Финансов анализ на фирма, на примера на бензиностанции


Категория на документа: Икономика


Увод

Оцеляването на дадена фирма зависи от резултатите от стопанската и дейност, които определят способността и да реализира приходи, които да покриват разходите , задълженията и да задоволят претенциите на нейните собственици. Главната цел на мениджмънтa на всяка фирма е увеличаване богатството на горепосочените, във връзка с което възможните цели на дружеството са: оцеляване, избягване на финансови сътресения и банкрут, устояване на конкуренцията, оптимизиране на продажбите и пазарните дялове, минимизиране на разходите, оптимизиране на финансово-икономическите резултати и поддържане на постоянен растеж на дохода.
Несигурността и нестабилността в икономиката ни, вследствие на световната икономическа криза, налагат на всяка българска фирма да обръща повишено внимание на финансовото си управление, на начините на финансиране, на цената на финансовите ресурси и на ефективността от тяхното използване.
Финансовата и пазарната обусловеност, при която фирмите осъществяват своята стопанска дейност диктува потребността най-ефективно да се използва капитала, с който разполагат собствениците. За да стане това е необходимо да се анализира използването на средствата. Чрез характеристика на финансовото състояние се придобива представа за възможностите на фирмата да осъществява даден тип стопанска дейност. То изразява и качеството на връзките на фирмата с останалите стопански субекти.
Финансовият анализ е свързан с детайлно изучаване на обектите с оглед на по-пълното опознаване на тяхната същност и характерно поведение. Той е функция, без чието осъществяване е немислима реализацията на управлението на фирмата като процес. Както планирането и отчитането, така и контролът и регулирането са немислими без практическото му осъществяване.

Дипломната работа преследва следните конкретни задачи: от една страна в чисто теоретичен план да бъдат представени основните моменти при изясняване същността, задачите и методиката на финансовия анализ; и от друга - прилагане на методиката на финансовия анализ с реалните данни на фирма "Кълвача газ АД, въз основа на които да бъдат изведени основите изводи и препоръки за подобряване дейността на фирмата.

ПЪРВА ГЛАВА

Теоретични основи на финансовия анализ

1.Същност на финансовия анализ

Едно от най-важните условията за успеха на всяка фирма, е анализът на финансовото й състояние.Той е основно средство, с помоща на което могат да се открият допуснатите слабости, погрешните стопански и управленски решения и произтичащите от тях негативни резултати. В същото време чрез аналитичната дейност се установяват и се изясняват верността или неверността на избраната тактика и стратегия, тяхната икономическа обоснованост или необоснованост, правилното или неправилото използване на капитала, на материалните ресурси и на живия труд. Анализът също дава отговор и на важния въпрос на възприетия режим на работа и за резултатите от стопанските дейности - в приходите и разходите - и оттук за измененията в печалбата и рентабилността. Върху осовата на тези разкрития се вземат управленски и стопански решения за подобряване на резултатите.
Анализът като проявление е субективна човешка дейност. Тя е заложена в мисловната същност на познавателния процес. Всеки човек, съзнателно или не, анализира околната обстановка - средата, в която съществува или извършва някаква дейност. В този смисъл субектът прави редица сравнения и търси същността на явленията, на нещата от заобикалящия го свят. Думата анализ се използва още в Древна Гърция. Буквално тя означава разчленяване , разлагане на цялото на съставните му елементи и излседване на всеки от тях. Разчленяването позволява да се вникне в същността на изследвания обект, да се опознае неговата вътрешна природа, строеж, структура и пр. Така се разкриват ролята и значението на всеки елемент от цялото и върху тази основа се определя и същността на анализа: разчленяване на цялото и изучаване на съставните му части с цел разкриване на неговите вътрешни особености, строеж и структура на настъпилите изменеия.

Финансовия анализ е единство от методи и средства за определяне на най-значимите финансови характеристики на предприятието, които позволяват да се оцени настоящата и бъдеща финансова ситуация. Това се осъществява с помощта на специални аналитични инструменти и техники, които се прилагат спрямо наличната финансова информация., получените резултати подлежат на внимателна интерпретация, която следва да се съобрази с особеностите на анализирания обект, спецификата на отрасъла и подотрасъла.

Финансовият анализ е процес на избор, съпоставяне и оценяване на финансова информация. Ето защо първата му процедура е свързана с избора на необходимата за вземане на най- правилно решение информация от целия фирмен информационен поток. Чрез съпоставянето се цели да се открият най- важните пропорции и взаимоотношения, а последната процедура е свързана с оценяването и интерпретирането на тези взаимоотношения.

Предмет на финансовия анализ на предприятието е множеството икономически явления и процеси, както и на обуславящите ги фактори, които намират обективно проявление във фазите и етапите на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на предприятието.

2. Информационно осигуряване на финансовия анализ.

При наличието на информационна обезпеченост счетоводните данни, генерирани в компанията играят роля на предпоставка и са ключово условие за извършването на качествен и коректен финансов анализ.

В рамките на годишното общо събрание и в следствие на задължението за публично обявяване на заверените от експерт-счетоводител финансови отчети, се създават условия за развитие на финансов анализ, както от вътрешни така и от външни субекти.

Информационната обезпеченост, като условие за работа на финансовия аналитик, е и ключова предпоставка за осъществяването на процеса по вземане на финансово-инвестиционни решения във фирмата.

Счетоводно-информационното осигуряване на финансовия анализ се свързва със създаването на двата главни масива от резултативни счетоводни данни, както следва:

* Счетоводен баланс

* Отчет за приходите и разходите

Историческото развитие на счетоводството е обусловило създаването на тези два информационни източника, като приоритетни за финансовия анализ.

Законодателната уредба, в лицето на счетоводен стандарт 13, регламентира възможността за целите на анализа да бъдат използвани и други информационни източници, като например приложението към годишния счетоводен отчет и други. Важно значение за целите на анализа е и използването на други вътрешни и външни източници на информация като: справките към счетоводните отчети, счетоводната политика на фирмата, статистическите справочници, банковата и борсовата информация, публикации в периодичния печат и др.

Основните отчетни документи- балансът и отчетът за приходите и разходите са съставна част на годишния счетоводен отчет, спряган във финансовата литература като основен информационен ресурс за целите на финансовия анализ.

Като елемент на годишния счетоводен отчет, с който е свързан краят на всеки отчетен период, балансът е основата, както за финансовият анализ, така и за управлението на финансовата дейност на фирмата.

Счетоводният баланс предоставя в обобщен вид и в парично изражение имущественото и финансово състояние на фирмата. В него се съдържа отчетна информация, която представя активите и пасивите на фирмата, с които тя реално разполага и разпореждането с които и осигурява получаването на някаква стопанска изгода.

Отчетът за приходите и разходите дава възможност да се установи какви приходи са получени и какви разходи са били извършени за определен период от време. Чрез него се получава по-пълна представа за дейността и финансовото състояние на фирмата като цяло. Зависимостта между счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите отразява състоянието на активите, пасивите и капитала. Разкрива се техниката на формиране на крайния финансов резултат и какъв в действителност е той.

Ясно е, че финансовият анализ се извършва преди всичко върху обобщените данни от финансовото счетоводство, реализирани в баланса и отчета за приходите и разходите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ на фирма, на примера на бензиностанции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.