Финансово състояние на България сравнение с други страни членки на Европейския съюз


Категория на документа: Икономика
Русенски Университет"Ангел Кънчев"

Факултет "Бизнес Мениджмънт"

Реферат

По дисциплината : Икономикс

на тема :

Финансово състояние на България сравнение с други страни членки на Европейския съюз

Изработили : Отговорни за обучението
Ралица Радкова Ф.Н 125072 по дисциплината:
/Стопанско Управление 1 курс/ гл.ас Светослава Ениманева
Диана Стоянова Ф.Н 125065 доцент Дафина Донева
/Стопанско Управление 1 курс/

Дата: 21.05.2013г

Съдържание:

1.Увод

2.Изложение
2.1.Добри примери за България - Полша
2.2.Добри примери за България - Естония
2.3.Заключение и поуки за България
2.4.Приемане на Еврото
2.5.Изводи и поуки за България

3.Изводи и препоръки
3.1. Извадка от вестник с обобщен преглед над Българското финансово състояние
3.2.Пакт за стабилност и растеж (ПСР)

4.Информационни източници

1.Увод:

Разширяването на ЕС от 2004 година не води до едни и същи икономически резултати във всички нови страни - някои отбелязват забележителни стопански постижения, а при други те са по-слаби. Естония, другите балтийски страни и Словакия са успешни примери, като това не е следствие само на хармонизация на законите и политиката с ЕС. Основата на техния успех е способността им да идентифицират собствения си интерес и да следват политики, които водят до по-голям растеж на техните икономики. Страни като Унгария и Полша не се радват на същите успехи поради несъвършенства в микроикономическата политика (вкл. бизнес средата), липса на желание за реформи, които се допълват от неблагоразумна макроикономическа политика, резултатите от което са висока безработица и бавен ръст на доходите и икономиката. Подготовката за членство в еврозоната е тясно свързано с извършването на икономически реформи и постигането на гъвкавост и конкурентност на икономиката. Съответно по-бързо ще могат да приемат еврото тези страни, които водят по- реформаторска икономическа политика и подготвят икономиките си по-рано за членството. От естонския опит България може да "вземе" няколко важни неща: · По отношение на макроикономическата политика до момента страната ни следва съвсем точно естонския модел, вкл. валутен борд, балансиран бюджет, намаляващ държавен дълг. Това трябва да продължи и след приемането в ЕС. · За подобрение на бизнес средата в България са необходими допълнителни усилия в реформите, като това включва не само копиране на чужд опит, но и новаторство и иновативност в местната икономическа политика. От икономическата политика в Словакия след 2002 г., създала предпоставки за бързия икономически растеж, България може да почерпи следния опит: · Възможността за кратко време да се направи радикална данъчна реформа, подобряваща бизнес средата. · Реформите на пазара на труда, социалните системи и образованието в Словакия също са от интерес за България, доколкото тук се забелязва определено изоставане. · Икономическите реформи все по-малко са резултат от външен натиск и все повече - резултат от вътрешна политическа воля. Неуспешният пример на Полша е предизвикателство за България в следните аспекти:
· На всяка цена трябва да се избягва влошаване на макроикономическата политика - бюджетен баланс, държавен дълг, държавни разходи.
· Реформите на пазара на труда и социалната система не трябва да се изоставят.
Същото се отнася и до оттеглянето на държавата от директен контрол върху
икономиката.

2.Изложение

Финансовият анализ е единство от методи и средства за определяне на най-значимите финансови характеристики на предприятието.
На базата на внимателно проучване на финансовите параметри, които характеризират дейността на фирмата или дадени инвестиционни проекти, собствениците, инвеститорите и кредиторите вземат своите решения Финансовия анализ може да се сведе до процес на дезагрегиране на информацията, която се съдържа във финансовите отчети с цел количествено определяне на ефектите от решенията на мениджърския екип или измененията в икономическата среда. Това се осъществява с помощта на специфични аналитични инструменти и техники, които се прилагат спрямо наличната финансова информация. Получените резултати подлежат на внимателна интерпретация и трябва да се съобразят с особеностите на анализирания обект, със спецификата на отрасъла или подотрасъла.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово състояние на България сравнение с други страни членки на Европейския съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.