Фирма и видове фирми


Категория на документа: Икономика


Същност

Същност на фирмата - основната структурна единица на пазарната икономика, в която работниците и управленският персонал се съединяват със средствата за производство и осъществяват стопанска дейност, насочена към задоволяване потребителското търсене и реализирана на печалба.

Класификация на фирмите
1. Според мащаба на дейност - определят се от размера на капитала, обема на произведените стоки и услуги и работещите в тях - микрофирми (до 10 души), малки (10-50), средни (50-200) и големи (над 200)

2. Според предмета на дейност - промишлени, застрахователни, транспортни, селскостопански, търговски, строителни и др.

3. Според принадлежността на капитала

- национални - капитала е собственост на една държава

- транс национални - капитала е собственост на няколко държави.

4.Според целите - стопанска ( с цел печалба) и идеална ( асоциации и фондации за оказване на помощ)

5.Според формата на собственост - частни, държавни, общински, партийни, църковни, със смесена собственост.

6. Според организацията и контрола

-еднолични - предприятието е собственост на едно отделно лице, което ръководи дейността му (ЕТ, ЕООД)

-дружествени - две или повече лица се сдружават за извършване на предприемаческа дейност. Дружествените от своя страна са персонални ( на преден план е личният труд и дават възможност за интензивно сътрудничество и контрол, но съдружниците са неограничено отговорни - КД, СД) и капиталови ( при тях на преден план стои предоставеният капитал, те дават възможност за събиране на голям капитал, съдружниците са ограничено отговорни и имат ограничено участие при вземане на решения и упражняване на контрол - ООД, АД, КДА)

Видове фирми, съгласно Търговския закон - еднолични и дружествени

Едноличен търговец (ЕТ) - може да се регистрира всяко дееспособно, физическо лице. В този случай предприятието принадлежи само на един човек, който получава всички печалби, но понася и всички загуби. ЕТ отговаря лично и носи неограничена отговорност, т.е той рискува не само вложения капитал и имущество, но и личното имущество.

Предимства - нисък първоначален капитал, има семеен характер, лесно се откриа и закрива, бърза реакция при промени в изискванията на пазара, откриване на нови работни места, получаване на цялата печалба, самостоятелност, опростена система на данъчно облагане (ДОДФЛ)

Недостатъци - неограничена отговорност, работи без работно време, понася всички загуби сам, няма регламентирани отпуски. Собственикът много често изпълнява няколко функции, капиталът е малък, което ограничава възможността за развитие на фирмата и технологиите, банковия кредит е затруднен.

Събирателно дружество (СД) - персонално дружество, с неограничена отговорност. Основава се от две или повече лица, които участват със своя труд и отговарят с личното си имущество. Личните качества на съдружниците имат водещо значение. Обикновено в събирателното дружество съдружници са членове на семейството, които делят не само печалбата, но и отговорността в предприятието. Отговорността на съдружниците е солидарна (всеки съдружник отговаря за целия размер на задължението на СД) и неограничена (отговаря не само със собствената си вноска в капитала, но и с личното си имущество.

Предимства - по-голям капитал, възможност за разширяване на капитала на предприятието, повишаване ефективността на стопанската дейност.

Недостатъци - съдружниците имат равни правомощия в управлението на фирмата, а те понякога имат различни интереси, което води до дисхармония в предприятието. Бездействието на някой от съдружниците може да доведе до загуба на капиталите на всички съдружници.

Командитно дружество (КД) - персонално дружество, учредявайки се с договор за извършване на съвместна дейност между две или повече лица под обща фирма. При КД един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни, а останалите са ограничено отговорни. Неограничено отговорните трябва да участват най-малко с 1/10 от капитала на КД.

Предимства - разделянето на съдружниците на "управлявани" ( командитисти) и "управляващи" (комплементари) до голяма степен предотвратява конфликтите на интереси.

Недостатъци - командитистите не могат да влияят върху управлението на дружеството и трябва напълно да се доверят на деловите способности на комплементарите, разнородно анъчно облагане.

Дружество с ограничена отговорност (ООД, ЕООД) - едно или повече лица се обединяват като отговарят за задълженията на предприятието само с дяловата вноска на техния капитал. Минималния размер на капитала е 2 лв. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да получава информация за развитието на дейността. Общият брой на съдружниците е ограничен до 20 души. Органите на управление са Общо събрание и управител.

Предимства - отговорността на съдружниците е ограничена до размера на дяловото им участие, а на дружеството- до неговото имущество. Съдружниците имат широки права за контрол върху дейността на дружеството.

Недостатъци - ограниченият брой на съдружниците в ООД и сравнително малките размери на техния капитал, контролът върху увеличаването или намаляването на капитала и задължителната публичност. Недостатък за ограничения брой съдружници на ООД и малките размери на капитала се преодоляват с учредяване на АД.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Фирма и видове фирми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.