Финансови отношения при презастраховането


Категория на документа: Икономика4.Презастрахователна премия при варираща тарифна ставка. Чрез нея има едно постоянно регулиране на презастрахователната премия в съответствие с настъпилите промени в рисковата ситуация по застраховката, предмет на презастрахователния договор.

Калкулацията с варираща тарифна ставка е свързана с определянето на т. нар. "Бърнинг кост". "Това всъщност е квотата на щетите, изразяваща процента на всички загуби на презастрахователя от оригиналния премиен приход. В презастрахователната теория и практика се употребява и терминът "нето бърнинг кост", което е синоним на "бърнинг кост". "Нето бърнинг кост" показва, че става въпрос на нейната квота на щетите".1 Последната се явява като отношение на платените от презастрахователя загуби към нето премийния приход на прекия застраховател.

Има и други видове премии и методи за тяхното изчисляване. На тях не се спираме. Все пак следва да се знае, че щом като няма установена методика за определяне на презастрахователната премия, всяка премия е приблизителна; тя е подвластна на споразумение, на договаряне. Така че всякакви теоретически разработки понякога остават само насочващи. Дори някои от тях си остават само едно теоретическо пожелание за внасяне на научност при определяне (калкулиране) на презастрахователната премия.2
Презастрахователна комисионна и участие в печалбата на презастрахователя

Прекият застраховател "купува" презастрахователно покритие, а презастрахователят "продава" презастрахователна отговорност. За "продажбата" презастрахователят получава презастрахователна премия ("цената" на поетата отговорност). Презастрахователната премия, както се видя в предходната точка, е различна за различните форми и методи на прейастрахбГване. Но "купувачът" (прекият застраховател), който се явява като своего рода посредник на презастрахователя, търси насрещно възнаграждение, чрез което да покрие извършените разноски при сключване на застрахователния договор. Това възнаграждение се нарича презастрахователна комисионна. Тя се одобрява на седанта само при пропорционалните методи на презастраховане. И в тази връзка следва да се подчертае, че комисионната на седанта при квотното презастраховане обикновено е по-висока от останалите методи на] пропорционално презастраховане. Това се обяснява с факта, че с този метод на презастраховане се осигуряват на презастрахователя по-голям премиен! приход и по-добро изравняване на риска в съвкупността на презас|грахователя.

При ексцеслосовите презастраховки комисионна най-често не се дава, тъй като отстъпеният портфейл е много нестабилен и носи изненади за презастраховате ните.

Освен това при разглеждане на въпросите, свързани с презастраховането, всяка застрахователна компания изхожда от положението, че тя е длъжна да постигне икономически ефект от гледна точка на поставените цели. Същевременно тя трябва да се съобрази и със "стойността на презастраховането". В тази стойност се включва не само прехвърлената от прекия застраховател на презастрахователя презастрахователна премия, но и всички разноски, които компанията ще понесе през време на цялата процедура по прехвърляне на отговорността на презастрахователя (сключване на презастрахователния договор, отчетност и др.). Тези разходи следва също да се имат предвид при определяне размера на презастрахователната комисионна.

Но интересите на страните в презастрахователния договор са противоположни. Всяка една, седант - презастраховател, търси съответна изгода, съответен положителен финансов резултат, респ. печалба. За да се съгласуват интересите на страните в презастрахователния договор, от оригиналната бруто премия , която прекият застраховател заделя под формата на презастрахователна премия, сдедва да се приспаднат направените от седанта разноски. По такъв начин презастрахователят се привлича да участва в тяхното покриване. Това именно се постига чрез презастрахователната комисионна и участие на седанта в печалбата на презастрахователя.

Презастрахователна комисионна
Фактори, оказващи влияние върху презастрахователната комисионна

Презастрахователната комисионна се определя в процент от презастрахователната премия. Както застрахователните посредници (брокери и агенти) получават възнаграждение от прекия застраховател, така и седантът следва да получи възнаграждение за своята работа от презастрахователя, тъй като отстъпената цесия, това е работа на застрахователя като посредник.
Кои са факторите, които трябва да се вземат предвид при определянето на презастрахователната комисионна? Те са:
> правилно да се изчисли премията за отстъпената цесия. При пропорционалното презастраховане тя е пропорционална на нето премията на презастрахования състав;
> достоверността на калкулацията, извършена от седанта по застраховката, по която се отстъпва отговорност. Обикновено презастрахователят не трябва да се доверява на прекия застраховател. Ако седантът работи с недостатъчна бруто премия, това дава отражение върху отстъпената презастрахователна премия.
> застрахователно-техническият план, с който работи прекият застраховател. От него ще се види точният размер на калкулираните към нето премията добавки за разноски и др. По такъв начин презастрахователят ще може максимално точно да определи размера на презастрахователната комисионна. Този размер може да се намали с разноските, които извършва презастрахователят. Последните се установяват от седанта;
> характерът на застрахователния състав, който се предлага за презастраховане. Ако съставът се състои от обекти за големи застрахователни суми, разноските на застрахователя са по-малки, защото тези от тях, които са независими от размера на застрахователната сума остават едни и същи, докато премията нараства. Следователно за обекти с високи застрахователни суми, презастрахователната комисионна трябва да бъде по-ниска;
> ретроцесията, която евентуално ще извърши презастрахователя. При това положение неговите разноски се увеличават, което трябва да се вземе под внимание;
> възможното балансиране на застрахователния състав на прекия застраховател. С това балансиране до голяма степен се компенсират разноските за отстъпената премия. Седантът реализира положителен финансов резултат от развитието на риска, с което увеличава размера на свободните парични средства. Последните се олихвяват и с това създават предпоставка
> за реализиране на печалба от лихва. Следователно възстановяването чрез комисионната на извършените разноски в пълен размер е неправилно. От тази постановка има изключение в случаите, когато се презастрахова все още нов застрахователен състав, при който не може да се търси балансиране или при нововключени в отговорност на седанта рискове. В този случай презастрахователят изцяло се доверява на "водещия подписвач";
> какви рискове се презастраховат. Ако се презастраховат катастрофич-ни и големи рискове, комисионната е по-малка, тъй като по-трудно се пласира отговорността, т. е. не може да се намери презастраховател;
> размерът на ексцедента. При висок ексцедент, комисионната е по-голяма. И това е нормално, тъй като презастрахователят се намесва в плащания, които са над размера на самозадържането
> презастрахователният пазар. Ако конкуренцията е голяма, презастрахователната комисионна се движи в твърде широки граници. "Специализираните презастрахователи се стремят да завладеят пазара като отстъпват високи комисионни, от които седантът би могъл да спечели повече, отколкото един недоброкачествен алимент. Седантите не могат да се откажат веднага от един договор, ако друг презастраховател им предложи подобри условия. Но когато конкуренцията между презастрахователите се засилва, сецантите влошават качеството на цесиите по даден договор. Така презастрахователната премия се намалява, презастрахователите започват да губят. А това ги принуждава да предлагат по-ниски комисионни;
> реализираната печалба от презастрахователната дейност с даден седант. Ако в продължение на няколко години презастрахователят реализира положителен финансов резултат от развитието на риска или печели от от отстъпените от даден седант цесии, комисионната може да бъде увеличена. Обикновено при някои цесии финансовият резултат от риска може да бъде толкова голям,че " при презастрахователна премия при "оригинална нето ставка" презастрахователят не само да покрива своите разноски, но да реализира толкова голяма печалба (става дума за положителен финансов резултат. В случая, неправилно се употребява понятието ?'печалба" - б.а.), че да се съгласи да признае и известна комисионна на седанта"2;
> страната, от която се предлага цесията.

При определянето на презастрахователната комисионна по застраховка "Живот", наред с посочените фактори, оказват влияние и други причини, които са свързани с| особеностите на калкулацията по застраховката. Нето премията при застраховка "Живот" се декомпозира на спестовна'премия и рискова премия. Презастрахователят покрива разликата между сумата на нето премиите и сумата на спестовните премии. А тези две съставки са в пряка зависимост от сигурността и лихвения процент.

При цедирането на отговорности по застраховки "Живот", презастрахователят може да изплати презастрахователната комисионна за няколко години. По този начин се покриват еднократно изплтените аквизиционни разноски, извършени през първата година на сключването на застрахователния договор. При прекратяване на договора част от комисионната трябва да се върне обратно на презастрахователя.

В заключение следва да се отбележи, че презастрахователната комисионна следва да се разглежда в тясна връзка с презастрахователната премия и факторите, които задължително следва да се вземат предвид при нейното окончателно определяне.

Видове презастрахователни комисионни

В зависимост от факторите, които оказват влияние върху размера на презастрахователната комисионна, се оформят няколко вида презастрахователни комисионни.3

Степенувани комисионни. Презастрахователната комисионна може да бъде еднаква за целия период на времетраенето на презастрахователния договор. Но с оглед да бъде съобразена с развитието на риска, тя може да бъде степенувана. При нея, всяка година по взаимно споразумение между страните в презастрахователния договор, комисионната се изменя обратнопропорци-онално на промените в нето квотата на щетите (В. Гаврийски неправилно използва понятието "квота на щетите" - б.а.). Ако се изплаща комисионна и при ексцеслосовите презастраховки - промените се свързват с размера на загубите, които са изплатени от презастрахователя.

Степенуването на комисионната, според В. Гаврийски, е свързано с развитието на риска и е неправилно от теоретическа гледна точка. Развитието на риска дава отражение върху нето премията, което от своя страна влияе върху размера на отстъпената премия на презастрахователя, която е база за изчисляване на комисионната.

Като основание за степенуване на презастрахователната комисионна важи принципът - "за добър алимент - добра провизона".

Степенуването на комисионната може да стане чрез "плъзгаща се скала" или като "спекулативни комисионни" при застраховки, които дават голям рандеман, т. е. големи отклонения от средната аритметична на загубите. Последните са свързани с "големия риск".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови отношения при презастраховането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.