Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания


Категория на документа: Икономика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Факултет по математика и информатика
Специалност:"Корпоративни финанси и счетоводство"

КУРСОВA РАБОТА

По дисциплина: "Счетоводни стандарти"
На тема: "Финансово отчитане и финансови отчети - концептуални основи и общи изисквания"

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

ШУМЕН
2013

1. Общи положения за изготвяне и представяне на финансови отчети с общо предназначение (Концептуалната рамка за финансово отчитане)

Общите положения за изготвяне и представяне на финансовите отчети по МФСО или концептуалната рамка за финансово отчитане (кратка Рамката) представляват съгласувана система от взаимносвързани цели и принципи, на основата на които е възможно разработването на непротиворечиви счетоводни стандарти. Рамката е основополагащ документ, с който се определят концепциите, залегнали при подготовката (изготвянето) и представянето на ФО по МСФО.

Цел и статут на Рамката

С издаването на Рамката се поставят следните цели: да се подпомогнат СМСС, националните стандартизационни органи, съставителите и потребителите на ФО и одиторите в тяхната конкретна работа по разработването на нови и преработката на съществуващи международни и национални стандарти и процедурите за финансово отчитане; при интерпретацията на представената финансова - счетоводна информация в отчетите, съставени според международните стандарти и при решаването на въпроси, които предстои да бъдат включени в предмета на МСФО. Рамката не определя стандарти по конкретни въпроси на измерването и отразяването на стопанските факти и не подменят никакви конкретни МСС / МСФО.

Обхват на Рамката

В Рамката се третират следните основни въпроси, формиращи концептуалната основа на финансовата отчетност на предприятието:
* Цел на ФО;
* Качествени характеристики, определящи полезността на отчетната информация в тях;
* Определения (дефиниции), признаване и оценяване (измерване) на елементите, от които се състоят ФО;
* Концепции за капитала и за поддържането му, които се използват при определяне на размера на капитала и на печалбата.
Рамката обхваща ФО за общи цели, включително и консолидираните отчети, които се изготвят поне веднъж годишно. Тук се включват отчетите на всички търговски, индустриални и други стопански отчетни единици, независимо дали са в обществения или частния сектор.

Цел (функция) и потребители на финансовите отчети
Счетоводството е основен източник на информация за дейността на предприятието, която ползва широк кръг потребители. За удовлетворение на техните информационни потребности се изготвят финансови отчети, които се определят като структурирано представяне на информация за финансовото положение (състояние) и финансовите резултати от дейността на предприятието. Финансовите отчети (ФО) могат да бъдат с различно предназначение:
* Финансови отчети с общо предназначение, които се изготвят и представят най - малко веднъж годишно, като включват и консолидираните финансови отчети.
* Финансови отчети със специално предназначение, които като правило се подготвят по ред, различен от този на ФО с общо предназначение

Освен годишни (индивидуални (неконсолидирани) и консолидирании) финансови отчети, от предприятията, чиито дългови или капиталовиценни книжа се търгуват публично, се изисква да публикуват и междинни финансови отчети, т.е. ФО за период по - кратък от финансовата (отчетната) година на предприятията. За целите на управлението могат да се изготвят и отчети за вътрешно ползване по други начини. Когато отчетите са предназначени за други лица (акционери, кредитори, служители или за обществеността), те трябва да са съобразени сизискванията, прилагани при ФО с общо предназначение.

Според Рамката целта на ФО е да предоставят информация за финансовото състояние, за представянето (ефективността) и промените във финансовото състояние на дадено предприятие, която се ползва от различните групи потребители при вземането на икономически решения. (вж.схема 2.1).

Финансовото състояние на предприятието зависи от ресурсите, които то контролира, от финансовата му структура, ликвидността и платежоспособността му, както и от способността му да се адаптира към промните и средата, в която функционира. Информацията за финансовото състояние се съдържа най-вече в счетоводния баланс.

Информацията за представянето или ефективността на дадено предприятие показва до колко то е печелившо или какво е неговата рентабилност. Тази информация се съдържа преди всичко в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите).

Информацията за промените във финансовото му състояние на предприятието се използва при оценяване на неговата инвестиционна, финансова и оперативна дейност през отчетния период. Тази информация се представя в отчета за движението на паричните средства (паричните потоци).

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
I. Информация за финансовото състояние (ресурси на предприятиеторазмери и форми на привлечените в стопанския оборот капитали)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово отчитане и финансови отчети – концептуални основи и общи изисквания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.