Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания


Категория на документа: ИкономикаОбществеността (широката общественост) се интересува от информация относно възможността за повишаване на заетостта в региона, започване на икономическа дейност, развитието на регионалната икономика, процесите на вътрешна миграция към райони с по-добро икономическо развитие, накърняването или спазването на обществените интереси и други.

Основната цел е подпомагане на процеса на вземането на икономически решения, което се осигурява чрез вярното и точно представяне на информацията за финансовото състояние на предприятието, настъпилите промени в него и постигнатите финансови резултати.

Основни (базови) предположения и принципи за изготвяне
и представяне на финансовите отчети

В основата на изготвянето на ФО са заложени две основни или базови предположения (хипотези, допускания, концепции): текущо начисляване и действуващо предприятие или непрекъснатост на дейността на предприятието. Идентификацията на фактите (операциите и събитията) от стопанския живот в счетоводството на предприятието предполага избор на момента, към който се отнася и се признава (посочва) определен стопански факт или отделен елемент на ФО. В теорията и практиката се прилагат два принципа (предположения, бази, допускания, методи) за идентификация: текущо счетоводно начисляване (текущо начисляване) и паричен поток (касов метод или т. нар. принцип на падежа).

Рамката изисква ФО да се съставят на базата на текущото начисляване, при което резултатите от сделки и други събития се начисляват в момента на събитието (а не при получаването или плащането на парични средства (парични наличности и/или парични еквиваленти), като се признават във ФО за периода, за който се отнасят. Изключение от този принцип се допуска единствено по отношение отчета за паричните потоци, който се съставя на алтернативната база паричен поток (касовия метод).

Прилагането на базата текущо начисляване не позволява да се признават за елементи на ФО пера (статии), които не отговарят на определенията за активи и пасиви.

Елементи на финансовите отчети- определении, признаване и оценяване
Една част от елементите на ФО са свързани с измерването на имуществото и финансовото състояние на предприятието, а друга - с представянето (ефективността на предприятието или резултатите) и промените във финансово състояние.
Към първата група се отнасят елементите на счетоводния баланс - активи, пасиви и собствен капитал..
Активите (А) представляват доходообразуващото имущество, т.е. ресурсите (материални, нематериални и финансови), контролирани от предприятието в резултат на осъществяваната дейност, от които се очаква бъдеща икономическа изгода (вж. табл. 2.1.).

Таблица 2.1.

Обща характеристика на активите

Форми на въплащение
Много активи имат физическа форма, но тя не е задължителна за съществуването на актив
Начин на придобиване
- Закупуване
- Собствено производство
- Дарения
- Други
Икономически контрол в резултат на осъществена дейност
Задължително
Право на собственост
Не е задължително (макар, че много често съпътства икономическия контрол)
Икономическа изгода
Задължително
Начини за реализиране на икономическата изгода
- Използване самостоятелно или в комбинация с др.активи за производство на продукция и услуги;
- Размяна на други активи;
- Уреждане на задължения;
- Разпределение сред собствениците на предприятието


Пасивите (П) са част от привлечените от предприятието финансови ресурси в процеса на осъществяване на дейността, принадлежащи на трети лица, т.е. съществуващи (сегашни) задължения, възникнали от минали събития, чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на съответни ресурси, носители на икономическа изгода или възникване на други задължения. (вж.табл.2.2.).

Таблица 2.2.

Обща характеристика на пасивите

Вид на задължението
Съществуващо (сегашно) задължениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.