 - 1941г. Са предоставени по-значими концесии за :
- Производство на тестени продукти (1891г);
- Обработка на железни руди (1892г.);
- Производство на сол (1884г.);
- Изграждане на фабрика за производство на стъкло (1892г.);
- Добив на руди и други подземни богатства (Закона за насърчаване на местната индустрия от 1895г.);
- Предоставяне на права за монополно производство на определени предмети в определен район за определен срок (Закона за насърчаване на местната индустрия от 1905г. - "индустриална концесия").

Със Закона за държавните имоти от 1941г. e въведена концесията върху държавните имоти като алтернатива на наема с максимален срок от 25 години. След продължително прекъсване през 1991г. със Закона за чуждестраннте инвестиции и основно с Конституцията на Република България в българското законодателство се установява институтът на концесията. В последствие този институт е уреден в Законът за концесиите (1995г.) като общ закон, който определя основните правила и процедурите за предоставяне на концесии. Със законите като Закона за подземните богатства, Закона за водите, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закона за пътищата, Закона за обществените поръчки, Закона за общинска собственост, Закона за държавна собственост и редица други закони, са определени отделните видове обекти на концесията и институтът се доразвива с регламентирането на спецификите при предоставянето им на концесия.

II.

Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера. Тя според предмета си може да бъде :
- Концесия за строителство;
- Концесия за добив;
- Концесия за услуга;

Концесията за добив има за предмет експлоатация на природни богатства чрез добив, който се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск. Предоставянето на концесия за добив на подземни богатства се извършва при условията и по реда на Закона за подземните богатства.

След възстановяването на концесионната дейност със Закона за концесиите от 1995г. до 2004г. държавата е предоставила над 200 броя концесии, в това число концесионирането на природните ресурси са :
- Ползване на над 60 морски плажове;
- Добив на минерална вода от находищата "Девин", "Горна баня", "Банкя", "Каварна", "Хисар", "Белово" и др. ;
- Добив на природен газ от находище "Галата" ;
- Добив на подземни богатства от находищата, експлоатирани от "Каолин" АД, "Бентонит" АД, "Асарел - Медет" АД, "Елаците - Мед" АД, "Наван Челопеч" АД, "Хемус- М"АД, "МБС" АД, "Провадсол" АД, "Евроманган"АД и др.

Общините са предоставили на концесии :
- Ползването на малки язовири и водоеми;
- Добив на минерални води, които се използват само от съответната община, заедно с водовземните и довеждащите мрежи и съоръжения;
- Общински пътища;
- Кариери за инертни и други материали, които се използват за задоволяването на строителните нужди на съответната община;

Концесионирането носи сериозни приходи на държавата, като прогнозите за 2012г. са 170 млн. лв., което е с почти 3 пъти повече от миналата година - 63 млн. лв., а 2011г. спрямо 2010г. е отбелязан ръст от 50%. Това се дължи на създаването на Единният орган за управление на подземните богатства през март 2011г. Той обединява дирекциите от три министерства - МИЕТ, МРРБ и МОСВ, които преди това се занимаваха с тази дейност. Реално единният орган съществува от началото на март, когато бе направена промяна в Устройствения правилник на МИЕТ. Оттогава са проверени 454 концесионни договора и 127 договора за търсене и проучване на подземни богатства. Одобрени са 313 годишни работни проекти. Съставени са 147 наказателни постановления, а събраните приходи от лихви и неустойки надхвърлят 626 хил. лева. Освен че сега процедурата е много по-бърза, пести време, но и установява единна практика, което да не обърква инвеститорите и осигурява повече прозрачност и ясни правила за тях. Органът работи шест пъти по-бързо, отколкото трите министерства поотделно преди него. За три години са били дадени общо 96 концесии, докато броят им само за шест месеца е 60 ( през 2011г.). Също добре благоприятстващо и стимулиращо се оказва променения Закон за подземните богатства, с който вече 50% от концесионните възнаграждения остават в приход на общините, вместо досегашните 30%.Постигната е децентрализация на ползите. Държавната администрация вече не работи като търговско дружество за собственото си обогатяване, а в полза на цялото общество. През 2011 г. местната власт е получила 24 млн. лв., а от началото на тази година са изплатени още 15 млн. лв. 12 млн. лв. са от големите концесионери като "Мини Марица-изток", "Елаците мед", "Асарел-Медет" и "Челопеч Майнинг", и 3 млн. лв. от по-малки концесионери, предаде БНР. Общо 130 общини в страната получават средства от концесии. От тях най-големи концесионни плащания за миналата година са получили Челопеч, Раднево, Панагюрище, Гълъбово, Етрополе.

III.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирмен международен бизнес - концесия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.