Фирма - научен анализ


Категория на документа: Икономика1-:същността на този проблем се изразява в това,че преди определен период от време ръководството на фирмата е решило да вложи голяма сума пари в машини, с цел производството на по-голям брой продукти за единица време. По този начин би следвало да се повиши печалбата на предприятието. Тъй като обаче не е планирано правилно осъществяването на мероприятията по внедряване на тези машини в производството, те към настоящия момент са морално износени , т.е.ненужни за фирмата. Причината за това е, че по план процесът по внедряване на тези машини в производството е трябвало да протече успоредно с разширяването площта на производствения цех. Поради пречки, свързани със застрояването то не се осъществило в определения срок и на практика планът останал нереализиран, което е предизвикало обратен ефект за фирмата-няма възвръщаемост на инвестицията т.е. предприятието понася загуби.

2-:на фона на пренаситения пазар от захарни изделия от България, определяща роля за развитието на фирма в хранително-вкусовата промишленост играе визията на продуктите й. Добрият подбор на опаковки, които да отговарят на актуалните характеристики и потребности на българския пазар е необходимо условие за успех.В момента фирмата работи със стереопорени тарелки, обвити със стреч фолио. Оттук могат да се отсеят няколко минуса:

-това е предпоставка за брак, тъй като при транспортирането на продуктите те не запазват своята цялост

-изоставане от другите производители на сладкарски изделия поради слаб потребителски интерес

-отрицателно влияние върху трайността на продуктите

3-:друг важен проблем е липсата на имена на част от асортимента. Тава създава затруднения при събирането на заявки, защото всеки клиент нарича продуктите по измислени от него имена. Това е предпоставка за обърквания и разминавания на заявките. Губи се индивидуалността на стоката, а оттам и на самата фирма. Популяризацията им също става много трудно осъществима.

4-:за близо осемнадесет години фирмата е правила няколко опита за провеждане на рекламна дейност в телевизия. Изборът на телевизия обаче е бил неподходящ, тъй като тя не е национална и не особено популярна сред широката аудитория.Времето за излъчване на рекламата също е било неуместно.Рекламното послание не е било ясно формулирано. Най-общо казано не е постигнат желаният ефект от рекламната дейност поради горе посочените причини. Фирмата използва и други средства за популяризиране на продуктите си. Прави промоции и дегустации, които не обхващат всички обекти с които работи

5-:във фирма ЕТ''Здравко Георгиев" са на лице осем търговски представители, които имат за задача да транспортират готовата продукция в точно определено време, на точно определено място, със съответното качество на обслужване. Целта на предприятието е да обхване всички по-големи градове в страната и за тази цел дистрибуторската мрежа е разделена на райони. Проблемът е че, шест от общо осемте дистрибутори си поделят три от общо петнадесет района, а за останалите двама остават другите дванадесет района.Това асиметрично разпределение води до редица отрицателни резултати за предприятието:

-както бе отбелязано фирмата се намира в силно конкурентна среда с множество потенциални обекти. Шестимата дистрибутори не могат да развият максимално този потенциал заради ограниченото пространство.Нямат възможност за търсене на нови пазари,тъй като взаимно се препокриват. Нямат възможност и за максимална покритие на обслужваните райони.

-за останалите двама е непосилно да обхванат всички потенциални купувачи на продуктите си, заради отдалечеността на техните райони. Има недостиг на време и физическа възможност на работника. Така остават много пропуснати възможности за максимално задоволяване потребностите на звената по веригата

6-:проблемите, свързани с условията на работа се едни от най-ключовите, защото производствената дейност е в пряка зависимост от условията, в които се извършват. Създаването на удобства за работниците в наши дни не е лукс, а необходимо условие за правилното протичане на производствените операции. Разглежданата от нас фирма има слаби моменти в политиката си, които най-общо могат да се представят така:недостатъчно пространство за поместването на машините и средствата за производство. Освен че работниците не изпитват комфорт по време на работа се губи ценно време, а от тук намаляване интензивността на труд. Организацията отслабва и се създават предпоставки за анархично поведение на персонала;недобро качество на работното облекло

7-:управлението на човешките ресурси е централно дейност във всяка една организация и придобива все по-голямо значение за нейното развитие и успех. Работа става все по разнообразна, изискваща и динамична. Поради нейното естество, а именно сладкарското производство,където постоянно се търси обновление на асортимента, усъвършенстване на технологиите, работодателите търсят по гъвкави и адаптивни сътрудници, притежаващи умения, които да отговарят на постоянно променящите се изисквания на работа. Мотивацията е силата, която кара хората да действат. Мотивацията, това са целите и причините, поради които хората правят своя избор на поведение и определят действията си. Обикновено това, заради което хората правят нещо, е изпълнението на поставената задача или пък желанието да постигнат избраните цели, да заемат висок социален статус, да постигат желаната власт и влияние, да имат необходимите средства за живот.Потребностите, желанията, очакванията са тези неща, които дават енергия на човешкото поведение.Според двуфакторната теория на Хъртсбърг има два вида фактори, които влияят на работниците-хигиенни и мотивиращи. Мотивиращите фактори обикновено са свързани с желанието за постижение, признание, израстване, развитие. Хигиените фактори са свързани с обкръжаващата среда-условия на труд, заплащане, сигурност.В разглежданата от нас фирма единствените методи за мотивация, които ръководството прилага са на базата на хигиените фактори или по точно малка част от тях-заплащане и сигурност.Това е проблем, които често се омаловажава в малката фирма, но също и проблем, които безспорно се отразява на производствения процес.Управлението на персонала в ЕТ''Здравко Георгиев''не е развито на необходимото ниво. Дали гарантираната работна заплата на персонала удовлетворява техните изисквания и дали това е достатъчно условие за максимално използване на работната сила?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирма - научен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.