Финансов анализ на търговска фирма


Категория на документа: Икономика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. ГАБРОВО
Стопански факултет

БАКАЛАВЪРСКА ТЕЗА

ТЕМА
"Финансов анализ на Люгре ООД"

Изготвил:Грета Господинова-Станева
фак.№30647414

Специалност:"ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"

Проверил:гл.ас.д-р Светла Панайотова
Съдържание
I. Увод
II. Обща характеристика и мисия на фирмата
III. Обкръжаваща среда на фирмата
3.1. Анализ на вътрешната среда
3.2. Конкурентен ситуационен анализ
3.3. Анализ на външната среда
IV. Анализ на основните финансово-счетоводни документи
4.1. Анализ на активите
4.2. Анализ на пасивите
4.3. Анализ на приходите
4.4. Анализ на разходите
4.5. Анализ на финансовия резултат на Люгре ООД - гр. Габрово
V. Анализ на основните финансово-икономически показатели на Люгре ООД - гр. Габрово
5.1. Анализ на нетния оборотен капитал
5.2. Анализ на показателите за оценка на капиталовата структура и собствеността
5.3. Анализ на показателите за ефективност на Люгре ООД - гр. Габрово
5.4. Анализ на показателите за ликвидност на Люгре ООД - гр. Габрово
5.5. Анализ на обръщаемостта на КМА на Люгре ООД - гр. Габрово
5.6. Анализ на показателите за вземанията и погасяване на задълженията на Люгре ООД - гр. Габрово
5.7. Анализ на разходите за рентабилност на Люгре ООД - гр. Габрово
5.8. Анализ на показателите, характеризиращи паричния поток на Люгре ООД - гр. Габрово
VI. Фактори за подобряване на финансовото състояние на Люгре ООД - гр. Габрово
6.1. Модел на Дюпон
6.2. Моделът на Дюпон за Люгре ООД - гр. Габрово
VII. Възможности за подобряване на капиталовата структура на Люгре ООД - гр. Габрово
VIII. Заключение. 63

IX. Използвана литература.. 64

X. Приложение. 65

I. Увод

Осигуряването на стабилност и просперитет на всяка една фирма, независимо от формата на собственост, при която тя съществува, е неотменно изискване в условията на свободна пазарна икономика.
Финансовото състояние на фирмата се характеризира с възможността и да създава пари и парични еквиваленти, с които да посреща навреме финансовите си задължения. То е и критерий за ефективност, тъй като е следствие от определено равнище при използване на ресурсите, контролирани от фирмата. Доброто финансово състояние е предпоставка за постигане на относителна финансова независимост на фирмата. Възможността му да поддържа оптимална парична маса до голяма степен го освобождава от въздействие на конюнктурата на кредитния пазар и да осъществява своята дейност, преди всичко по пътя на само финансирането. Разбира се, финансовото състояние не може да се отъждестви единствено с платежоспособността на фирмата. То се характеризира и с ликвидността на материално-веществения състав на капитала, със степента на дебиторската и кредиторската задълженост, с равнището на рентабилност, и липсата на печалбата и редица други икономически резултати.
Чрез анализа се дава количествена и качествена характеристика, и оценка на включените в изследването обекти с оглед вземане на ръководни управленски решения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ на търговска фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.