Фирма и видове фирми


Категория на документа: Икономика


Акционерно дружество (АД) - предприятие, чийто капитал е разделен на акции. Учредяването на АД се осъществява от едно или повече физическо или юридическо лице. Минималният капитал е 50 хил. Лв., а минималната стойност на акцията е 1 лв. Дружеството отговаря пред кредиторите с имуществото си. Акционерите са отговорни за задълженията на дружеството до размера на притежаваните акции. Системите за управление на АД са едностепенна и двустепенна. При едностепенната система органи на управление са общото събрание и съветът на директорите, а при двустепенната - общо събрание, надзорен съвет и управителен съвет. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно, като избира 3-7 члена за надзорния съвет. Надзорният съвет избира членове на управителния съвет. Един човек не може да членува едновременно в двата съвета. Надзорният съвет осъществява връзката между дружеството и управителния съвет и не участва в управлението на фирмата.

Предимства - набиране на голям собствен капитал чрез многото акционери дори с малък брой акции, ограничената отговорност до размера на участието и правото да се прехвърлят акциите (без поименните).

Недостатъци - високи регистрационни такси, няколко органа за управление, силна формализирана процедура за регистрация, задължително водене на двустранно счетоводство.

Командитно дружество с акции (КДА) - учредява се от неограничено отговорните съдружници. Броят на неограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малко от 3. Управлението се осъществява по едностепенната система на управление - общо събрание и съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници.

Предимства - натрупването на капитал с акции се извършва бързо, това води до разширяване на производството и до внедряване на нови технологии.

Недостатъци - разпределяне на печалбата му отделните съдружници, недостатъчна гъвкавост и адаптивност към изискванията на пазара, високи начални разходи.

Ликвидация и несъстоятелност
Ликвидацията е уредена в гл. 17 на ТЗ. От една страна ликвидацията е система от действия, а от друга е етап от съществуването на ТД - а именно последния етап, когато ТД продължава да съществува като юридическо лице, но е престанало да осъществява търговска дейност и да сключва сделки.
Несъстоятелността е състояние, при което търговецът е загубил търговското си качество, търговската дейност е прекратена и той не може да се разпорежда с търговското си предприятие.
Производството по несъстоятелност се развива по отношение на длъжник изпаднал в невъзможност да покрива своите задължения към кредиторите си.То се явява крайно средство за събирането на вземанията на кредиторите по принудителен път и се развива в случаите ,в които икономическото състояние на длъжника е изключително тежко и финансовото му оцеляване е под въпрос.
Ликвидацита прелича на несъстоятелността, защото и при двете се прекратява търговската дейност и търговското качество със запазване на юридическото лице за определено време, имат сходни действия - събират се вземания, изпълняват се задължения, а наличното имъщество се осребрява.
Разлики между несъстоятелност и ликвидност-
> Ликвидацията е извънсъдебно производтсво, т.е съдът не я ръководи, докато несъстоятелността е съдебно производство, в което съдът играе много активна роля.
> Ликвидацията е в интерес на съдружниците или акционерите, т.к по принцип дружеството има достатъчно имущество да удовлетвори кредиторите. Целта на ликвидацията е имуществото да се разпредели между съдружниците и акционерите. При несъстоятелността е обратно - няма имущество за кредиторите и целта е да се защитят интересите им, да се разпредели наличното имущество справедливо между тях.
> Според харктера на производството при ликвидацията има повече диспозитивни норми, докато при несъстоятелността основно императивни.
По време на ликвиацята дружеството се управлява от т. нар. Ликвидатор, който е едноличен орган, който може да бъде физ. или юридическо лице. Ликвидаторът има права взависимост от вида на ТД, той не само управлява предприятието, но и го представя пред трети лица. Ликвидаторите имат право на възнаграждение.
Искане за обявяване на юридическо лице (в определени случаи и физическо)в несъстоятелност,може да се отправи от определени лица посочени изрично в Търговския закон.Това са: длъжникът, ликвидаторът, кредиторът, наследниците в случаи,че длъжникът е неограничено отговорно лице в командитно дружество или командитно дружество с акции, съдружник в събирателно дружество или едноличен търговец.
Несъстоятелността се ръководи от съда и синдик. Синдик е физическо лице, което най-общо може да се каже, че управлява търговското предприятие и представлява длъжника относно това предприятие. Той има две задължения - да води дневник, в който да записва всички свои действия, и да се отчита поне веднъж месечно и при поискване от съда.

Регистрация на ООД
Как да регистрираме ООД?!

- нотариална заверка е нужна само за Декларация за съгласие за управление на дружеството плюс образец на саморъчния подпис на управителя;

- началният капитал за основаване на ООД е 2 лв.
- общата сума по регистрацията на ООД (включваща всички такси) излиза около 200 - 250 лв.

Необходими документи:

а) Заявление за запазване на фирма Д1 - такса 50 лв.
б)Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност А4
в). Декларация по чл. 142 - в тази декларация декларирате, че няма да вземате участие в други дружества, извършващи сходна с това дейности и няма да извършвате сделки от име на друго ООД, което има същият предмет на дейност. В нашия случай всички съдружници освен управителя имаха участие в дружества със сходна дейност, затова само управителят го попълни.
г) Дружествен договор
д) Протокол от учредително събрание
е) Договор за управление - този договор се сключва между някой от съдружниците и управителя на ООД-то.
ж) Декларация за съгласие за управление на дружеството плюс образец на саморъчния подпис на управителя
Този документ се попълва от управителя. Най-важното тук е, че тази декларация ТРЯБВА да се завери при нотариус.

***************

2. Откриване на НАБИРАТЕЛНА сметка и внасяне на капитала

След като попълните и подпишете всички документи, и след като управителят е заверил "Декларация за съгласие за управление на дружеството плюс образец на саморъчния подпис на управителя" при нотариус, идва ред на отварянето на банкова сметка + внасяне на капитала.

Това може да се извърши от управителя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирма и видове фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.