Фирма - научен анализ


Категория на документа: Икономика


 Фирма ЕТ "Здравко Георгиев " е създадена през 1992 година. Към настоящият момент собствеността на фирмата е изцяло частна. Общата територия, на която се намира предприятието е 1552квм. Енергийните източници са надеждно осигурени с дублирано захранване с електроенергия и вода.

Предметът на дейност на фирмата е производство на сладкарски изделия и закуски. Клиентите са разположени изцяло на българския пазар. Продуктовата политика на фирмата се базира на богата гама сладкарски изделия и закуски.

За доброто производство е много важен начинът и организацията по складирането. Складовете на фирмата отговарят на всички изисквания за качество.

Във фирмата работят 85 работници на трудов договор. При изпълнението на дейностите всички служители на предприятието спазват изискванията и правилниците за техническа безопастност, противопожарна охрана и наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопастност и хигиена на труда. Фирмата спазва също така и Закона за здравеопазването ,Законите на Министерството на икономиката ,Наредба №7 за храните и санитарно- хигиенните изисквания на ХЕИ. Фирмата разчита на добрия и квалифициран персонал, който да работи за името и успеха й. Всеки работник в предприятието има персонални отговорности. Производственият щат на фирмата се състои от управител, счетоводител, технолози, производствен персонал, търговски представители.

Фирмата разполага с търговски обекти във всички по - големи градове в страната (София. Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Велико Търново и др.) . Транспортирането на готовата продукция са осъществява със собствен транспорт на фирмата, състоящ се от 5 микробуса и 3 камиона .Основна задача на каналите за дистрибуция е продуктите да се доставят в точно определено време, на точно определени пазари, като се предоставят на потребителите услуги, транспорт и складиране. Дистрибуционните канали се използват едновремено и за получаването на информация за търсенето на пазара. По този начин се осигурява обратна връзка. Фирмата работи с доставчици на материали за производство (брашно, маргарин, олио,захар,течен шоколад, кашкавал, яйца) .Суровините ,с които работи фирмата са предимно български ,екологично чисти и с доказани качества. С влизането на България в Европейски съюз се приеха нови изисквания към хлебопроизводителите и сладкарите. Внедряването на системата за безопасност на храните ,основана на принципите на НАССР в този сектор е от голямо значение за здравето на потребителите и изпълнението на европейските изисквания.На базата на тези принципи работи и ЕТ"Здравко Георгиев".

Конкуренцията пред фирмата е сравнително голяма.На пазара у нас сьществуват множество фирми за производство на сладкарски изделия.Като прибавим и големия брои аналози на продукцията,преодоляването на конкуренцията се явява жизнено важна за фирмата.

Производственият процес се сьстои от няколко етапа:
-приемане и сьхранение на материалите за производство
-подготовка на суровините
-дозиране на суровините
-производство
-опаковане
-транспортиране
-експедиция

ЕТ "Здравко Георгиев" преследва няколко цели,които може да се разделят на краткосрочни и дьлгосрочнни,характеризирашти се с определени и специфични стьпки и методи на достигане.Към краткосрочните цели можем да отнесем:
-постигане на максимална популяризация на продуктите чрез правилно провеждана комуникационна политика
-привличане на повече потребители чрез гъвкава ценова политика,компетентно обслужване,наличие на голям избор от предлагани продукти,съвместими с всеки вкус
-ефективно управление на финансовите приходи с оглед покриването на дългосрочните цели.

Към дългосрочните цели можем да отнесем:
-запазване на достигнатите позиции и увеличаване процента на заемания пазарен дял в сферата на захарните изделия
-разширяване на кръга от връзки на фирмата

Съществуват редица фактори,които влияят на фирмата.С най-силно влияние са икономическите и политико-правните фактори,които се отразяват върху дейността на фирмата в следните насоки:
-според икономическата ситуация в страната-през последните няколко години страната ни се намира в криза,което се отразява отрицателно на покупаделната способност на потребителите
-според бариерите за навлизане в отрасъла-няма съществени бариери,нещо повече-предприятието работи в силно конкурентна среда(много вносители,наличие на голям брой производители на захарни изделия

Социалните и културни фактори също оказват съществено влияние върху дейността на фирмата,тъй като потребителските вкусове в наши дни са все по-взискателни.

Освен максимизиране на печалбата,всяко предприятие си поставя различни цели:близост до клиента,бързо откриване на потребителските желания,приемливо съотношение между цена и полезност,осигуряване на пазарно лидерство,постоянна грижа за природата при дистрибутирана и потребяване, екологизиране на производството и др.Постигането на тези цели е в пряка зависимост от два основни фактора: управление на ресурсите на предприятието и външната среда на фирмата. В условията на пазарна конкуренция все повече потребители увеличават изискванията си от гледна точка на търговско обслужване, чувствителност към цените, допълнителни услуги. За да може да функционира нормално дадена фирма, тя трябва да се стреми към решаване на проблемите си по възможно най-бързия и адекватен начин. Фирма ЕТ''Здравко Георгиев'', по подобие на много други предприятия има редица проблеми, които пречат на осъществяването на най-ефективното разпределение на ресурсите за производство. Най-общо тези слаби страни на фирмата могат да се представят така:

1-остарява оборудване(наличие на ненужни машини)

2-не усъвършенствана визия на продуктите

3-липса на имена на по-голямата част от асортимента

4-слаба реклама

5-слаба организация на пласмента

6-проблеми, свързани с условията на работа

7-проблеми при мотивацията на човешките ресурсиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирма - научен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.