Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания


Категория на документа: Икономика


Информация за активите


Информация за пасивите


Информация за собствения капитал

II. Информация за представянето (ефективността, рентабилността) (постигнатите финансови резултати, размерите и формите на икономически изгоди, получени от заинтересованите лица)
Информация за разходите


Информация за приходите


Информация за резултатите

III. Информация за промените във финансовото състояние (изменения на източниците на финансиране и направленията на използването им)
Информация за промените в паричните потоци


Информация за изменениета в собствения капитал и за поддържането му

IV. Обяснителни бележки и приложения (Пояснителни приложения) (Обяснителни бележки, допълнителни справки и други сведения, вкл. оповестяване на счетоводната политика)
Информация за прилаганата счетоводна политика


Информация, която се изисква в отделните приложими счетоводни стандарти


Допълнителна информация, която не е предвидена в основните отчети (на лицевата страна на ФО), чието оповестяване е необходимо за вярно и честно представяне


Схема 2.1. Класификация на информацията във финансовите отчети с общо предназначение

ФО съдържат също така обяснителни бележки, допълнителни справки и други сведения, или по-общо казано пояснителни приложения, като например:допълнителна информация, свързана с нуждите на потребителите, отнасящи се до статиите в основните отчети (отчета за финансовото състояние (баланса) и отчета за всеобщия доход); преценки за рисковете и несигур- ностите, пред които е изправено предприятието; информация за ресурсите или задълженията, които не са включени в баланса, сведения за географски или промишлени сектори, за влиянието на промените в цените върху финансовото състояние на предприятието и други. В тази част обикновено се предоставя информация и за базата, на която са изготвени ФО и се оповестяват прилаганите счетоводни политики, които са значими за правилното разбиране на ФО1.

Потребителите на финансови отчети най-общо се разделят на вътрешни и външни. Вътрешни потребители на информацията са органите на управление, които използват информацията от ФО за извършване на анализи, оценка на цялостното развитие на предприятието, изготвяне на прогнози за бъдещето и т.н.

Външните потребители включват широк кръг лица (групи лица): вложителите на капитали (инвеститорите), служителите (персонала) на предприятието, заемодателите, доставчиците и други търговски кредитори, клиентите, държавните органи, както и широката общественост (вж. схема 2.2).

Инвеститорите (капиталавложителите) предоставят рисков капитал и очакват да получат бъдещи икономически изгоди използването на инвестираните средства. Вложителите на капитали, както и техните консултанти (съветници), се интересуват от присъщия риск и от степента на възвращаемостта на техните инвестиции. Персоналът (служителите) и техните представителни групи се интересуват от информация относно финансовата стабилност и ефективност на своите работодатели, които са предпоставка за: редовно получаване на трудовите възнаграждения; своевременно превеждане на вноските за социално и здравно осигуряване; запазване или създаване на нови работни места; повишаване на квалификацията; благоприятно развитие на кариерата и др.под. Благоприятната финансова информация мотивира персонала и подобрява производителността на труда. Обратно, негативните тенденции създават несигурност и намаляват ефективността от използването на труда.

Заемодателите насочват интереса си към информацията за рентабилността, платежоспособността и ликвидността на предприятието, която им дава възможност за вземане на решения относно продължаване, прекратяване или бъдещо сътрудничество с предприятието. Особено внимание се обръща на състоянието на заложеното или ипотекираното имущество, което е гаранция за обезпечение на предоставените кредити.
Доставчиците и другите търговски кредитори очакват коректно и редовно погасяване на задълженията за доставените активи и/или предоставени услуги. Затова те се интересуват от информация, която да им позволи да преценят дали дължимите суми на доставките ще бъдат изплатени в срок. Стабилността на финансовото положение и доброто име на предприятието са основа за вземане на решения за бъдещо сътрудничество, намаляване, запазване или увеличаване на икономическите взаимоотношения.

Схема 2.2. Потребители (групи потребители) на финансовите отчети с общо предназначение

Клиентите, като потребители на активи и услуги, се интересуват от нормалното функциониране и финансовото състояние на предприятието, тъй като от това зависи редовността на снабдяването, начините на заплащане, нарастването или намаляването на сроковете за плащане. От друга страна, клиентите имат финансови задължения към предприятието-доставчик, от което ще зависи и бъдещото му пазарно поведение спрямо клиента.

Правителствата и техните агенции (държавните органи) се нуждаят от информация за дейността на предприятието и от разпределението на ресурсите Те изискват също информация, необходима за регулиране дейностите на предприятията, да определят данъчната политика и като база за статистическото изучаване на брутния вътрешен продукт, националния доход и други статистически данни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.