Финансови отношения при презастраховането


Категория на документа: Икономика


* депа "Висящи загуби".

Депа "Премийни резерви". Те се заделят по всички видове имуществени застраховки, като част от презастрахователните премии. Чрез тях се обезпечават частично или пълно задълженията на презастрахователя към седанта. Тези депа по своята икономическа същност нямат нищо общо с премийните резерви, които се заделят по застраховка "Живот". Те също така не се покриват и с пренос - премийни резерви, които се заделят в случаите, когато застрахователната година не съвпада с календарната година.

Размерът на депо "Премийни резерви" се установява по споразумение между страните в презастрахователния договор. Обикновено се заделя до 40% от сумата на отстъпената през предходните 12 месеца презастрахователна премия за отстъпената цесия. Точният процент обаче зависи от поетата от презастрахователя отговорност.

Депа "Висящи загуби". Това са висящи плащания по изтекли застраховки и настъпили застрахователни плащания. Определят се приблизително, обикновено чрез умножаване на средната загуба с броя на неуредените щети. Те могат да се установят и като процент (100%, 90% и т.н.) от висящите загуби в

Както депа "Премийни резерви", така и депа "Висящи загуби" са изложени на различни данъчни рискове, тъй като те се заделят в страната на седанта.

Отчитане на депата на презастрахователя

Депата, задържани от седанта са гаранционни депа. Сумите по тях не могат да бъдат считани като част от собствените средства на презастрахователя. Те стават техни средства след окончателното прекратяване на презастрахователния договор, т. е. до изтичане на сроковете на цесиите, които са в сила при прекратяване на договора, както и докато не бъдат уредени всички висящи загуби, както и други финансови взаимоотношения между седанта и презастрахователя (лихви, предплатени комисионни и др.).

Цялата процедура по заделянето и освобождаването на депата на презастрахователя (се отразява по сметките на застрахователния договор.

Депата cе олихвяват. Размерът на лихвата трябва да бъде определен с клаузи в презастрахователния договор. С клауза се определя и датата на кредитиране сметката на презастрахователя.

Депата йа презастрахователя и лихвите по тях се използват от седанта за влагането им в различни инвестиции. По този начин те реализират доходи от чужди средства.

Депата "Премийни резерви" и "Висящи загуби" могат да имат следните форми:
* ценни книжа, които всяка година трябва да се преоценяват съобразно с
промените във валутните курсове;
* участие в инвестициите на седанта съобразно квотата на презастрахователя (само при квотния презастрахователен договор);
* наличност;

* фондове,

??

??

??

??

L

L

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови отношения при презастраховането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.