Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания


Категория на документа: Икономика


Цел и статут на Рамката
G
Приложение на Рамката от предприятия с нестопанска цел
Н
Оставащи проблеми, ако има такива


От посочените осем фази в момента са активни само първите четири - от А до В.

Както се поясни през септември 2010 г. е завършена първата фаза (фаза А) и в Концептуалната рамка за финансово отчитане са въведени измененията, които се отнасят за целите и качествените характеристики на ФО.

Изменения на равнище цели на финансовите отчети
В частта за целите на финансовите се третират следните въпроси:
* Определение на целите на финансовите отчети и обосноваване на подхода към неговото формулиране;
* Полезност за вземането на решения (сюПзюп-шеШпезз), включително полезност при оценка на бъдещите парични потоци и полезност за оценка на дейността на мениджърите и ограничения на общата цел на финансовите отчети;
* Информация за ресурсите (активите) и (правата на) искания срещу тези активи и промени на тези ресурси и искания;
* Информация, представляваща обяснения (пояснителни приложения) на ръководството (мениджмънта).

Целта па финансовите отчети с общо предназначение (ФООП) се определя като осигуряване на финансова информация за отчитащото се предприятие (отчетната единица), която е полезна за настоящите и потенциалните инвеститори на собствен капитал, заемодателите (на първо място притежателите на дългови ценни книжа) и други кредитори при вземането
на решения в качеството им на доставчици на капитал. Приема се, че тази информация може да бъде полезна и за другите потребители иа информация, които не са доставчици на капитал. С тази формулировка се акцентира в по- голяма степен на информационните потребности на основната група потребители - доставчиците на капитал (а не само на акционерите) в сравнение с Дискусионния документ. Отделянето на доставчиците на капитал в качеството им на основни потребители се преценява като положителен момент, тъй като именно тази група ползватели и техните информационни потребности задават главните изисквания към съдържание на финансовите отчети.
Голямо внимание е отделено на трактовката на понятието "полезност за вземането на решения". Всъщност тук става една от основните функции на финансовите отчети. Решенията, които се вземат от доставчиците на капитал се отнасят до това - да разпределят ли и как своите ресурси в полза на даденото предприятие, по какъв начин да защитят или да подобрят своите инвестиции. При вземането на тези решения посочените потребители се интересуват от оценката на способността на предприятието да генерира положителни нетни парични потоци и от способността на ръководството да защитава и подобрява инвестициите им. По този начин полезността при вземане на решения се конкретизира като полезност за оценка на предполагаемите парични потоци и полезност за оценка иа резултатите от управлението иа ресурсите (дейността на мениджмънта). Внимание се отделя и на съдържанието на информацията, която се представя във ФООП. В съответствие с двустранното счетоводно записване тук се включва информацията за:
- икономическите ресурси (активите) и правата на искания (претенции) срещу тези активи, т. е. собствения капитал и пасивите. Както е известно, това е информацията, която характеризира финансовото състояние на предприятието и се съдържа в счетоводния баланс/отчета за финансовото състояние;
- промените в икономическите ресурси и правата на искания срещу тези ресурси, вкл. измененията, водещи до финансови резултати, измене- нията, отразени в резултат от използване на принципа на текущото начисля- ване и на касовия принцип и изменения, несвързани с финансовите резултати (т. е. операции със собствениците).
Както е известно, ФО съдържат също така обяснителни бележки, допълнителни справки и други сведения, или по-общо казано пояснителни приложения.
Изменения на равнище качествени характеристики

Измененията на качествените характеристики са разделена на две групи (два блока):
1. Основни качествени характеристики:
Уместност (Relevance)
Достоверно (вярно, справедливо) представяне (Faithful representation)

2.Подобряващи (спомагателни, допълнителни, помощни) качествени характеристики (Enhancing):
Сравнимост (Comparability)
Възможност за проверка (проверимост) (Comparability) Своевременност (навременност) (Timeliness)
Разбираемост (Understandability)

Към ограниченията на финансовата информация (Constraints on financial reporting) в същата глава са включени:
Същественост (Materiality)
Разходи (Costs)
Най-съществените изменения тук са следните:

1. Въвежда се йерархия на качествените характеристики - те се подразделят на основни (уместност и достоверно (вярно, справедливо) представяне) и подобряващи (сравнимост, проверимост, своевеременност и разбираемост).

2.Променено е съдържанието на характеристиките уместност и достоверно представяне. Предлаганата формулировка позволява да се обоснове по-голямото количество прогнозна и оценъчна информация, както и информация, получена в резултат на професионална преценка на мениджмънта.

3. В проекта се предлага друг състав на качествените характеристики на равнище отделни качества - към подобряващите характеристики са включени проверимостта и своевремеността;

4.Промяна има и в набора от ограничения на финансовата информация. От съществуващите три ограничения (навремененост, полза и разход и баланс между качествените характеристики те са сведени до две - същественост и разходи.

Посочените изменения са насочени към формирането на концептуално ново разбиране на финансовите отчети, удовлетворяващи потребностите на доставчиците на капитал.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.