Финансов анализ на фирма, на примера на бензиностанции


Категория на документа: Икономика


Въпреки своето многообразие, предопределено от различните цели, които преследва анализът, организацията на работата при подготовката и провеждането на финансовия анализ може да бъде дефинирана посредством следните примерни етапи:

1. Съставяне на план за подготовка и провеждане на финансовия анализ. Тук следва да намерят отражение: целите и задачите на анализа; предметът и обхватът на анализа; инструментариумът; методиката и етапите на подготовката и провеждането му; необходимите за анализа ресурси; необходимата информация за подготовката, осъществяването и завършването на анализа; съставът и броят на участващите в подготовката и завършването на анализа; разпределението на работата между участниците в анализа; определяне на сроковете за извършване на отделните видове дейност, свързани с финансовия анализ.

2. Подготовка на персонала, който ще извърши финансовия анализ. Намира конкретен израз в запознаване на участниците с целите, задачите, инструментариума, методиката и плана за подготовката и провеждането на анализа.

3. Изследване и оценяване на прогнозите, концепциите, плановете за развитието на фирмата. Към тях се отнася: изследване на световните тенденции в развитието на сродни производства и фирми,на претенциите и изискванията на потребителите на фирмената продукция; изучаване на сключените договори, на икономическите лостове и регулатори, запознаване с цялата нормативна уредба и разпореждания на върховните органи на държавната власт и управление, с допълнителната информация от вишестоящите органи, организации, научни институти и други, регламентиращи или ориентиращи развитието на икономиката, отрасъла, фирмите и техните подразделения.

4. Събиране, обработка, изучаване на изходната информация за собствената планова и фактическа дейност, за постиженията на сродни фирми от страната и чужбина. Основните източници, които са изходна база и предпоставка за провеждането на финансовия анализ са генерираните от счетоводството баланс и отчет за приходите и разходите. Възможно е за целите на по- детайлния анализ да бъдат използвани и други външни и вътрешни източници на информация.

5. Извършване подбор, проверка и оценка на количеството, пълнотата, достоверността и обективността на изходната информация за извършването на финансовия анализ.

6. Обработка на изходната информация. Този момент включва: изчисляване и проверка на величината, изменението и достоверността на всеки показател и на системата като цяло; привеждане на показателите в съпоставими величини; обвързване и опростяване на изходната информация; съставяне на изходните аналитични таблици, справки и други материали за анализа.

7. Извършване на предварителна оценка за равнището и динамиката на показателите спрямо плановата величина, постигнатото през базовия период, икономическата граница и основните конкуренти.

8. Обобщаване на резултатите от извършения финансов анализ и формулиране на основните изводи и оценки.

9. Разработване на конкретна финансова стратегия, насочена към подобряване на бъдещите крайни финансово-икономически резултати на фирмата.

10. Обсъждане и приемане на резултатите от финансовия анализ.

Финансовият анализ се извършва от специализираните органи и звена на управление. Възможно е той да бъде извършен от външни консултантски фирми или за целите му да се изграждат бюра, съвети и работни групи за финансов анализ..

5. Времевият хоризонт и дефинирането на финансовия анализ като предварителен, текущ и последващ.

Предвит определянето на финансово-счетоводния анализ като средство за мотивиране на управленски решения за определен период от време е необходимо той да се развива във времето като предварителен, текущ и последващ. Целите, които мотивират дефинирането на типовете анализ са:

Основна цел на предварителния анализ- установяване целесъобразността и ефективността от започването на нова, дейност. Предварителният анализ обичайно стартира с маркетингово проучване, базирано на генерираната извън фирмата счетоводна информация, насочено предимно към даването на категоричен отговор на някои ключови въпроси като:

1. Съществуват ли реални пазари за реализирането на дейността?;

2. Какъв е размерът на евентуалните инвестиции, необходими за започването на тази дейност?;

3. Необходимите разходи за нейното практическо осъществяване?;

4. Определянето на финансовия и резултат за определен отчетен период и ефективността от нейното осъществяване преди всичко по отношение на възвращаемостта на направените инвестеции и степента на тяхната капитализация?

Дейността може да започне, ако в резултат на финансово-счетоводния анализ горепосочените въпроси намерят своя приемлив отговор.

Цел на текущия финансов анализ е да се постигне оптимизирано регулиране на фирмената дейност в стойностен, количествен и качествен израз. Основна мярка за процеса на регулиране е така наречения праг на рентабилността, т.е. критичната точка на печалбата от дадена дейност при промяна на нейния обем.

Последващият финансово-счетоводен анализ разкрива факторите, които са оказали влияние на финансово-икономическото състояние на фирмата през даден отчетен период, определя се посоката на тяхното проявление, която се дефинира количествено и стойностно и се мотивират предложения какво трябва да се направи практически през следващия отчетен период, за да се стимулира проявлението на положителните фактори и съответно минимизиране на риска от проявление на отрицателните фактори.

База за осъществяването на текущия и последващия анализ е образуваната в следствие на фирмената дейност счетоводно-информационна система.

6. Направление на финансовия анализ

Финансовият анализ изследва счетоводната информация, съдържаща се във финансовите отчети, за да превърне данните от тях в полезна информация. Финансовите отчети, с които е свързан краят на всеки отчетен период, са плод на стопанските операции, опосредствани чрез системата на счетоводното отчитане и коректно отразени в счетоводните регистри. Финансовият анализ има своите направления, предопределени от целите на потребителите на информация (инвеститори, кредитори, ръководство,статистически органи и др.)

Краткосрочните кредитори (търговски банки, доставчици) са заинтересовани преди всичко от прогнозата за ликвидността, тоест способността на фирмата да посреща своите задължения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ на фирма, на примера на бензиностанции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.