Финансов мениджмънт


Категория на документа: Икономика


1.Търговската фирма като субект на стопанската дейност- особености. Особености на ФМ:
финансите се разглеждат като парични отношения при наблюдаване капитала и неговото влагане в реални активи с цел увеличаване печалбата на собствениците.Финансите заемат водещо и определящо положение в цялостната дейност на ф-та.Намира отражение в особената роля на фин. мениджмънт на ф-та.
Фин. мениджмънт - управление се състои в подготвянето и вземането на решения и колко активи са необходими за развитието на фирмата и от какви източници да се набавят :
- Решения: капиталово-бюджетиращи
- Финансиращи: те се разработват от фин.мениджъри.Най-важните се одобряват от управленските органи.
Фин.мениджъри са длъжни:
- да изчислят с помощта на методи и модели съпоставимата с-т на различните активи.
- да установят каква е степента на риска свързан с инвестирането на средства в активите.Трябва да изчислят също риска между едно или друго съотношение между акционерния и заемния капитал на ф-та.
Фин.мен-нт има значително по широк периметър на действия и е насочен главно към управленските проблеми на ТД, отнасящи се до финансовите ресурси и резултати от които започва и приключва всеки бизнес.
Активи: придобити и контролирани от ф-та ресурси от минали събития, от които в процеса на експлоатирането им се окачва бъдеща иконом.изгода.Те са всичко, което предприятието притежава - продуктивни единици (сгради, маш. и др.), които допринасят за генериране на доход, вземания мат. запаси и др.
Пасиви:
А)Собствен капитал - изразява каква част от имуществото на предприятието е негова собственост. Величината му е в зависимост от размера на реализирана печалба и от извършването на други финансови и стопански валутни операции. Разглежда се като пасив, защото е източник на финансиране
Б)Провизии и сходни задължения - пров.представлява задължение с неопределен срок или размер. Явява се резултат от минали събития и за тяхното погасяване е необходим паричен поток от ресурси.
В) Задължения - заангажирани финансови ресурси на икономическите агенти или институции, които предприятието дължи по силата на нормативен акт или договор.
Г)Финансирания и приходи за бъдещи периоди - възникналите приходи през текущия отчетен период, свързани със следващи отчетни периоди и се посочват като приходи за бъдещи периоди.
Приходи и разходи:

- Отчетът им представя фин. Резултат от дейността на фирмата за определен период чрез съпоставяне на приходите и разходите - Има 2 форми на отчета за приходите и разходите едностранна и двустранна.

2.Обекти, субекти и цели на ФМ. Организация на ФМ в търговската фирма-
СУБЕКТ НА МЕНИДЖМЪНТА: Всеки субект изпълнява функциите: планиране, организиране, мотивиране, контрол. Във функцията планиране са включени дейностите по полагане на целите. Целеполагането е изключително важно, тъй като чрез него се определят насоките за развитието на организацията. Субектът може сам да формулира целите си, но може и да ги получи от друг субект, от който зависи. субекти на мениджмънта са всички мениджъри на различни нива, извършващи управленските дейности, свързани с планирането, организирането, мотивирането и контрола във всяка организация.
ОБЕКТ определени граници - това означава, че е точно отграничен от всички останали обекти на управление. определено предназначение - ако това е стопанска организация, нейното предназначение е да преобразува ресурси, за да получи определен краен резултат има определени връзки със субекта на управление и други обекти, които принадлежат към външната среда- Връзките между обектите на управление имат материално-веществен характер, но същевременно са и икономически, и информационни по съдържание. Връзките и взаимоотношенията между обекта и субекта на управление се регламентират от субекта на управление. Субектът на управление регламентира връзките и взаимоотношенията на обекта с околната среда, като се съобразява със законите, решенията на централните държавни органи и етиката в бизнес-отношенията.
Цели:
Основната цел е максимизирането на печалба и на ценността на ТД.Тази ценност се формира от съвкупната оценка на годишния баланс на ТД и развитието на приходите и разходите през последните години.Друга цел е разширяването и развитието на дейността на ТД на основата на задълбочени и всестранни проучвания.Навременното осигуряване на достатъчни пари на най ниска цена и тяхното резултативно използване е една от най сложните и труднопостижими цели на ФМ, без която не може да просъществува нито едно ТД. ФМ организира,координира и ръководи цялостната финансово икономическа дейност на ТД:
-ФМ формулира целите и стратегията на фин.дейност на ТД;
-разработва фин.планове и осъщ.цялостната организация за тяхното успешно изпълнение;
-управлява паричните потоци и отговаря за тяхното движение към ТД;
-ръководи дейността,свързана с финансовите операции според изискванията на нормативната уредба.
-организира цялостната фин.дейност насочена към висока рентабилност, ликвидност, навременна възвращаемост на авансираните капитали

3.Концепция на времевата стойност на парите и приложението й в ФМ на търговската фирма:
В основата на теорията за времевата стойност на парите стоят две ключови явления-бъдещата и сегашната стойност на активите.
Лихвения процент придава на парите тяхната времева стойност,т.е стойност която се променя във времето.В същото време всеки инвеститор взема решения за закупуването на финансови и реални активи тогава,когато знае,че ще може да си върне вложената сума,заедно с лихвите.В този аспект водеща е знаменитата фраза,че 100лв.днес,са повече от 100лв.утре.
Акционерите очакват да получат доход,който да компенсира не само съществуващият риск от притежаването на акции,но и променящата се под действието на времето стойност на парите.Финансовите пазари са мястото,
където става търсенето и предлагането на капитали,трансфера на финансови ресурси в съответствие с предпочитанията и целите на икономическите агенти.
Повечето от най-важните икономически решения на практика са свързани с инвестициите в реални и финансови активи или бизнес инвестициите.От тази група се изключват спестяванията,които представляват отлагане на потреблението,а не реална инвестиция.Превръщането на спестяванията в инвестиции обикновено се извършва от финансовите посредници-банки,инвестиционни фондове,застрахователни компании.Ако един инвестиционен проект е по-слаб от предлагането на финансовите пазари,изборът естествено ще падне в/у финансовите инструменти.
Бъдеща стойност и сложно олихвяване
Бъдещата стойност на един паричен поток е нарасналата стойност на сега спестения или инвестиран паричен поток. Бъдещата стойност на на сегашната сума се получава ч/з прилагане на сложна лихва за определен период от време.Ако се вложат 2000лв по годишен банков депозит при 50% лихва,след 1г. парите ще нарастнат до 3000лв.Основната зависимост ,от която се извеждат всички останали формули за бъдеща,сегашна и чиста актуална стойност е следната:
Бъдеща стойност = Сегашна стойност + Начислена лихва

Сегашна стойност на дисконтиране:
Във финансовия анализ ,обаче значението на обратната процедура изчисляването на сегашната стойност на някакъв бъдещ паричен поток е голямо.
За изходно начало при намирането на сегашната стойност се използва основната
зависимост м/у бъдеща и сегашна стойност:
Бъдеща стойност = Сегашна стойност (1 + лихвен процент)
F = P (1 + i)
Сегашна стойност = Бъдеща стойност/ 1 + лихвен процент
P = F / (1+i)
Понякога възниква необходимостта да се знае каква е сегашната стойност на поредица от равни периодични потоци-анюитети.Изключителен интерес представлява намирането на размера на анюитета при известна сегашна стойност.Ч/з нея се изчисляват вноските за погасяване на взетите кредити

5. Определяне на сегашната ст-ст на облигации и анюитети:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.